Quyết định 195/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 195/QĐ-LĐTBXH năm 2008 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định số 195/QĐ-LĐTBXH Chức năng nhiệm vụ cơ cấu Vụ kế hoạch - tài chính đã được thay thế bởi Quyết định 474/QĐ-LĐTBXH năm 2013 chức năng nhiệm vụ Vụ Kế hoạch Tài chính và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định số 195/QĐ-LĐTBXH Chức năng nhiệm vụ cơ cấu Vụ kế hoạch - tài chính


BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195 /QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vụ Kế hoạch - Tài chính là đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Bộ trưởng quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê, tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh hình, phục hồi chức năng và nghiên cứu khoa học của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, xây dựng, tổng hợp trình Bộ

a) Chủ trương, nhiệm vụ chiến lược và các giải pháp thực hiện về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của Bộ, ngành;

b) Quy hoạch, kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí dài hạn, hàng năm cho các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, chương trình, dự án, đề án, đề tài khoa học, các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ, ngành quản lý.

2. Trình Bộ văn bản quy phạm pháp luật được giao về công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh hình phục hồi chức năng, thống kê và nghiên cứu khoa học trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành.

3. Trình Bộ phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán các nguồn kinh phí (trong và ngoài nước) thuộc Bộ, ngành. Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách sau khi được Bộ phê duyệt cho các địa phương và đơn vị thuộc Bộ.

4. Quản lý, kế toán, quyết toán các nguồn tài chính và tài sản theo trách nhiệm đơn vị dự toán cấp I của Bộ đối với nguồn ngân sách, viện trợ quốc tế, thu sự nghiệp, các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thẩm định và trình Bộ phê duyệt dự án, thiết kế dự toán, đấu thầu, thanh toán, quyết toán, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng đối với các chương trình, dự án đầu tư do Bộ quản lý; tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư xây dựng theo quy định; phê duyệt, thông báo một số nội dung của dự án đầu tư theo phân cấp quản lý đầu tư xây dựng và ủy quyền của Bộ.

6. Là đầu mối giúp Bộ quản lý các chương trình, các dự án, các khoản viện trợ bằng tiền, bằng hiện vật.

7. Quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng và các hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ, làm thường trực Hội đồng khoa học của Bộ.

8. Về công tác thống kê

a) Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê và bảng phân loại thống kê chuyên ngành, danh mục các cuộc điều tra thống kê, qui chế thực hiện các cuộc điều tra thống kê chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách của Bộ; chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thống kê của Bộ, ngành theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp theo quy định của Nhà nước.

9. Về công tác chỉnh hình - phục hồi chức năng

a) Xây dựng trình Bộ về tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức lao động, vật tư của dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp;

b) Quản lý hoạt động chỉnh hình - phục hồi chức năng, sản xuất, lắp ráp dụng cụ chỉnh hình, phương tiện trợ giúp đối với người có công, người tàn tật trong các cơ sở chỉnh hình - phục hồi chức năng trực thuộc Bộ.

10. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch viên chức chuyên ngành, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức trong lĩnh vực được phân công; tiêu chí xếp hạng, định mức biên chế đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý.

11. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ về công tác tổng hợp, quy hoạch, thống kê, tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, chỉnh hình – phục hồi chức năng và nghiên cứu khoa học trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành.

12. Xây dựng chương trình công tác quý, sáu tháng và năm của Bộ; tổng hợp, đánh giá, báo cáo tổng kết công tác định kỳ và đột xuất các lĩnh vực của Bộ, ngành.

13. Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức theo sự phân công của Bộ.

14. Quản lý cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của nhà nước và của Bộ.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ phân công.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch – Tài chính gồm:

1. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng giúp việc.

2. Các phòng chức năng gồm:

- Phòng Kế hoạch;

- Phòng Tài chính – Kế toán;

- Phòng Xây dựng cơ bản;

- Phòng Thống kê;

- Phòng Quản lý khoa học;

- Phòng Điều trị – Phục hồi chức năng.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc và quan hệ công tác của Vụ; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng; quản lý, phân công, sắp xếp cán bộ, công chức trong Vụ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây của Bộ trái với quyết định này.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 195/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu195/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực30/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 195/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định số 195/QĐ-LĐTBXH Chức năng nhiệm vụ cơ cấu Vụ kế hoạch - tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định số 195/QĐ-LĐTBXH Chức năng nhiệm vụ cơ cấu Vụ kế hoạch - tài chính
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu195/QĐ-LĐTBXH
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
     Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
     Ngày ban hành30/01/2008
     Ngày hiệu lực30/01/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/03/2013
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định số 195/QĐ-LĐTBXH Chức năng nhiệm vụ cơ cấu Vụ kế hoạch - tài chính

        Lịch sử hiệu lực Quyết định số 195/QĐ-LĐTBXH Chức năng nhiệm vụ cơ cấu Vụ kế hoạch - tài chính