Quyết định 995/QĐ-UBND

Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2018 quy định về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 995/QĐ-UBND 2018 quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học của cán bộ công chức Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh; (b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỔI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lai Châu.

2. Phạm vi áp dụng

a) Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại quy định này sau khi quy đổi được áp dụng trong nâng ngạch; thăng hạng; chuyển ngạch; chuyển chức danh nghề nghiệp; bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp; quy hoạch; bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là quản lý cán bộ, công chức, viên chức).

b) Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp thuộc phạm vi điều chỉnh của các văn bản dưới đây được quy đổi và công nhận tương đương với khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT gồm:

- Đối với chứng chỉ ngoại ngữ:

Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình tiếng Anh thực hành A, B, C;

Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành;

- Đối với chứng chỉ tin học: Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình tin học ứng dụng A, B, C;

c) Cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ tiếng Anh do các tổ chức khảo thí nước ngoài có thẩm quyền tổ chức thi và cấp theo quy định (IELTS, TOEFL, TOEIC...), chứng chỉ ngoại ngữ khác do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp được công nhận và còn thời hạn sử dụng được quy đổi tương đương trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2 và Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng

Việc áp dụng chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải căn cứ theo tiêu chuẩn của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do các Bộ, ngành quy định.

Không áp dụng chứng chỉ tiếng Anh thực hành A, B, C được cấp sau ngày Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT có hiệu lực và các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C cấp sau ngày Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT co hiệu lực (trừ trường hợp khóa đào tạo trước ngày Thông tư số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có hiệu lực) trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 3. Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ

1. Các chứng chỉ tiếng Anh thực hành A, B, C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT và chứng chỉ tiếng Anh trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp được quy đổi tương đương với Khung 6 bậc theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT như sau:

a) Trình độ A và trình độ A1 tương đương bậc 1.

b) Trình độ B và trình độ A2 tương đương bậc 2.

c) Trình độ C và trình độ B1 tương đương bậc 3.

d) Trình độ B2 tương đương bậc 4.

đ) Trình độ C1 tương đương bậc 5.

e) Trình độ C2 tương đương bậc 6.

Điều 4. Quy đổi, chuyển tiếp áp dụng chứng chỉ tin học

Đối với các khóa đào tạo trình độ tin học ứng dụng đã triển khai và tổ chức đào tạo trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực; sau khi hoàn tất khóa đào tạo, được cấp chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT có giá trị sử dụng tương đương chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được quy đổi theo quy định này để áp dụng nâng ngạch, thăng hạng, chuyển ngạch, chuyển chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 995/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu995/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2018
Ngày hiệu lực29/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 995/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 995/QĐ-UBND 2018 quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học của cán bộ công chức Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 995/QĐ-UBND 2018 quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học của cán bộ công chức Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu995/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành29/08/2018
        Ngày hiệu lực29/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 995/QĐ-UBND 2018 quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học của cán bộ công chức Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 995/QĐ-UBND 2018 quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học của cán bộ công chức Lai Châu

           • 29/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực