Quyết định 997/QĐ-UBND

Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 997/QĐ-UBND thủ tục hành chính giao thông vận tải cấp huyện Quảng Bình 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 997/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 389/TTr-SGTVT ngày 27/02/2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục KS TTHC, VP Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh QB;
- Lưu: VT, NC.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 29 tháng 03 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục Thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

STT

Tên Thủ tục hành chính

Thông tin về TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

Trang

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN

1

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

2

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

3

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

4

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

5

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

6

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

7

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

8

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

9

Thủ tục xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

2. Danh mục Thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên Thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định

việc hủy bỏ TTHC

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY

01

T-QBI-018313-TT

Thủ tục số 01, Quyết định số 199/QĐ-SGTVT ngày 03/02/2012

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

Thông tư số 25/2010 ngày 31/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa đã hết hiệu lực; thay thế bằng Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý bến cảng, bến thủy nội địa. Theo đó, không phân cấp về cho huyện TTHC này.

02

T-QBI-081766-TT

Thủ tục số 02, Quyết định số 199/QĐ-SGTVT ngày 03/02/2012

Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

Thông tư số 25/2010 ngày 31/08/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa đã hết hiệu lực; thay thế bằng Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý bến cảng, bến thủy nội địa. Theo đó, không phân cấp về cho huyện TTHC này.

03

T-QBI-081977-TT

Thủ tục số 03, Quyết định số 199/QĐ-SGTVT ngày 03/02/2012

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu

- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa đã hết hiệu lực; thay thế bằng Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Để thuận tiện cho việc niêm yết công khai và việc công bố sửa đổi, bổ sung, thủ tục này được chuyển sang lĩnh vực “Quản lý phương tiện”

04

Không có số hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

Thủ tục số 04, Quyết định số 199/QĐ-SGTVT ngày 03/02/2012

Thủ tục Đăng ký phương tiện thủy nội địa khi phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa đã hết hiệu lực; thay thế bằng Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Để thuận tiện cho việc niêm yết công khai và việc công bố sửa đổi, bổ sung, thủ tục này được chuyển sang lĩnh vực “Quản lý phương tiện”

05

Không có số hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

Thủ tục số 05, Quyết định số 199/QĐ-SGTVT ngày 03/02/2012

Thủ tục Đăng ký phương tiện thủy nội địa khi phương tiện chuyển quyền sở hữu

- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa đã hết hiệu lực; thay thế bằng Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Để thuận tiện cho việc niêm yết công khai và việc công bố sửa đổi, bổ sung, thủ tục này được chuyển sang lĩnh vực “Quản lý phương tiện”

06

Không có số hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

Thủ tục số 06, Quyết định số 199/QĐ-SGTVT ngày 03/02/2012

Thủ tục Đăng ký phương tiện thủy nội địa khi phương tiện chỉ thay đổi cơ quan đăng ký

- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa đã hết hiệu lực; thay thế bằng Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Để thuận tiện cho việc niêm yết công khai và việc công bố sửa đổi, bổ sung, thủ tục này được chuyển sang lĩnh vực “Quản lý phương tiện”

07

Không có số hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

Thủ tục số 07, Quyết định số 199/QĐ-SGTVT ngày 03/02/2012

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa đã hết hiệu lực; thay thế bằng Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Để thuận tiện cho việc niêm yết công khai và việc công bố sửa đổi, bổ sung, thủ tục này được chuyển sang lĩnh vực “Quản lý phương tiện”

08

Không có số hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

Thủ tục số 08, Quyết định số 199/QĐ-SGTVT ngày 03/02/2012

Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa đã hết hiệu lực; thay thế bằng Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Để thuận tiện cho việc niêm yết công khai và việc công bố sửa đổi, bổ sung, thủ tục này được chuyển sang lĩnh vực “Quản lý phương tiện”

09

Không có số hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC;

Thủ tục số 09, Quyết định số 199/QĐ-SGTVT ngày 03/02/2012

Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/03/2011 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa đã hết hiệu lực; thay thế bằng Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Để thuận tiện cho việc niêm yết công khai và việc công bố sửa đổi, bổ sung, thủ tục này được chuyển sang lĩnh vực “Quản lý phương tiện”

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 997/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu997/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2017
Ngày hiệu lực29/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 997/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 997/QĐ-UBND thủ tục hành chính giao thông vận tải cấp huyện Quảng Bình 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 997/QĐ-UBND thủ tục hành chính giao thông vận tải cấp huyện Quảng Bình 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu997/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành29/03/2017
        Ngày hiệu lực29/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 997/QĐ-UBND thủ tục hành chính giao thông vận tải cấp huyện Quảng Bình 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 997/QĐ-UBND thủ tục hành chính giao thông vận tải cấp huyện Quảng Bình 2017

            • 29/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/03/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực