Quyết định 07/2004/QĐ-UB

Quyết định 07/2004/QĐ-UB về quy định tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp tỉnh Kon Tum

Quyết định số 07/2004/QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp Kon Tum đã được thay thế bởi Quyết định 35/2008/QĐ-UBND tổ chức hoạt động Sở Công Thương tỉnh Kon Tum và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định số 07/2004/QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2004/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 01 tháng 03 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỒ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ CÔNG NGHIỆP TỈNH KONTUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ điều 10 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV ngày 29/10/2003 của Bộ công nghiệp - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công nghiệp ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh KonTum tại tờ trình số 60/TT-SCN ngày 5/12/2003;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bảng quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp tỉnh KonTum.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 62/QĐ-UB ngày 09/8/1996 của UBND tỉnh KonTum .

Điều 3: Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Nội vụ tỉnh KonTum và Thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan; Chủtịch UBND các huyện, Thị xã và Giám đốc Sở Công nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
-Bộ công nghiệp
-TT Tỉnh ủy
-TT HĐND tỉnh
-TT HĐND các huyện, Thị xã
-Như điều 3
-Sở Tư Pháp
-Lưu VT-NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Y Vêng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu07/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2004
Ngày hiệu lực01/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2008
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định số 07/2004/QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 07/2004/QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp Kon Tum
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu07/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýY Vêng
        Ngày ban hành01/03/2004
        Ngày hiệu lực01/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2008
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 07/2004/QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 07/2004/QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Sở Công nghiệp Kon Tum