Quyết định 994/QĐ-BTC

Quyết định 994/QĐ-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 39/2011/TT-BTC hướng dẫn về sửa đổi Thông tư 83/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Thông tư 175/2009/TT-BTC hướng dẫn nội dung của Quyết định 140/2008/QĐ-TTg về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 994/QĐ-BTC đính chính Thông tư 39/2011/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 994/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 39/2011/TT-BTC NGÀY 22/3/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 83/2007/TT-BTC NGÀY 16/7/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG NGÀY 19/01/2007 VÀ THÔNG TƯ SỐ 175/2009/TT-BTC NGÀY 09/9/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 140/2008/QĐ-TTG NGÀY 21/10/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính tên Điều 7 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2011/TT-BTC) như sau:

Tại Điều 7, tên điều đã in là: "Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4.1 mục 4 Phần II Thông tư số 83/2007/TT-BTC như sau:"

Nay sửa thành: "Điều 7. Sửa đổi Điều 2 Thông tư số 175/2009/TT-BTC như sau: ".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ thời điểm Thông tư số 39/2011/TT-BTC có hiệu lực thi hành và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 39/2011/TT-BTC.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn, TCT do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 994/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu994/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2011
Ngày hiệu lực10/05/2011
Ngày công báo20/05/2011
Số công báoTừ số 291 đến số 292
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 994/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 994/QĐ-BTC đính chính Thông tư 39/2011/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 994/QĐ-BTC đính chính Thông tư 39/2011/TT-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu994/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành04/05/2011
       Ngày hiệu lực10/05/2011
       Ngày công báo20/05/2011
       Số công báoTừ số 291 đến số 292
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 994/QĐ-BTC đính chính Thông tư 39/2011/TT-BTC

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 994/QĐ-BTC đính chính Thông tư 39/2011/TT-BTC

        • 04/05/2011

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 20/05/2011

         Văn bản được đăng công báo

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 10/05/2011

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực