Quyết định 190/QĐ-UBND

Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định số 190/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Huế 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Lut Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Thông tư số 59/2015/NĐ-CP hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng">16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở Ban Đu tư và Xây dựng giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; có tư cách pháp nhân, có khuôn dấu và tài khoản để hoạt động.

Điều 2. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc và chế độ tài chính của Ban Quản lý dự án thực hiện theo Quy chế do UBND tỉnh quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2017; các quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các S: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (gửi qua mạng);
- UBND các huyện, TX, TP (gửi qua mạng);
- Các PCVP và CV: TC, XD
, TH;
- Lưu: VT, KNNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 190/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 190/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2017
Ngày hiệu lực 10/02/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 190/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 190/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Huế 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định số 190/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Huế 2017
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 190/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành 25/01/2017
Ngày hiệu lực 10/02/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định số 190/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Huế 2017

Lịch sử hiệu lực Quyết định số 190/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Huế 2017

  • 25/01/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/02/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực