Quyết định 201/QĐ-UBND

Quyết định 201/QĐ-UBND năm 2013 ban hành hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định số 201/QĐ-UBND năm 2013 hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 27 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT SÁT GIÁ THỊ TRƯỜNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 198/2004/NĐ-CP">117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 30/TTr-STC ngày 08/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường (gọi tắt là hệ số K) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

1. Thành phố Bắc Giang:

a) Đất ở:

- Thuộc địa bàn các phường và đất nằm ven các trục đường phố đã được đặt tên thuộc các xã: K = 1,4;

- Các vị trí còn lại: K = 1,2.

b) Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (tất cả các vị trí): K = 1,2.

2. Các huyện còn lại:

a) Đất ở:

- Thuộc địa bàn các thị trấn; đất nằm ven các trục đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ: K = 1,2;

- Các vị trí còn lại: K = 1.

b) Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

- Thuộc địa bàn các thị trấn; đất nằm ven các trục đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ và trong các khu, cụm công nghiệp: K = 1,2;

- Các vị trí còn lại: K = 1.

Điều 2. Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng trong các trường hợp sau:

1. Thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở của hộ gia đình, cá nhân khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (công nhận quyền sử dụng đất) và khi chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở.

2. Thu tiền thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất (5 năm) nay phải ban hành đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định 5 năm tiếp theo và các trường hợp thuê đất mới sau ngày 01/3/2011 mà thửa đất thuê có giá trị dưới 5 tỷ đồng (tính theo giá quy định tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng năm).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Công văn số 07/UBND-KT ngày 23/02/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang V/v áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất và xử lý trường hợp chậm chuyển thông tin địa chính.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 201/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 201/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/05/2013
Ngày hiệu lực 27/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 201/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 201/QĐ-UBND năm 2013 hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định số 201/QĐ-UBND năm 2013 hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 201/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bắc Giang
Người ký Bùi Văn Hạnh
Ngày ban hành 27/05/2013
Ngày hiệu lực 27/05/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định số 201/QĐ-UBND năm 2013 hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định số 201/QĐ-UBND năm 2013 hệ số điều chỉnh giá đất Bắc Giang

  • 27/05/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/05/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực