Quyết định 993/QĐ-CHK

Quyết định 993/QĐ-CHK năm 2014 về Quy định tạm thời trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 993/QĐ-CHK 2014 trình độ ngoại ngữ cán bộ công viên chức người lao động thuộc Cục Hàng không


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 993/QĐ-CHK

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 234-NQ/TVĐU ngày 22/10/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ của Cục Hàng không Việt Nam và vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Phó Cục trưởng;
- Phó Bí thư ĐU Nguyễn Văn Hải;
- Các Phòng, Văn phòng;
- Thanh tra HK;
- Cảng vụ HK MB, MT, MN;
- TT Y tế HK; Tạp chí HK;
- Lưu: VT, TCCB (Bac 20 bn).

CỤC TRƯỞNG
Lại Xuân Thanh

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 993/QĐ-CHK ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam)

Để công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về Hàng không đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế của ngành Hàng không Việt Nam và các yêu cầu, khuyến cáo thực hành của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm và từng bước phù hợp với khung năng lực đối với công chức, viên chức; Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) quy định về trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các vị trí chuyên ngành hàng không thuộc các lĩnh vực: Tiêu chuẩn an toàn bay, Quản lý hoạt động bay; Quản lý cảng hàng không, sân bay; An ninh hàng không, Vận tải hàng không; Thanh tra hàng không; Pháp chế - Hợp tác quốc tế; Quản lý khoa học - Công nghệ và môi trường; Đào tạo huấn luyện; Giám sát viên an toàn hàng không; Giám định viên giám định sức khỏe nhân viên hàng không; Kế hoạch đầu tư phải có trình độ tiếng Anh Bậc 3 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) tương đương chứng chỉ Quốc tế cấp độ B1 khung châu Âu: TOEIC 450 hoặc TOEFT(450 PBT, 133 CBT, 45 iBT) hoặc IELTS 4.5 theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại vị trí giám sát an toàn hàng không các lĩnh vực: Tiêu chuẩn an toàn bay; Quản lý hoạt động bay; Quản lý cảng hàng không, sân bay; An ninh hàng không và lĩnh vực tham mưu đàm phán các Điều ước quốc tế về hàng không dân dụng; lĩnh vực đối ngoại, sau 24 tháng kể từ ngày vào làm việc tại Cục HKVN phải đạt trình độ tiếng Anh Bậc 4 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, tương đương chứng chỉ Quốc tế cấp độ B2 khung châu Âu: TOEIC 600 hoặc TOEFT(500 PBT, 173 CBT, 61 iBT) hoặc IELTS 5.5.

2. Khung năng lực ngoại ngữ quy định đối với các đối tượng tại Mục 1 nêu trên không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch.

3. Đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng nêu tại Mục 1 của Quy định này chưa đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh theo quy định phải bổ sung, cập nhật trình độ trong thời hạn 12 tháng tính từ thời điểm Quyết định được ban hành.

4. Đối với những người đã ký hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc (chưa qua thi tuyển công chức, viên chức) thuộc đối tượng nêu tại Mục 1 của Quy định này phải đảm bảo đạt trình độ tiếng Anh theo quy định, trường hợp chưa đạt trình độ tiếng Anh theo quy định thì chỉ ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động thời hạn 12 tháng và không quá hai lần kể từ ngày vào làm việc, kể cả những người đã ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động tại Cục HKVN.

5. Những người có nhu cầu dự tuyển vào làm việc tại khối cơ quan Cục HKVN và các đơn vị thuộc Cục HKVN ở các vị trí công việc chuyên môn thuộc các đối tượng nêu tại Mục 1 của Quy định này phải có trình độ tiếng Anh theo quy định mới được xem xét tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

6. Để đảm bảo các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài đạt chất lượng, hiệu quả, những người được cử tham gia các khóa học hoặc đi công tác ở nước ngoài (thuộc đoàn không có phiên dịch) phải có trình độ tiếng Anh tối thiểu theo quy định tại Mục 1 hoặc phải được Hội đồng kiểm tra tiếng Anh của Cục HKVN sát hạch, đánh giá đủ điều kiện tham gia khóa học hoặc công tác ở nước ngoài.

7. Việc học tập nâng cao trình độ tiếng Anh do cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự túc kinh phí, Cục HKVN và các đơn vị thuộc Cục HKVN tạo điều kiện về thủ tục và thời gian để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập nâng cao trình độ tiếng Anh. Sau khi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có chứng chỉ trình độ tiếng Anh theo quy định, các cơ quan, đơn vị xem xét để hỗ trợ một phần kinh phí trong khả năng nguồn kinh phí cho phép.

8. Một số quy định về công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với các đối tượng quy định tại Mục 1 (áp dụng sau 12 tháng tính từ thời điểm Quyết định được ban hành).

8.1. Về công tác cán bộ (quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại)

a) Công tác quy hoạch cán bộ: Không đưa vào quy hoạch và xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức chưa đạt được trình độ ngoại ngữ tiếng Anh theo quy định;

b) Công tác bổ nhiệm cán bộ: Công chức, viên chức thuộc đối tượng quy định tại Mục 1, đạt các tiêu chuẩn và điều kiện mới được xem xét để thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ;

c) Công tác bổ nhiệm lại: Chỉ xem xét bổ nhiệm lại đối với cán bộ đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh được quy định tại Mục 1.

8.2. Về đánh giá chất lượng công việc và thi đua khen thưởng

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng nêu tại Mục 1 chưa đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh theo quy định thì không xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ giấy khen, chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên;

b) Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng nêu tại Mục 1 của Quy định này mà chưa đạt trình độ tiếng Anh theo quy định thì sau 12 tháng tính từ thời điểm Quyết định được ban hành trở đi, khi bình xét, chấm điểm đánh giá chất lượng công việc hàng tháng chỉ xếp từ loại B trở xuống.

9. Các quy định từ Mục 1 đến Mục 8 nêu trên không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức có độ tuổi, nam từ đủ 50 tuổi và nữ từ đủ 45 tuổi trở lên tính từ thời điểm Quyết định được ban hành.

10. Tổ chức thực hiện

a) Giao phòng Tổ chức cán bộ giúp Cục trưởng Cục HKVN hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng cụ thể các chức danh, vị trí công việc chuyên môn của các đối tượng nêu tại Mục 1 của Quy định này báo cáo Cục trưởng phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định;

b) Căn cứ Quy định này, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc yêu cầu kịp thời báo cáo Cục HKVN để xem xét, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 993/QĐ-CHK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu993/QĐ-CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2014
Ngày hiệu lực01/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 993/QĐ-CHK

Lược đồ Quyết định 993/QĐ-CHK 2014 trình độ ngoại ngữ cán bộ công viên chức người lao động thuộc Cục Hàng không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 993/QĐ-CHK 2014 trình độ ngoại ngữ cán bộ công viên chức người lao động thuộc Cục Hàng không
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu993/QĐ-CHK
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không Việt Nam
        Người kýLại xuân Thanh
        Ngày ban hành01/07/2014
        Ngày hiệu lực01/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 993/QĐ-CHK 2014 trình độ ngoại ngữ cán bộ công viên chức người lao động thuộc Cục Hàng không

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 993/QĐ-CHK 2014 trình độ ngoại ngữ cán bộ công viên chức người lao động thuộc Cục Hàng không

         • 01/07/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/07/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực