Quyết định 995/QĐ-UBND

Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 995/QĐ-UBND phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên Quảng Ngãi 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC UBND HUYỆN SƠN HÀ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của B trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà tại Công văn số 139/UBND-NV ngày 29/01/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 819/SNV ngày 06/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với 964 viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc UBND huyện Sơn Hà (có phương án cụ thể kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào phương án được UBND tỉnh phê duyệt, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà hoàn chỉnh thủ tục bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với từng viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thuộc thm quyn quản lý.

Điều 3. Đối với những viên chức đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tại Điều 1 nhưng còn thiếu tiêu chuẩn theo quy định thì cơ quan quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức bổ sung.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà và viên chức có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CBTH;
- Lưu: VT, NClmc493.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 


PHƯƠNG ÁN

BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC UBND HUYỆN SƠN HÀ
(Kèm theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Ngãi)

STT

Đơn vị/Họ và tên

ngày tháng năm sinh

chức vụ/ vị trí việc làm

trình đô chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ

Trình đ tin học

Ngạch, lương hiện hưởng

Chức danh nghề nghiệp, lương được chuyển xếp

Ghi chú

ngạch

Bậc lương

Hệ số lương

%PC TN VK (nếu có)

Hệ schênh lệch bảo lưu (nếu có)

Thi gian nâng lương lần sau

Chức danh nghề nghiệp

số

Bậc lương

Hệ số lương

%PC TN VK (nếu có)

Hệ schênh lệch bảo lưu (nếu có)

Thi gian nâng lương lần sau

I

CHỨC DANH NGH NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

 

Trường Mầm non Họa Mi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyn Thị Hng Thư

8/11/1978

Hiệu trưởng

Đại học

B

B

15a.205

5/9

3.66

 

 

01/12/2014

GVMN hạng II

V.07.02.04

5/9

3.66

 

 

01/12/2014

 

2

Nguyễn Thị Hường

24/8/1981

P.Hiệu trưởng

Đại học

B

B

15a.205

2/9

2.67

 

 

01/03/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

2/9

2.67

 

 

01/03/2013

 

3

Nguyễn Thị Thu Thủy

8/8/1980

P.Hiệu trưởng

Đại học

B

B

15a.205

3/9

3.00

 

 

01/04/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

3/9

3.00

 

 

01/04/2013

 

4

Nguyễn Thị Vân

18/1/1981

GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

3/9

3.00

 

 

01/06/2015

GVMN hạng II

V.07.02.04

3/9

3.00

 

 

01/06/2015

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lê Thị Quỳnh Ngân

28/0/1990

GVMN chính

Cao đẳng

A

A

15a.206

1/10

2.10

 

 

01/08/2013

GVMN hạng III

V.07.02.05

1/10

2.10

 

 

01/08/2013

 

6

Đặng Thị Phi Yến

01/9/1987

GVMN chính

Cao đẳng

B

A

15a.206

1/10

2.10

 

 

01/08/2013

GVMN hạng III

V.07.02.05

1/10

2.10

 

 

01/08/2013

 

7

Trần Thị Hương

29/9/1982

GVMN chính

Đại học

B

A

15a.206

3/10

2.72

 

 

01/01/2013

GVMN hạng III

V.07.02.05

3/10

2.72

 

 

01/01/2013

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nguyễn Thị Lưu Hiệp

19/7/1984

GVMN

Đại học

B

B

15,115

6/12

2.86

 

 

09/06/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

09/06/2015

 

9

Nguyễn Thị Kim Liên

28/7/1967

GVMN

Cao đẳng

 

 

15,115

11/12

3.86

 

 

01/09/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

11/12

3.86

 

 

01/09/2014

 

10

Nguyễn Thị Yến Ly

3/7/1979

GVMN

Trung cấp

 

B

15,115

5/12

2.66

 

 

01/03/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/03/2014

 

11

Nguyn Thị Lệ Thủy

29/6/1968

GVMN

Cao đẳng

 

 

15,115

12/12

4.06

9%

 

01/09/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

12/12

4.06

9%

 

01/09/2015

 

12

Nguyn Thị Phượng

18/6/1972

GVMN

Đại học

B

B

15,115

5/12

2.66

 

 

01/03/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/03/2014

 

13

Đinh Thị Kim Thanh

7/4/1982

GVMN

Đại học

 

 

15,115

5/12

2.66

 

 

01/03/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/03/2014

 

14

Võ Thị Hoa Sim

10/11/1986

GVMN

Đại học

 

 

15,115

4/12

2.46

 

 

22/04/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

22/04/2015

 

15

Nguyễn Thị Cẩm Toàn

10/4/1985

GVMN

Đại học

B

B

15,115

2/12

2.06

 

 

01/12/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/12/2014

 

16

Bùi Thị Thanh Thúy

6/4/1986

GVMN

Trung cấp

 

A

15,115

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

 

17

Tạ Thị Hoa

14/4/1984

GVMN

Trung cấp

 

 

15,115

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

 

18

Đinh Thị Nú

20/9/1990

GVMN

Trung cấp

B

A

15,115

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

 

19

Đinh Thị Kiều

20/12/1978

GVMN

Trung cấp

 

 

15,115

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

 

 

Trường Mẫu giáo Sơn Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Đinh Thị Trai

27/07/1984

GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

2/9

2.67

 

 

01/03/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

2/9

2.67

 

 

01/03/2013

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Trần Thị Giang

12/11/1991

GVMN chính

Cao đẳng

 

 

15a.206

1/10

2.10

 

 

10/02/2014

GVMN hạng III

V.07.02.05

1/10

2.10

 

 

10/02/2014

 

22

Trần Thị Ánh Nguyệt

25/02/1992

GVMN chính

Cao đẳng

 

 

15a.206

1/10

2.10

 

 

10/02/2014

GVMN hạng III

V.07.02.05

1/10

2.10

 

 

10/02/2014

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Phùng Thị Quyên

25/12/1981

Hiệu trưởng

Đại học

B

B

15,115

7/12

3.06

 

 

01/03/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

7/12

3.06

 

 

01/03/2014

 

24

Trần Thị Nhàn

16/04/1975

P.Hiệu trưởng

Đại học

B

A

15,115

6/12

2.86

 

 

01/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

01/01/2015

 

25

Nguyễn Thị Ánh Hng

10/03/1983

GVMN

Cao đẳng

 

 

15,115

6/12

2.86

 

 

01/03/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

01/03/2014

 

26

Đinh Thị Toàn

08/09/1979

GVMN

Cao đẳng

 

 

15,115

5/12

2.66

 

 

01/03/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/03/2014

 

27

Đinh Thị Đẩy

01/06/1980

GVMN

Đại học

B

A

15,115

5/12

2.66

 

 

01/03/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/03/2014

 

28

Đinh Thị Suốt

04/03/1981

GVMN

Đại học

B

B

15,115

7/12

3.06

 

 

09/12/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

7/12

3.06

 

 

09/12/2015

 

29

Hồ Th Quỳnh Kha

14/05/1981

GVMN

Cao đẳng

 

B

15,115

6/12

2.86

 

 

09/12/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

09/12/2015

 

30

Trần Thị Bích Ngọc

15/02/1982

GVMN

Cao đẳng

 

 

15,115

6/12

2.86

 

 

01/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

01/01/2015

 

31

Đào Thị Viên

09/09/1986

GVMN

Trung cấp

B

B

15,115

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

 

 

Trường Mẫu giáo Sơn Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Lê Thị Thu Hng

31/1/1983

GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

3/9

3.00

 

 

01/03/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

3/9

3.00

 

 

01/03/2013

 

33

Nguyn Thị Kim Phúc

13/8/1982

GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

3/9

3.00

 

 

01/03/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

3/9

3.00

 

 

01/03/2013

 

34

Nguyễn Nhã Vân

9/8/1987

GVMN cao cấp

Đại học

B

A

15a.205

2/9

2.67

 

 

01/07/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

2/9

2.67

 

 

01/07/2013

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Đinh Thị Gái

12/7/1980

GVMN

Đại học

B

B

15,115

7/12

3.06

 

 

01/03/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

7/12

3.06

 

 

01/03/2014

 

36

Nguyễn Thị Đng

12/1/1982

Hiệu trưởng

Đại học

B

B

15,115

6/12

2.86

 

 

01/07/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

01/07/2014

 

37

Võ Thị Oanh

30/10/1982

P.Hiệu trưởng

Đại học

B

B

15,115

6/12

2.86

 

 

01/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

01/01/2015

 

38

Nguyn Thị Nga

15/2/1984

GVMN

THSP

 

 

15,115

4/12

2.46

 

 

09/11/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

09/11/2015

 

39

Nguyn Thị Hồng K

1/10/1982

GVMN

THSP

 

A

15,115

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

 

40

Đinh Thị Toàn

15/7/1983

GVMN

THSP

B

A

15,115

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

 

41

Cao Nguyên Nhật Huệ

23/12/1982

GVMN

THSP

A

B

15,115

1/12

1.86

 

 

10/8/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

1/12

1.86

 

 

10/8/2014

 

 

Trưng Mẫu giáo Sơn Nham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Nguyn Thị Lan

26/02/1967

GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

2/9

2.67

 

 

01/03/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

2/9

2.67

 

 

01/03/2013

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Trần Thị Thúy Hằng

08/07/1984

GVMN chính

Đại học

B

B

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/11/2015

GVMN hạng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/11/2015

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Trn Thị Thu Thanh

04/03/1977

GVMN

Đại học

B

B

15,115

6/12

2.86

 

 

01/09/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

01/09/2015

 

45

Nguyn Thị Thanh Nga

06/11/1985

P.Hiệu trưởng

Đại học

B

B

15,115

5/12

2.66

 

 

03/09/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

03/09/2015

 

46

Nguyn Thị Ngọc Sương

03/07/1976

GVMN

Đại học

B

B

15,115

4/12

2.46

 

 

04/11/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

04/11/2014

 

47

Bùi Thị Hòa

15/10/1981

Hiệu trưởng

Đại học

B

B

15,115

6/12

2.86

 

 

01/01/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

01/01/2014

 

48

Đinh Thị Sinh

13/03/1983

GVMN

Đại học

B

B

15,115

5/12

2.66

 

 

03/09/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

03/09/2015

 

49

Phạm Thị Thu Hằng

04/06/1986

GVMN

Cao đẳng

B

B

15,115

5/12

2.66

 

 

01/05/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/05/2014

 

50

Nguyễn Thị Bích Liễu

16/07/1987

GVMN

Đại học

B

B

15,115

5/12

2.66

 

 

01/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/01/2015

 

 

Trường Mẫu giáo Sơn Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Trần Thị Bích Thành

15/7/1984

Hiệu trưởng

Đại học

 

A

15a.206

3/10

2.72

 

 

1/10/2014

GVMN hạng III

V.07.02.05

3/10

2.72

 

 

1/10/2014

 

52

Nguyễn Thị Hng Sâm

11/04/1988

GVMN chính

Đại học

 

A

15a.206

1/10

2.10

 

 

1/8/2013

GVMN hạng III

V.07.02.05

1/10

2.10

 

 

1/8/2013

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Vương Thị Bích Thoa

07/06/1987

P.Hiệu trưởng

Đại học

 

A

15,115

5/12

2.66

 

 

1/12/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

1/12/2015

 

54

Đinh Thị Thu Hà

27/04/1980

GVMN

Đại học

 

 

15,115

5/12

2.66

 

 

1/12/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

1/12/2014

 

55

Thị Mai Hương

15/1/1985

GVMN

Đại học

 

A

15,115

5/12

2.66

 

 

3/9/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

3/9/2015

 

56

Lê Thị Lan

08/05/1982

GVMN

Đại học

A

A

15,115

5/12

2.66

 

 

3/9/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

3/9/2015

 

57

Đinh Thị Suốt

15/6/1984

GVMN

Đại học

A

A

15,115

6/12

2.86

 

 

1/1/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

1/1/2015

 

58

Đinh Thị Thùy Tiên

30/6/1982

GVMN

Đại học

A

A

15,115

5/12

2.66

 

 

1/3/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

1/3/2014

 

59

Trần Thị Trúc

12/01/1988

GVMN

Đại học

 

A

15,115

4/12

2.46

 

 

30/11/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

30/11/2015

 

60

TrầnThị Nhật

20/4/1987

GVMN

Đại học

 

A

15,115

4/12

2.46

 

 

1/10/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

1/10/2014

 

61

Phạm Thị Thúy

27/3/1983

GVMN

Trung cấp

 

A

15,115

2/12

2.06

 

 

1/6/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

1/6/2015

 

62

Đinh Thị Thường

27/7/1990

GVMN

Trung cấp

B

B

15,115

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

 

63

Đinh Thị Sắc

19/10/1985

GVMN

Cao dẳng

 

A

15,115

4/12

2.46

 

 

1/10/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

1/10/2014

 

 

Trung Mẫu giáo Sơn Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Phạm Thị Bích Ngọc

09/03/1972

GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

2/9

2.67

 

 

01/03/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

2/9

2.67

 

 

01/03/2013

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Nguyễn Thị Ánh Tuyến

02/12/1985

Hiệu trưởng

Đại học

B

B

15a.206

4/10

3.03

 

 

01/11/2015

GVMN hạng III

V.07.02.05

4/10

3.03

 

 

01/11/2015

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

Nguyễn Thị Sơn Ca

02/03/1975

P.Hiệu trưởng

Đại học

 

 

15,115

8/12

3.26

 

 

01/09/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

8/12

3.26

 

 

01/09/2014

 

67

Nguyễn Thị Bích Hà

10/05/1983

GVMN

Cao đẳng

 

B

15,115

4/12

2.46

 

 

01/12/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

01/12/2014

 

68

Trn Thị Quỳnh Trang

28/08/1982

GVMN

Đại học

B

B

15,115

5/12

2.66

 

 

01/12/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/12/2015

 

69

Nguyn Thị Kiều

04/04/1986

GVMN

Đại học

B

B

15,115

5/12

2.66

 

 

01/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/01/2015

 

70

Nguyễn Thị Đức

06/05/1964

GVMN

Cao đẳng

 

 

15,115

11/12

3.86

 

 

01/09/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

11/12

3.86

 

 

01/09/2014

 

71

Đinh Thị Sà

05/10/1983

GVMN

Trung cấp

 

 

15,115

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

 

72

Nguyễn Thị Xuân Nam

10/09/1982

GVMN

Đại học

B

B

15,115

7/12

3.06

 

 

01/03/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

7/12

3.06

 

 

01/03/2014

 

73

Vũ Thị Nguyên

06/12/1988

GVMN

Đại học

B

B

15,115

4/12

2.46

 

 

02/10/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

02/10/2014

 

 

Trường Mần non Hương Sen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Lê Thị Từ Vi

26/8/1985

P.Hiệu trưởng

Đại học

B

VP

15a.206

3/10

2.72

 

 

1/12/2013

GVMN hạng III

V.07.02.05

3/10

2.72

 

 

1/12/2013

 

75

Đinh Thị Ly Ly

04/01/1986

GVMN chính

Đại học

B

B

15a.206

3/10

2.72

 

 

30/11/2015

GVMN hạng III

V.07.02.05

3/10

2.72

 

 

30/11/2015

 

76

Trần Thị Minh Hường

27/02/1986

GVMN chính

Cao đẳng

 

A

15a.206

3/10

2.72

 

 

1/12/2015

GVMN hạng III

V.07.02.05

3/10

2.72

 

 

1/12/2015

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Nguyễn Thị Bé

02/10/1981

Hiệu trưởng

Đại học

B

B

15,115

6/12

2.86

 

 

1/9/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

1/9/2015

 

78

Đinh Thị Minh

22/12/1987

GVMN

Trung cấp

B

B

15,115

4/12

2.46

 

 

1/4/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

1/4/2014

 

79

Trần Ngọc Phương Thảo

12/03/1990

GVMN

Đại học

B

A

15,115

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

 

80

Đinh Thị Thuyên

10/09/1990

GVMN

Trung cấp

B

B

15,115

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

 

81

Phạm Thị Phi Yến

05/09/1986

GVMN

Trung cấp

B

B

15,115

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

 

82

Đinh Thị Sang

0/7/1989

GVMN

Trung cấp

B

B

15,115

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

 

83

Trần Thị Kiều Diễm

08/04/1983

GVMN

Trung cấp

B

B

15,115

2/12

2,06

 

 

1/2/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2,06

 

 

1/2/2015

 

84

Cao Thị Nhi

08/08/1990

GVMN

Trung cấp

B

B

15,115

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

 

85

Đinh Thị Thùy Nương

18/06/1989

GVMN

Trung cấp

B

B

15,115

2/12

2,06

 

 

1/2/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2,06

 

 

1/2/2015

 

86

Phạm Thị Thúy Ngọc

23/03/1984

GVMN

Đại học

B

B

15,115

6/12

2.86

 

 

9/12/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

9/12/2015

 

87

Bùi Thị Hng Vân

22/02/1985

GVMN

Đại học

B

B

15,115

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

1/2/2015

 

 

Trường Mẫu giáo Sơn Hạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Nguyễn Thị Thanh Lan

31/12/1968

H.Trưng

Đại học

B

A

15a.205

6/9

3.99

 

 

01/01/2014

GVMN hạng II

V.07.02.04

6/9

3.99

 

 

01/01/2014

 

89

Nguyn Lưu Thị Hòa

20/08/1986

GVMN cao cấp

Đại học

B

A

15a.205

2/9

2.67

 

 

01/03/2014

GVMN hạng II

V.07.02.04

2/9

2.67

 

 

01/03/2014

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Đinh Thị Rỗi

11/02/1980

GVMN

Đại học

B

B

15,115

5/12

2.66

 

 

01/03/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/03/2014

 

91

Trần Thị Nhung

24/02/1984

GVMN

Đại học

B

A

15,115

6/12

2.86

 

 

09/12/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

09/12/2015

 

92

Huỳnh Thị Thư

14/09/1985

GVMN

Đại học

B

B

15,115

4/12

2.46

 

 

01/10/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

01/10/2014

 

93

Đinh Thị Thu Bích

21/07/1983

GVMN

Đại học

B

B

15,115

5/12

2.66

 

 

03/09/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

03/09/2015

 

94

Võ Thị Thu Dung

07/08/1987

GVMN

Đại học

B

VP

15,115

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

 

95

Nguyễn Thị Hồng Vân

12/03/1980

P.Hiệu trưởng

Cao đẳng

B

B

15,115

6/12

2.86

 

 

01/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

01/01/2015

 

96

Phạm Thị Ngoan

09/08/1984

GVMN

Cao đẳng

 

B

15,115

6/12

2.86

 

 

09/06/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

09/06/2015

 

97

Nguyn Thị Hoàng Anh

03/06/1986

GVMN

Cao đẳng

B

B

15,115

5/12

2.66

 

 

01/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/01/2015

 

98

Phạm Thị Tú Ánh

07/01/1990

GVMN

THSP

B

 

15,115

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/02/2015

 

 

Trường Mẫu giáo Sơn Bao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Lê Thị Thủy

09/03/1968

Hiệu trưởng

Đại học

B

A

15a.205

5/9

3.66

 

 

1/5/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

5/9

3.66

 

 

1/5/2013

 

100

Trn Thị Thanh Nga

04/01/1978

P.Hiệu trưởng

Đại học

B

A

15a.205

5/9

3.66

 

 

01/10/2014

GVMN hạng II

V.07.02.04

5/9

3.66

 

 

01/10/2014

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Trần Thị Nhạn

15/10/1982

GVMN

Đại học

 

 

15,115

6/12

2.86

 

 

01/9/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

01/9/2015

 

102

Trn Thị Mỹ Linh

19/1/1985

GVMN

Đại học

B

B

15,115

6/12

2.86

 

 

9/6/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

9/6/2015

 

103

Đỗ Thị Định

07/07/1978

GVMN

Đại học

 

 

15,115

5/12

2.66

 

 

01/3/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/3/2014

 

104

Phan Thị Tuyết Nga

10/08/1983

GVMN

Đại học

B

A

15,115

5/12

2.66

 

 

01/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/01/2015

 

105

Huỳnh Thị Tuyết

01/01/1985

GVMN

Đại học

B

A

15,115

5/12

2.66

 

 

03/9/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

03/9/2015

 

106

Phạm Thị Hng

10/05/1983

GVMN

Đại học

B

A

15,115

5/12

2.66

 

 

03/9/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

03/9/2015

 

 

Trường Mẫu giáo Sơn Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Nguyễn Thị Hi Ly

15/5/1987

P.Hiệu trưởng

Đại học

B

B

15a.205

2/9

2.67

 

 

01/01/2014

GVMN hạng II

V.07.02.04

2/9

2.67

 

 

01/01/2014

 

108

Nguyn Thị Dim My

31/12/1985

GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

2/9

2.67

 

 

03/01/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

2/9

2.67

 

 

03/01/2013

 

109

Nguyn Thị Liễu

08/12/1984

GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

1/9

2.34

 

 

08/01/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

1/9

2.34

 

 

08/01/2013

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Dương Thị Chung

18/01/1981

GVMN chính

Đại học

B

B

15a.206

3/10

2.72

 

 

12/01/2015

GVMN hạng III

V.07.02.05

3/10

2.72

 

 

12/01/2015

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

Đinh Thị Sỹ

16/9/1979

Hiệu trưởng

Đại học

B

B

15,115

5/12

2.66

 

 

09/01/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

09/01/2014

 

112

Võ Cao Thị Ánh Na

17/3/1987

GVMN

THSP

A

A

15,115

2/12

2.06

 

 

02/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

02/01/2015

 

113

Đinh Thị Hương

30/05/1991

GVMN

THSP

A

A

15,115

2/12

2.06

 

 

02/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

02/01/2015

 

114

Đinh Thị Ngân

19/07/1984

GVMN

THSP

 

 

15,115

2/12

2.06

 

 

02/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

02/01/2015

 

115

Phạm Thị Đết

14/05/1986

GVMN

THSP

 

 

15,115

2/12

2.06

 

 

02/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

02/01/2015

 

 

Trường Mẫu giáo Sơn Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

Lê Thị Ngân

20/3/1984

H.Trưởng

Đại học

B

A

15a.205

2/9

2.67

 

 

1/3/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

2/9

2.67

 

 

1/3/2013

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Đặng Thị Thúy Hồng

6/11/1990

GVMN chính

Cao đẳng

B

THVP

15a.206

1/10

2.10

 

 

1/8/2013

GVMN hạng III

V.07.02.05

1/10

2.10

 

 

1/8/2013

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

Đinh Thị Sương

16/7/1985

GVMN

Đại học

B

B

15,115

5/12

2.66

 

 

1/3/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

1/3/2014

 

119

Đinh Thị Lạc

18/9/1984

GVMN

Đại học

B

B

15,115

4/12

2.46

 

 

01/10/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

01/10/2014

 

120

Nguyễn Thị Thu Ngân

3/2/1983

P.Hiệu trưởng

Đại học

B

B

15,115

5/12

2.66

 

 

01/5/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

5/12

2.66

 

 

01/5/2014

 

121

Trần Thị Bích Ngọc

05/10/1985

GVMN

Đại học

B

B

15,115

4/12

2.46

 

 

01/4/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

01/4/2014

 

122

Lương Thị Thúy Kiều

3/6/1985

GVMN

Cao đẳng

B

B

15,115

4/12

2.46

 

 

01/12/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

4/12

2.46

 

 

01/12/2014

 

123

Lê Thị Thi

15/10/1989

GVMN

THSP

A

A

15,115

2/12

2.06

 

 

01/2/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/2/2015

 

124

Hồ Thị Tâm

14/11/1987

GVMN

THSP

 

 

15,115

2/12

2.06

 

 

01/2/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/2/2015

 

125

Trịnh Thị Thu Thảo

18/10/1991

GVMN

THSP

B

 

15,115

2/12

2.06

 

 

01/2/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/2/2015

 

126

Nguyn Thị Thu Ngân

27/10/1988

GVMN

THSP

B

 

15,115

2/12

2.06

 

 

01/2/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

01/2/2015

 

 

Trường Mẫu giáo Sơn Thượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

Võ Thị Hồng Vân

05/10/1976

H.Trưởng

Đại học

A

 

15a.205

6/9

3.99

 

 

09/01/2015

GVMN hạng II

V.07.02.04

6/9

3.99

 

 

09/01/2015

 

128

Nguyễn Thị Khánh Linh

09/11/1971

P.Hiệu trưởng

Đại học

A

A

15a.205

6/9

3.99

 

 

09/01/2015

GVMN hạng II

V.07.02.04

6/9

3.99

 

 

09/01/2015

 

129

Nguyễn Thị M Vương

04/05/1991

GVMN cao cấp

Đại học

A

B

15a.205

1/9

2.34

 

 

02/10/2015

GVMN hạng II

V.07.02.04

1/9

2.34

 

 

02/10/2015

 

130

Cao Thị Trường

18/12/1987

GVMN cao cấp

Đại học

B

A

15a.205

2/9

2.67

 

 

12/02/2014

GVMN hạng II

V.07.02.04

2/9

2.67

 

 

12/02/2014

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

Đinh Thị Cúc

07/10/1984

GVMN chính

Cao đẳng

 

 

15a.206

3/10

2.72

 

 

10/01/2014

GVMN hạng III

V.07.02.05

3/10

2.72

 

 

10/01/2014

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Lê Thị Bảy

15/04/1973

GVMN

Trung cấp

 

 

15,115

8/12

3.26

 

 

03/01/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

8/12

3.26

 

 

03/01/2014

 

133

Nguyễn Thị Hương

06/08/1980

GVMN

Trung cấp

 

 

15,115

6/12

2.86

 

 

01/01/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

01/01/2014

 

134

Bạch Thị Quỳnh Phương

25/2/1980

GVMN

Trung cấp

 

 

15,115

6/12

2.86

 

 

12/09/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

6/12

2.86

 

 

12/09/2015

 

135

Phan Thị Công

08/08/1988

GVMN

Trung cấp

 

 

15,115

2/12

2.06

 

 

02/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

02/01/2015

 

136

Nguyễn Thị Dim Trang

11/06/1989

GVMN

Trung cấp

 

 

15,115

2/12

2.06

 

 

02/01/2015

GVMN hạng IV

V.07.02.06

2/12

2.06

 

 

02/01/2015

 

137

Phạm Thị Trúc Ly

15/03/1989

GVMN

Trung cấp

B

 

15,115

3/12

2.26

 

 

06/11/2014

GVMN hạng IV

V.07.02.06

3/12

2.26

 

 

06/11/2014

 

 

Trường Mầm non 17/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

138

Nguyễn Thị Nguyên

14/07/1986

P.Hiệu trưởng

Đại học

 

B

15a.205

3/9

3.00

 

 

01/09/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

3/9

3.00

 

 

01/09/2013

 

139

Bùi Thị Bích Nhi

08/03/1988

GVMN cao cấp

Đại học

B

A

15a.205

1/9

2.34

 

 

05/08/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

1/9

2.34

 

 

05/08/2013

 

140

Trương Thị Phượng

22/09/1987

GVMN cao cấp

Đại học

B

B

15a.205

1/9

2.34

 

 

05/08/2013

GVMN hạng II

V.07.02.04

1/9

2.34

 

 

05/08/2013