Quyết định 993/QĐ-UBND

Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Công an tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 993/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại văn bản số 192/CAT-PV01 ngày 28 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 06 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Công an tỉnh.

Điều 2. Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại Phần mềm Một cửa điện tử đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ
báo cáo);
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Phòng Kiểm soát TTHC;
- Lưu: HC.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chuyện

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

THỦ TỤC: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ CHO PHƯƠNG TIỆN

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến nộp và tiến hành kiểm tra:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện.

+ Nếu hồ sơ không đúng thm quyền giải quyết thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử và chuyn về đơn vị xử lý hồ sơ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

- Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mẫu số 01/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ mẫu số 02/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ mẫu số 03.

- Ra phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ mẫu số 05 (Kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyn chất hàng nguy him về cháy, nổ).

- Vào sổ theo dõi hồ sơ mẫu số 06.

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ và cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo phòng phụ trách → Đội trưởng Đội Hướng dẫn và Kim tra an toàn PCCC → Cán bộ thực hiện nhiệm vụ

0,5 ngày làm việc

- Ký phiếu giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ.

-Vào sổ phân công nhiệm vụ cán bộ thực hiện.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết h(Kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ).

Bước 3

- Tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC đối với phương tiện:

+ Nếu phương tiện đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC thì giải quyết;

+ Nếu phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC thì không giải quyết.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Cán bộ Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC

04 ngày làm việc

- Lập biên bản kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC đối với phương tiện

- Dự thảo Giấy phép vận chuyn chất, hàng nguy him về cháy, n/Văn bản trả lời không cấp phép (Nêu rõ lý do).

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo dự thảo hồ sơ giải quyết, không giải quyết cp Giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy him về cháy, nổ).

Bước 4

- Thẩm định hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt kết quả; ký văn bản; thông báo cho tchức, cá nhân biết đến nhận kết quả.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát PCCC gửi Thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân (ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả). Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Đội trưởng Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC → Lãnh đạo phòng phụ trách → Cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

02 ngày làm việc

- Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ.

- Giấy phép vận chuyển chất hàng nguy him về cháy, n/Văn bản trả lời không cấp phép.

- Cho s, vào sổ theo dõi.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Vào sổ theo dõi hồ sơ mẫu số 06 và trả kết quả.

- Lập, đăng ký và lưu trữ hsơ theo quy định.

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn.

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết TTHC 07 ngày làm việc

 

Quy trình số: 02

THỦ TỤC: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VỀ DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến nộp và tiến hành kiểm tra:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bsung hoàn thiện.

+ Nếu hồ sơ không đúng thẩm quyền giải quyết thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

- Cập nhật trên phn mềm một cửa điện tử và chuyn về đơn vị xử lý hồ sơ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

- Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mẫu số 01/Phiếu yêu cầu bsung và hoàn thiện hồ sơ mẫu số 02/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ mẫu số 03.

- Ra phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ mẫu số 05 (Kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy).

- Vào sổ theo dõi hồ sơ mẫu số 06.

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ và cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử

Lãnh đạo phòng phụ trách → Đội trưởng Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC → Cán bộ thực hiện nhiệm vụ

0,5 ngày làm việc

- Ký phiếu giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ.

- Vào sổ phân công nhiệm vụ cán bộ thực hiện.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy).

Bước 3

- Tchức kiểm tra điều kiện về địa đim hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh tại cơ sở:

+ Nếu cơ sở đảm bảo các điều kiện thì giải quyết;

+Nếu cơ sở không đảm bảo các điều kiện thì không giải quyết.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Cán bộ Đội Hướng dẫn và Kim tra an toàn PCCC

03 ngày làm việc

- Lập biên bản kiểm tra điều kiện về địa điểm hoạt động đối với cơ sở.

- Dự thảo Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy/Văn bản trả lời không cấp giấy (Nêu rõ lý do).

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kim soát quá trình gii quyết hồ sơ (Kèm theo dự thảo hồ sơ giải quyết/ không giải quyết cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy).

Bước 4

- Thẩm định hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt kết quả; ký văn bản; thông báo cho tchức, cá nhân biết đến nhận kết quả.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát PCCC gửi Thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và văn bản xin lỗi tchức, cá nhân (ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết qu). Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Đội trưởng Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC → Lãnh đạo phòng phụ trách → Cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

02 ngày làm việc

- Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ.

- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy/Văn bản trả lời không cấp giấy.

- Cho số, vào sổ theo dõi.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Vào sổ theo dõi hồ sơ mẫu số 06 và trả kết quả.

- Lập, đăng ký và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn.

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tng thời gian giải quyết TTHC 06 ngày làm việc

 

Quy trình số: 03

THỦ TỤC: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến nộp và tiến hành kiểm tra:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bsung hoàn thiện.

+ Nếu hồ sơ không đúng thẩm quyền giải quyết thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mm một cửa điện tử và chuyển về đơn vị xử lý hồ sơ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

- Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mẫu số 01/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ mẫu số 02/Phiếu tchối tiếp nhận giải quyết hồ sơ mẫu số 03.

- Ra phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ mẫu số 05 (Kèm theo hồ sơ đề nghị cấp li Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy).

- Vào sổ theo dõi hồ sơ mẫu số 06.

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ và cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo phòng phụ trách → Đội trưởng Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC → Cán bộ thực hiện nhiệm vụ

0,5 ngày làm việc

- Ký phiếu giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ.

- Vào sổ phân công nhiệm vụ cán bộ thực hiện.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy).

Bước 3

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Cán bộ Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC

01 ngày làm việc

- Dự thảo cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo dự thảo hồ sơ giải quyết cp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy).

Bước 4

- Thẩm định hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt kết quả; ký văn bản; thông báo cho tchức, cá nhân biết đến nhận kết quả.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát PCCC gửi Thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và văn bản xin lỗi tchức, cá nhân (ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả). Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Đội trưởng Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC → Lãnh đạo phòng phụ trách → Cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

- Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ.

- Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

- Cho số, vào sổ theo dõi.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Vào sổ theo dõi hồ sơ mẫu số 06 và trả kết quả.

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn.

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 04

THỦ TỤC: ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến nộp và tiến hành kiểm tra:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bsung hoàn thiện.

+ Nếu hồ sơ không đúng thm quyền giải quyết thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử và chuyển về đơn vị xử lý hồ sơ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

- Ra Giy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trkết quả mẫu số 01/Phiếu yêu cu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ mẫu số 02/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ mẫu số 03

- Ra phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ mẫu s 05 (Kèm theo hsơ đề nghị đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy).

- Vào sổ theo dõi hồ sơ mẫu số 06.

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ và cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo phòng phụ trách → Đội trưởng Đội Hướng dẫn và Kim tra an toàn PCCC → Cán bộ thực hiện nhiệm vụ

0,5 ngày làm việc

- Ký phiếu giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ.

-Vào sổ phân công nhiệm vụ cán bộ thực hiện.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ đề nghị đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy).

Bước 3

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Cán bộ Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC thực hiện

01 ngày làm việc

- Dự thảo đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo dự thảo hồ sơ giải quyết đi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy).

Bước 4

- Thẩm định hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt kết quả; ký văn bản; thông báo cho tchức, cá nhân biết đến nhận kết quả.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát PCCC gửi Thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân (ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả). Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Đội trưởng Đội Hướng dẫn và Kiểm tra an toàn PCCC → Lãnh đạo phòng phụ trách → Cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

- Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ.

- Đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

- Cho số, vào sổ theo dõi.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Vào sổ theo dõi hồ sơ mẫu số 06 và trả kết quả.

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn.

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 05

THỦ TỤC: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến nộp và tiến hành kiểm tra:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phn thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phần thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện.

+ Nếu hồ sơ không đúng thm quyền giải quyết thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử và chuyển về đơn vị xử lý hồ sơ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

- Ra Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mẫu số 01/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ mẫu số 02/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ mẫu số 03.

- Ra phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ mẫu số 05 (Kèm theo hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở).

- Vào sổ theo dõi hồ sơ mẫu số 06.

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ và cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo phòng phụ trách → Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH → Cán bộ thực hiện nhiệm vụ

0,5 ngày làm việc

- Ký phiếu giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ.

-Vào sổ phân công nhiệm vụ cán bộ thực hiện.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kim soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở).

Bước 3

- Kiểm tra nội dung phương án chữa cháy:

+ Nếu đảm bảo các nội dung thì giải quyết;

+ Nếu không đảm bảo các nội dung thì không giải quyết.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH

01 ngày làm việc

- Dự thảo báo cáo trình phê duyệt phương án/Dự thảo văn bản đề nghị chỉnh sửa bsung nội dung phương án.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Kèm theo dự thảo hồ sơ giải quyết/Không giải quyết phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở).

Bước 4

- Thẩm định hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt kết quả; ký văn bản; thông báo cho tổ chức, cá nhân biết đến nhận kết quả.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

- Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày hết hạn, Phòng Cảnh sát PCCC gửi Thông báo bằng văn bản cho Trung tâm và văn bản xin lỗi tchức, cá nhân (ghi rõ lý do quá hạn, thời gian gia hạn trả kết quả). Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH → Lãnh đạo phòng phụ trách → Cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

01 ngày làm việc

- Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ.

- Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở/Văn bản đề nghị chỉnh sửa, bổ sung nội dung phương án.

- Vào sổ theo dõi.

- Giao nhận hồ sơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Vào sổ theo dõi hồ sơ mẫu số 06 và trả kết quả.

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Văn bản thông báo Trung tâm về việc giải quyết hồ sơ quá hạn.

- Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả.

Tng thời gian giải quyết TTHC 03 ngày làm việc

 

Quy trình số: 06

THỦ TỤC: THÔNG BÁO CAM KẾT VỀ VIỆC ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI CÓ YÊU CẦU ĐẶC BIỆT VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ ĐỐI VỚI CƠ SỞ THUỘC PHỤ LỤC III - BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP , NGÀY 31/7/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/Sản phẩm

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đến nộp và tiến hành kiểm tra:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ và thiếu thành phn thì trả lại và hướng dẫn bổ sung hoàn thiện.

+ Nếu hồ sơ không đúng thm quyền giải quyết thì từ chối tiếp nhận hồ sơ.

- Cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử và chuyn về đơn vị xử lý hồ sơ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sóc Trăng làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

0,5 ngày làm việc

- Nhận hồ sơ Thông báo cam kết về việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC/Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ mẫu số 02/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ mu số 03.

- Ra phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ mẫu số 05.

- Vào sổ theo dõi hồ sơ mẫu số 06.

Bước 2

Xem xét, xử lý hồ sơ và cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử.

Lãnh đạo phòng phụ trách → Đội trưởng Đội Hướng dẫn và Kim tra an toàn PCCC → Cán bộ thực hiện nhiệm vụ

0,5 ngày làm việc

- Ký phiếu giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ.

-Vào sổ phân công nhiệm vụ cán bộ thực hiện.

- Giao nhận hsơ bằng Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo hồ sơ Thông báo cam kết về việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC).

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định

Giải quyết hồ sơ ngay trong ngày làm việc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 993/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu993/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 993/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 993/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 993/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu993/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýTrần Văn Chuyện
        Ngày ban hành03/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 993/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Sóc Trăng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 993/QĐ-UBND 2019 thủ tục hành chính phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Sóc Trăng

              • 03/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực