Quyết định 1878/QĐ-UBND

Quyết định 1878/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất xây dựng công trình tại số 203 phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (trong quy hoạch chi tiết xây dựng quận Thanh Xuân, tỷ lệ 1/2000 được UBND thành phố phê duyệt tại quyết định số 112/1999/QĐ-UB ngày 28/12/1999) do Thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định số 1878/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch khu đất xây dựng quận Thanh Xuân đã được thay thế bởi Quyết định 1841/QĐ-UBND Điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại phố Nguyễn Huy Tưởng và được áp dụng kể từ ngày 25/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định số 1878/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch khu đất xây dựng quận Thanh Xuân


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1878/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH KHU ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI SỐ 203 PHỐ NGUYỄN HUY TƯỞNG, PHƯỜNG THANH XUÂN TRUNG, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI (TRONG QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG QUẬN THANH XUÂN, TỶ LỆ 1/2000 ĐƯỢC UBND THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 112/1999/QĐ-UB NGÀY 28/12/1999)

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 112/1999/QĐ-UB ngày 28/12/1999 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng quận Thanh Xuân tỷ lệ 1/2000;

Căn cứ định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đang trình Chính phủ phê duyệt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 984/TTr-QHKT ngày 06 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất xây dựng công trình thuộc ô đất quy hoạch số 04 trong Quy hoạch chi tiết xây dựng quận Thanh Xuân, tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất xây dựng công trình tại số 203 Phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

(Trong Quy hoạch chi tiết xây dựng quận Thanh Xuân, tỷ lệ 1/2000 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 112/1999/QĐ-UB ngày 28/12/1999).

2. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu:

2.1. Vị trí, ranh giới: Khu đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch do Công ty CP HBI đề xuất thuộc địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, được giới hạn:

+ Phía Đông Nam giáp phố Nguyễn Huy Tưởng.

+ Phía Đông Bắc giáp phố Nguyễn Tuân và khu nhà ở thấp tầng phường Thanh Xuân Trung.

+ Phía Tây Bắc giáp Công ty in Thống Nhất và khu dân cư phường Nhân Chính.

+ Phía Tây Nam giáp Công ty sản xuất dụng cụ thể dục thể thao và khu dân cư phường Nhân Chính.

2.2. Quy mô nghiên cứu: Diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 42.257m2.

3. Phương án điều chỉnh:

Theo quy hoạch chi tiết xây dựng quận Thanh Xuân tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 112/1999/QĐ-UB ngày 28/12/1999, khu đất nêu trên nằm trong ô đất quy hoạch số 04 được xác định chức năng là đất công nghiệp hiện có và một phần đất cây xanh, có tổng diện tích 42.257m2 với chỉ tiêu quy hoạch chung của cả ô số 04 là: Mật độ xây dựng 46,8%; Tầng cao trung bình 3 tầng; Hệ số sử dụng đất 1,4 lần:

Nay điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất tại khu đất nêu trên từ chức năng đất công nghiệp hiện có sang chức năng đất dân dụng (trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở và trường học) với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cơ bản như sau:

* Diện tích đất nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch 42.257m2:

- Diện tích đất mở đường quy hoạch 97,8m2;

- Diện tích đất để xây dựng công trình 42.159,2m2 (trong đó: Đất xây dựng trường tiểu học khoảng 6.046,3 m2; Đất xây dựng nhà ở thấp tầng khoảng 3.699,1 m2; Đất đường giao thông nội bộ khoảng 7345,3 m2; Đất cây xanh nhóm nhà khoảng 1.117,6 m2; Đất xây dựng công trình hỗn hợp Văn phòng thương mại dịch vụ có diện tích 5.893,2 m2; Đất xây dựng nhà ở chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại khoảng 18.057,7 m2;

+ Diện tích xây dựng cả khu: 14.994,7 m2;

+ Mật độ xây dựng chung 35,6%;

+ Tổng diện tích sàn 339.460 m2;

+ Tầng cao công trình 1; 3; 7; 25; 27; 29; 35 tầng (không kể tầng hầm, tầng kỹ thuật, mái và tum thang);

+ Quy mô dân số khoảng 4.747 người.

+ Công trình cao tầng xây dựng có khoảng lùi so với chỉ giới đường đỏ phố Nguyễn Tuân, phố Nguyễn Huy Tưởng và khoảng cách đến ranh giới ô đất các phía: Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

* Đảm bảo xây dựng hệ thống khí gas đốt tập trung để cung cấp cho các tòa nhà cao tầng; tổ chức xử lý nước thải công trình, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong khu vực được cơ quan chuyên ngành thỏa thuận, tuân thủ quy định của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành.

Điều 2. Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì phối hợp với UBND quận Thanh Xuân; Công ty CP HBI tổ chức cập nhật và công bố công khai nội dung Điều chỉnh quy hoạch cho các tổ chức cơ quan có liên quan và nhân dân biết, thực hiện. Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội chịu trách nhiệm: hướng dẫn Chủ đầu tư lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở và trường học số 203 phố Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân phù hợp với Quyết định này; kiểm tra ký xác nhận hồ sơ bản vẽ theo quy định.

- Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, UBND phường Thanh Xuân Trung và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát xây dựng theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt và xử lý việc xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các sở: Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân; Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung; Công ty CP HBI; Thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Thành ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- CVP, PVP Nguyễn Văn Thịnh, TH, XD, XDv;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1878/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1878/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2011
Ngày hiệu lực22/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/02/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1878/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 1878/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch khu đất xây dựng quận Thanh Xuân


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 1878/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch khu đất xây dựng quận Thanh Xuân
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1878/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýPhí Thái Bình
       Ngày ban hành22/04/2011
       Ngày hiệu lực22/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/02/2013
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 1878/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch khu đất xây dựng quận Thanh Xuân

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 1878/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch khu đất xây dựng quận Thanh Xuân