Quyết định 1502/QĐ-UBND

Quyết định 1502/QĐ-UBND năm 2013 kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định số 1502/QĐ-UBND 2013 kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 112/TTr-STP ngày 02/7/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1008/TTr-SNV ngày 22/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Trăm

2. Ông Bùi Quang Phụng

3. Ồng Nguyễn Văn Thành

4. Ông Nguyễn Văn Hùng

5. Ông Nguyễn Đồng Thông

6. Ông Hồ Văn Hữu

7. Ông Lê Văn Uy

8. Ông Bùi Quang Việt

9. Ông Phan Minh Hoàng

10. Ông Vũ Sỹ Thắng

11. Ông Huỳnh Thanh

12. Ông Huỳnh Văn Nước

13. Ông Phạm Xuân Chiến

14. Ông Phạm Thành Chung

15. Ông Trần Văn Mi

16. Ông Lê Văn Quang

17. Ông Lê Văn Mãi

18. Ông Trần Văn Lộc

19. Ông Lê Tiến Hiếu

- Chủ tịch UBND tỉnh

- Giám đốc Sở Tư pháp

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Giám đốc Sở GD&ĐT

- Giám đốc Sở Y tế

- Giám đốc Sở GTVT

- Giám đốc Sở Công Thương

- Giám đốc Sở TN&MT

- Giám đốc Đài PT&TH tnh

- Giám đốc Sở TT&TT

- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

- Chính ủy BCHQS tỉnh

- Phó Giám đốc Công an tỉnh

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ

- Phó Giám đốc Sở Tài chính

- Phó Giám đốc Sở VHTT& DL

- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH

- Phó Giám đốc Sở NN& PTNT

- Phó Giám đốc Sở Tư pháp

- Chủ tịch Hội đồng;

- Phó Chủ tịch TT;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

- Ủy viên;

20. Ông Ngô Quốc Huy - TP.Phổ biến GDPL, Sở Tư pháp - Thư ký Hội đồng;

Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia Ủy viên Hội đồng:

 

1. Bà Trần Tuyết Minh

2. Ông Đinh Văn Tiếng

3. Bà Huỳnh Thị Hằng

4. Bà Tôn Ngọc Hạnh

5. Ông Nguyễn Quốc Ngữ

6. Ông Đoàn Văn Rồi

7. Ông Lê Khắc Nguyên

8. Ông Hoàng Kim Vinh

 - PTBTT. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Bí thư Tỉnh đoàn;

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;

- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng

Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Phước là cơ quan tư vấn cho UBND tỉnh về công tác PBGDPL và huy động nguồn lực cho công tác PBGDPL. Hội đồng có những nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch trung hạn, dài hạn về PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh với xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; tổ chức PBGDPL cho một số đối tượng đặc thù;

2. Xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL; phối hợp, lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất; vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh;

3. Xây dựng giải pháp tăng cường xã hội hóa hoạt động PBGDPL; các giải pháp để huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện PBGDPL hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động PBGDPL;

4. Hướng dẫn về nội dung, hình thức tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hàng năm trên địa bàn tỉnh;

5. Đánh giá tổng kết công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trước khi trình UBND tỉnh;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Điều 3.

1. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng.

2. Chủ tịch Hội đồng ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng.

3. Sở Tư pháp là Cơ quan thường trực của Hội đồng, kinh phí hoạt động của Hội đồng do Sở Tư pháp dự toán gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trong kinh phí PBGDPL hàng năm của tỉnh.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ PBGDPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như Điều 4;
- Sở Nội vụ 02 bản;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1502/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1502/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2013
Ngày hiệu lực15/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1502/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 1502/QĐ-UBND 2013 kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 1502/QĐ-UBND 2013 kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1502/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành15/08/2013
       Ngày hiệu lực15/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 1502/QĐ-UBND 2013 kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 1502/QĐ-UBND 2013 kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bình Phước

           • 15/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực