Quyết định 994/QĐ-UBND

Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được thay thế bởi Quyết định 608/QĐ-UBND kiện toàn chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức sở y tế Khánh Hòa 2016 và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 994/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 07 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Liên Bộ: Y tế - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1440/TTr-SYT ngày 08 tháng 8 năm 2008, Công văn số 1441/SYT-TCCB ngày 08 tháng 8 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1113/SNV-TCBM ngày 19 tháng 8 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế).

2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế ở địa phương;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở;

d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng và Phó trưởng phòng Y tế.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế;

c) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn;

d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

4. Về y tế dự phòng

a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh;

c) Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng

a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật;

b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

6. Về y dược cổ truyền

a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

7. Về thuốc và mỹ phẩm

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật;

b) Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm

a) Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tiếp nhận và thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

9. Về trang thiết bị và công trình y tế

a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế;

b) Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.

10. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản

a) Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;

b) Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản;

c) Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.

11. Về bảo hiểm y tế

a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

12. Về đào tạo nhân lực y tế

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;

b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

17. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

18. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Tổ chức - Cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Nghiệp vụ Y;

- Phòng Nghiệp vụ Dược.

b) Chi cục trực thuộc Sở :

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình có các đơn vị sự nghiệp trực thuộc là các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đặt tại các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang.

- Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm;

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở :

- Lĩnh vực y tế dự phòng, gồm:

+ Trung tâm Y tế dự phòng;

+ Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS;

+ Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng.

- Lĩnh vực chuyên ngành, gồm:

+ Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản;

+ Trung tâm Kiểm nghiệm (đổi tên từ Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm);

+ Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ;

+ Trung tâm Phục hồi chức năng - Giáo dục trẻ em khuyết tật;

+ Trung tâm Nội tiết;

+ Trung tâm Giám định Y khoa;

+ Trung tâm Giám định Pháp y;

+ Trung tâm Giám định pháp y tâm thần (thành lập mới);

+ Trung tâm Cấp cứu ngoài bệnh viện (Trung tâm Cấp cứu 115);

- Lĩnh vực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng, gồm:

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

+ Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng;

+ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi;

+ Bệnh viện Da liễu;

+ Bệnh viện chuyên khoa tâm thần;

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (thành lập trên cơ sở nâng cấp Bệnh viện Đa khoa thị xã Cam Ranh);

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa (thành lập trên cơ sở nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Hòa).

d) Các đơn vị sự nghiệp tuyến huyện:

- Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang;

Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang có các đơn vị trực thuộc gồm: Nhà Hộ sinh Hồng Bàng, các phòng khám đa khoa khu vực, Đội Y tế dự phòng, Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - kế hoạch hóa gia đình, các Trạm Y tế xã, phường.

- Trung tâm Y tế thị xã Cam Ranh;

Trung tâm Y tế thị xã Cam Ranh có các đơn vị trực thuộc gồm: các phòng khám đa khoa khu vực, Đội Y tế dự phòng, Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - kế hoạch hóa gia đình, các Trạm Y tế xã, phường.

- Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh;

Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh có các đơn vị trực thuộc gồm: Bệnh viện Đa khoa huyện, các phòng khám đa khoa khu vực, Đội Y tế dự phòng, Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - kế hoạch hóa gia đình, các Trạm Y tế xã, thị trấn.

- Trung tâm Y tế huyện Ninh Hòa;

Trung tâm Y tế huyện Ninh Hòa có các đơn vị trực thuộc gồm: Bệnh viện Đa khoa Ninh Diêm, các phòng khám đa khoa khu vực, Đội Y tế dự phòng, Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - kế hoạch hóa gia đình, các Trạm Y tế xã, thị trấn.

- Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh;

Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh có các đơn vị trực thuộc gồm: Bệnh viện Đa khoa huyện, các phòng khám đa khoa khu vực, Đội Y tế dự phòng, Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - kế hoạch hóa gia đình, các Trạm Y tế xã, thị trấn.

- Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn;

Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn có các đơn vị trực thuộc gồm: Bệnh viện Đa khoa huyện, các phòng khám đa khoa khu vực, Đội Y tế dự phòng, Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - kế hoạch hóa gia đình, các Trạm Y tế xã, thị trấn.

- Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh;

Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh có các đơn vị trực thuộc gồm: Bệnh viện Đa khoa huyện, các phòng khám đa khoa khu vực, Đội Y tế dự phòng, Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - kế hoạch hóa gia đình, các Trạm Y tế xã, thị trấn.

- Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm (hợp nhất Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lâm và Trung tâm Y tế dự phòng huyện Cam Lâm)

Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm có các đơn vị trực thuộc gồm: Bệnh viện Đa khoa huyện, các phòng khám đa khoa khu vực, Đội Y tế dự phòng, Đội Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em - kế hoạch hóa gia đình, các Trạm Y tế xã, thị trấn.

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự theo cơ cấu tổ chức quy định tại Điều 3 Quyết định này, bảo đảm nguyên tắc và các thủ tục hiện hành.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Sở, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị trong cơ cấu tổ chức thuộc Sở và quản lý chỉ đạo việc thực hiện.

3. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Y tế với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

4. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án thành lập Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn tổ chức Sở Y tế.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 994/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu994/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2009
Ngày hiệu lực07/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 994/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu994/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýVõ Lâm Phi
        Ngày ban hành07/05/2009
        Ngày hiệu lực07/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn