Quyết định 17/QĐ-SXD

Quyết định 17/QĐ-SXD năm 2012 công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định số 17/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Bến Tre tháng 12 quý IV 2011 2012


UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/QĐ-SXD

Bến Tre, ngày 15 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 12, QUÝ IV VÀ NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2011 kèm theo Quyết định này để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ban Giám đốc SXD;
- Website Sở Xây dựng;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, TP. Bến Tre:
- Lưu VT, P.KTXD, NB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Trang Thuận

 

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG TỈNH BẾN TRE

(Kèm theo Quyết định số 17/QĐ-SXD ngày 15/02/2012 của Sở Xây dựng về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 12, Quý IV và năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bến Tre)

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật) trên địa bàn tỉnh Bến Tre bao gồm các loại chỉ số sau:

- Chỉ số giá xây dựng công trình.

- Chỉ số giá phần xây dựng.

- Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình.

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

2. Các từ ngữ trong Tập chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau:

Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí vật liệu xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp của cơ cấu dự toán theo thời gian.

Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh. Các cơ cấu chi phí xây dựng được xác định tại thời điểm này.

Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định các chỉ số giá so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.

3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại các Bảng "Chỉ số giá xây dựng công trình" đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Các chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có), chi phí rà phá bom mìn và vật nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh).

Khi sử dụng các chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản mục chi phí này cho phù hợp.

Chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại các Bảng "Chỉ số giá phần xây dựng" đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công và chi phí máy thi công xây dựng) và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt, hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại các Bảng "Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công" đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp.

Chỉ số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại Bảng "Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu" phản ánh mức biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân của tháng 12, Quý IV và năm 2011 so với giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân năm 2006.

4. Các chỉ số giá xây dựng của tháng 12, Quý IV và năm 2011 đã được tính toán, điều chỉnh chi phí nhân công về mặt bằng lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; điều chỉnh chí phí máy thi công xây dựng, các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mặt bằng giá xây dựng tại tháng 12, Quý IV và năm 2011 tương ứng.

5. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại Tập chỉ số giá xây dựng này được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu thực tế thu thập của các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng ở tỉnh Bến Tre. Các công trình lựa chọn để tính toán là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng hiện có trên thị trường.

Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2006 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2006). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2006 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.

6. Việc xác định mức độ trượt giá bình quân (IXDCTbq) để tính toán chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư hay dự toán của công trình được thực hiện bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo loại công trình của tổi thiểu 3 thời kỳ gần nhất so với thời điểm tính toán.

Các chỉ số giá xây dựng liên hoàn là chỉ số giá xây dựng được tính bằng cách lấy chỉ số giá xây dựng của thời kỳ sau chia cho chỉ số giá xây dựng của thời kỳ trước.

II. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG:

Bảng 1

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 12

Quý 4

Năm 2011

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

1

Công trình nhà ở

219,50

219,22

184,84

2

Công trình giáo dục

226,51

226,04

196,03

3

Công trình văn hoá

198,11

197,34

174,45

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

219,72

219,19

185,57

5

Công trình y tế

183,04

181,68

162,64

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1

Công trình đường dây

251,45

251,49

190,66

2

Công trình trạm biến áp

183,72

181,80

156,20

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1

Công trình đường nhựa asphan, đường láng nhựa

238,98

237,91

220,99

2

Công trình cầu

228,45

228,46

198,59

IV

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

1

Công trình cống, đập

228,84

228,86

192,66

2

Công trình kênh

259,08

258,82

205,25

3

Công trình đê, kè

244,54

244,45

 

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

1

Công trình cấp nước

231,11

230,98

192,88

2

Công trình thoát nước

243,52

243,59

205,06

3

Công trình xử lý nước thải

196,44

194,86

165,43

Bảng 2

CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG

(NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 12

Quý 4

Năm 2011

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

1

Công trình nhà ở

225,36

225,41

191,93

2

Công trình giáo dục

238,19

238,14

208,60

3

Công trình văn hoá

222,15

222,39

196,56

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

235,80

235,86

199,82

5

Công trình y tế

216,02

216,03

191,77

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1

Công trình đường dây

254,96

255,18

192,55

2

Công trình trạm biến áp

266,19

266,38

211,14

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1

Công trình đường nhựa asphan, đường láng nhựa

239,20

238,17

225,75

2

Công trình cầu

226,98

227,08

200,24

IV

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

1

Công trình cống, đập

229,52

229,71

195,99

2

Công trình kênh

263,19

263,08

210,29

3

Công trình đê, kè

246,35

246,39

 

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

1

Công trình cấp nước

229,51

229,45

198,45

2

Công trình thoát nước

242,41

242,57

207,16

3

Công trình xử lý nước thải

261,27

261,44

212,30

 

Bảng 3

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG

(NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

Tháng 12

Quý 4

Năm 2011

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

1

Công trình nhà ở

186,43

393,33

153,04

186,50

393,33

153,04

172,47

279,55

147,78

2

Công trình giáo dục

195,04

393,33

153,04

194,97

393,33

153,04

190,24

279,55

147,78

3

Công trình văn hoá

191,80

393,33

153,04

192,11

393,33

153,04

183,33

279,55

147,78

4

Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng

193,76

393,33

153,04

193,84

393,33

153,04

179,36

279,55

147,78

5

Công trình y tế

190,36

393,33

153,04

190,37

393,33

153,04

179,75

279,55

147,78

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

1

Công trình đường dây

226,13

393,33

153,04

226,40

393,33

153,04

174,29

279,55

147,78

2

Công trình trạm biến áp

210,43

393,33

153,04

210,72

393,33

153,04

181,22

279,55

147,78

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

1

Công trình đường nhựa asphan, đường láng nhựa

236,21

393,33

153,04

234,88

393,33

153,04

230,20

279,55

147,78

2

Công trình cầu

204,58

393,33

153,04

204,75

393,33

153,04

195,55

279,55

147,78

IV

CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình cống, đập

198,63

393,33

153,04

198,93

393,33

153,04

182,82

279,55

147,78

2

Công trình kênh

205,76

393,33

153,04

205,59

393,33

153,04

180,01

279,55

147,78

3

Công trình đê, kè

202,21

393,33

153,04

202,28

393,33

153,04

 

 

 

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình cấp nước

192,88

393,33

153,04

192,79

393,33

153,04

181,91

279,55

147,78

2

Công trình thoát nước

205,43

393,33

153,04

205,65

393,33

153,04

191,23

279,55

147,78

3

Công trình xử lý nước thải

199,84

393,33

153,04

200,10

393,33

153,04

181,45

279,55

147,78

 

Bảng 4

CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU

(NĂM 2006 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI VẬT LIỆU

Tháng 12

Quý 4

Năm 2011

1

Xi măng

181,14

180,44

153,71

2

Cát xây dựng

233,82

232,84

279,41

3

Đá xây dựng

257,67

257,67

224,17

4

Gạch xây dựng

192,50

192,50

217,03

5

Gạch lát

174,15

167,18

138,98

6

Gỗ xây dựng

181,03

181,03

152,91

7

Thép xây dựng

198,88

200,17

190,77

8

Nhựa đường

257,72

253,69

256,93

9

Vật liệu tấm lợp, bao che

170,54

170,54

147,31

10

Kính xây dựng

188,85

188,85

213,69

11

Sơn và vật liệu sơn

158,23

158,23

144,35

12

Vật tư ngành điện

241,03

241,03

168,34

13

Vật tư, đường ống nước

187,77

187,77

166,79

14

Đất, cát san nền

237,84

237,84

237,84

15

Xăng dầu

210,57

211,29

211,29

16

Vật liệu khác

100,00

100,00

100,00

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2012
Ngày hiệu lực15/02/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định số 17/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Bến Tre tháng 12 quý IV 2011 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 17/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Bến Tre tháng 12 quý IV 2011 2012
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhBến Tre
        Người kýBùi Trang Thuận
        Ngày ban hành15/02/2012
        Ngày hiệu lực15/02/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 17/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Bến Tre tháng 12 quý IV 2011 2012

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 17/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Bến Tre tháng 12 quý IV 2011 2012

           • 15/02/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/02/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực