Quyết định 2037/QĐ-UBND

Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định số 2037/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Sở Tư pháp Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2037/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1310/TTr-STP ngày 02 tháng 8 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong các lĩnh vực: Hành chính tư pháp; Phổ biến giáo dục pháp luật; Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Hòa giải ở cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

(Có phụ lục thủ tục hành chính chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Bãi bỏ Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

- Bãi bỏ các thủ tục hành chính: Trong lĩnh vực Hành chính tư pháp tại Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 04/7/2014; trong lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Chủ tịch
y ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Phần I.

DANH MỤC TTHC

A. TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH

STT

Tên TTHC

I

Lĩnh vực hành chính - tư pháp

1

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

2

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

3

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

II

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

III

Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

1

Đăng ký hành ngh quản lý, thanh lý tài sản với tư cách là cá nhân

2

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

3

Thông báo việc thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

4

Thay đổi thành viên hp danh của Công ty hp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

5

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

6

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của quản tài viên

7

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

8

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên

9

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

10

Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

11

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên

12

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

B. TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN

STT

Tên TTHC

I

Lĩnh vực Phổ biến GDPL

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

II

Lĩnh vực Hòa gii ở cơ sở

1

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

C. TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP XÃ

STT

Tên TTHC

I

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

II

Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở

1

Thủ tục bầu hòa giải viên

2

Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

D. TTHC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG

STT

Tên TTHC

Cơ quan thực hiện

I

Lĩnh vực Hộ tịch

 

1

Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

UBND cấp xã, Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an huyện, thành phố thuộc tỉnh; Bảo hiểm xã hội cấp huyện

2

Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

UBND cấp xã; Bảo hiểm xã hội cấp huyện

Phần II.

DANH MỤC TTHC BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên TTHC

A.

TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH

I

Lĩnh vực Hành chính tư pháp

1.

T-HBI-261030

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

2.

T-HBI-261035

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội

3.

T-HBI-261328

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng

II

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

4.

T-HBI-283575

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

5.

T-HBI-283576

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

III

Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

6.

T-HBI-277957

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

7.

T-HBI-277958

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

8.

T-HBI-277959

Thông báo viên thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

9.

T-HBI-277960

Thay đổi thành viên hp danh của Công ty hp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

10.

T-HBI-277961

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

11.

T-HBI-277962

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

12.

T-HBI-277963

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

13.

T-HBI-277964

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

14.

T-HBI-277965

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

15.

T-HBI-277966

Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

16.

T-HBI-277967

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

17.

T-HBI-277968

Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đi với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

B.

TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP HUYỆN

 

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

18.

T-HBI-283578

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật

19.

T-HBI-283579

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật

C

TTHC THỰC HIỆN TẠI CẤP XÃ

 

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

20.

T-HBI-283580

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

21.

T-HBI-283581

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

D

TTHC THỰC HIỆN LIÊN THÔNG

22.

T-HBI-277969

Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

23.

T-HBI-277970

Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2037/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2037/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2016
Ngày hiệu lực12/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2037/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 2037/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Sở Tư pháp Hòa Bình


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Quyết định số 2037/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Sở Tư pháp Hòa Bình
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu2037/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
    Người kýNguyễn Văn Quang
    Ngày ban hành12/08/2016
    Ngày hiệu lực12/08/2016
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật6 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định số 2037/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Sở Tư pháp Hòa Bình

        Lịch sử hiệu lực Quyết định số 2037/QĐ-UBND 2016 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Sở Tư pháp Hòa Bình