Quyết định 992/QĐ-UBND

Quyết định 992/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề cương chi tiết quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Quyết định 992/QĐ-UBND 2013 quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh truyền hình Bắc Ninh 2020 2030


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 992/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 92/2006/NĐ-CP">01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2006/NĐ-CP Quyết định 281/2007/QĐ-BKH">03/2008/TT-BKH ngày 01/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 07/TTr-STTTT ngày 09/5/2013; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 69/KH-THQH ngày 21/5/2013 phê duyệt đề cương chi tiết quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương chi tiết quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phần mở đầu:

- Sự cần thiết xây dựng quy hoạch

- Mục đích

- Yêu cầu

- Căn cứ xây dựng quy hoạch

2. Phần thứ nhất: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh

- Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân số, dân cư, nguồn nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng

- Hiện trạng kinh tế - xã hội

- Định hướng phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020

3. Phần thứ hai: Thực trạng hoạt động phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh

- Thực trạng hoạt động hệ thống phát thanh - truyền hình toàn quốc

- Thực trạng hệ thống phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh

- Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về phát thanh - truyền hình

- Đánh giá thực trạng hệ thống phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh

4. Phần thứ ba: Các yếu tố tác động đến sự phát triển phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh

- Xu hướng phát triển hoạt động phát thanh - truyền hình thế giới

- Xu hướng phát triển hoạt động phát thanh - truyền hình ở Việt Nam

5. Phần thứ tư: Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh

- Quan điểm phát triển phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh

- Quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020

- Quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh tầm nhìn đến năm 2030

6. Phần thứ năm: Các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch

- Giải pháp

- Tổ chức thực hiện

7. Phần thứ sáu: Danh mục các dự án đầu tư trọng điểm của hệ thống phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện quy hoạch, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung cần cập nhật, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính trong việc phân bổ, bố trí nguồn vốn cho việc phát triển, hiện đại hóa hệ thống phát thanh - truyền hình của tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình, Kho bạc nhà nước tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các P.CVP;
- Lưu: VT, CN.XDCB, KTTH, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 992/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 992/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/08/2013
Ngày hiệu lực 29/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 992/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 992/QĐ-UBND 2013 quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh truyền hình Bắc Ninh 2020 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 992/QĐ-UBND 2013 quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh truyền hình Bắc Ninh 2020 2030
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 992/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Ninh
Người ký Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành 29/08/2013
Ngày hiệu lực 29/08/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 992/QĐ-UBND 2013 quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh truyền hình Bắc Ninh 2020 2030

Lịch sử hiệu lực Quyết định 992/QĐ-UBND 2013 quy hoạch phát triển hệ thống phát thanh truyền hình Bắc Ninh 2020 2030

  • 29/08/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/08/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực