Quyết định Khongso

Dự thảo Quyết định bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung toàn văn Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:             /2016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2016

DỰ THẢO

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định bãi bỏ các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản Quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ sau đây:

1. Quyết định 141/2000/QĐ-TTg ngày 11/12/2000 về chính sách đầu tư  và hưởng lợi đối với hộ gia đình, cá nhân và các xã tham gia  dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF).

2. Quyết định 28/2001/QĐ-TTg ngày 09/03/2001 về sửa đổi, bổ sung Quyết định 141/2000/QĐ-TTg ngày 11/12/2000 về chính sách đầu  tư và hưởng lợi đối với hộ gia  đình, cá nhân và các xã tham gia dự án khu vực lâm nghiệp và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai theo hiệp định tín dụng số 1515-VIE (SF).

3. Quyết định 264/2003/QĐ-TTg ngày 16/12/2003 về một số giải pháp quản lý, sử dụng đất trong các nông, lâm trường quốc doanh.

4. Quyết định 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

5. Quyết định 304/2005/QĐ-TTg ngày 23/11/2005 về việc thí điểm giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên.

6. Quyết định 57/2007/QĐ-TTg ngày 05/4/2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 146/2005/QĐ-TTg ngày 15/6/2005 về chính sách thu hồi đất sản xuất của các nông trường, lâm trường để giao cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.

7. Chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 về việc rà soát, quy hoạch lại 03 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất).

8. Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.

9. Quyết định 251/2000/QĐ-TTg ngày 22/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Thủ tục thanh toán vốn cho việc thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

10. Chỉ thị 30/2005/CT-TTg ngày 26/9/2005 tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

11. Chỉ thị 32/2004/CT-TTg ngày 17/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp phòng tránh lũ quét ở các tỉnh miền núi.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí Thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo.
- Lưu: VT, PL.

THỦ TƯỚNG
Nguy
ễn Xuân Phúc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2016
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(31/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành27/09/2016
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (31/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 2016

            • 27/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực