Quyết định 1131/QĐ-UBND

Quyết định 1131/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định số 1131/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính tư pháp Ủy ban cấp huyện Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1131/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 12 tháng 5 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17/6/2010;

Căn cứ Luật Hôn nhân và Gia đình ngày 19/6/2014;

Căn cứ Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình; số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch; số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tư pháp: Số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 39/TTr-STP ngày 25/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 27 (hai mươi bảy) thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 và Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TẠI TỈNH THÁI BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

PHẦN I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

SỐ TT

NỘI DUNG

Trang

I. THỦ TUC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC HỘ TỊCH

03

1

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

03

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

08

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

12

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

16

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận, cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

20

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

27

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

30

8

Đăng ký thay đổi hộ tịch có yếu tố nước ngoài và thay đổi hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 trở lên cư trú ở trong nước

33

9

Đăng ký xác định lại dân tộc

38

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

42

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

46

12

Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

50

13

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

63

14

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

68

15

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

73

16

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

77

17

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

80

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

83

1

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

83

2

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

86

3

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

88

4

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

89

5

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

92

6

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản.

94

7

Thủ tục chứng thực Hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.

96

8

Thủ tục chứng thực sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

98

9

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

100

10

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch

101

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1131/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1131/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2016
Ngày hiệu lực12/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1131/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 1131/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính tư pháp Ủy ban cấp huyện Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 1131/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính tư pháp Ủy ban cấp huyện Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1131/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành12/05/2016
        Ngày hiệu lực12/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 1131/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính tư pháp Ủy ban cấp huyện Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 1131/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính tư pháp Ủy ban cấp huyện Thái Bình

            • 12/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực