Quyết định 1174/QĐ-UBND

Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 1174/QĐ-UBND thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1174/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN TÔN GIÁO TRỰC THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH VĨNH LONG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/06/2008 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 15/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long;

Xét Tờ trình số 307/TTr.SNV ngày 03/7/2008 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở chuyển bộ phận làm tôn giáo từ Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh Vĩnh Long.

Ban Tôn giáo có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng để quan hệ công tác.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

Ban Tôn giáo là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về Tôn giáo và công tác Tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác Tôn giáo;

Làm đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức Tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức bộ máy:

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm cụ thể quản lý ngành, Trưởng ban Tôn giáo (do 01 Phó Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp phụ trách) có trách nhiệm xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy của Ban Tôn giáo theo hướng tinh gọn, thông qua Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt.

Trưởng ban Tôn giáo có trách nhiệm báo cáo công tác cho Giám đốc Sở Nội vụ theo quy định.

Về biên chế Ban Tôn giáo, do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ trong tổng số biên chế hành chính hàng năm của Sở Nội vụ.

Điều 3. Các Ông, (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận :
- TT.TU &HĐND tỉnh“báo cáo”;
- CT,PCT. UBT;
- Ban TCTU;
- BLĐ. VP. UBT;
- Các Phòng, Trung tâm;
- Báo Vĩnh Long;
- Như điều 3;
- Lưu: VT; 2.05.07.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1174/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1174/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2008
Ngày hiệu lực16/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1174/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 1174/QĐ-UBND thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 1174/QĐ-UBND thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ Vĩnh Long
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1174/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýPhạm Văn Đấu
       Ngày ban hành16/07/2008
       Ngày hiệu lực16/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 1174/QĐ-UBND thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 1174/QĐ-UBND thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ Vĩnh Long