Quyết định 102/QĐ-UBND

Quyết định 102/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2071/2008/QĐ-UBND do quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 102/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2071/2008/QĐ-UBND Quận 1


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 102/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2071/2008/QĐ-UBND NGÀY 22/10/2008 CỦA ÚY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 11/TTr-TP ngày 23 tháng 01 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 2071/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của UBND quận 1 về ban hành quy định trình tự thủ tục tổ chức thực hiện quyết định hành chính trên địa bàn quận 1 vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 1, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trương Hải Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 102/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 102/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/01/2014
Ngày hiệu lực 24/01/2014
Ngày công báo 01/03/2014
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 102/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 102/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2071/2008/QĐ-UBND Quận 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định số 102/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2071/2008/QĐ-UBND Quận 1
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 102/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Trương Hải Hiếu
Ngày ban hành 24/01/2014
Ngày hiệu lực 24/01/2014
Ngày công báo 01/03/2014
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định số 102/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2071/2008/QĐ-UBND Quận 1

Lịch sử hiệu lực Quyết định số 102/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 2071/2008/QĐ-UBND Quận 1

 • 24/01/2014

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 01/03/2014

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 24/01/2014

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực