Quyết định 2083/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 2083/QĐ-BVHTTDL năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 2083/QĐ-BVHTTDL 2017 thực hiện 17/CT-TTg hiệu quả chấn chỉnh quảng cáo


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2083/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, VHCS (02), NB.130.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO
(Ban hành theo Quyết định số 2083/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị tới các cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về hoạt động quảng cáo.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động quảng cáo.

3. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo.

4. Bám sát các nội dung của Chỉ thị và xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI CHỈ THỊ

1. Tổ chức triển khai Chỉ thị

1.1. Phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức triển khai Chỉ thị trong các Hội nghị, Hội thảo của các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương.

1.2. Có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị.

1.3. Lồng ghép nội dung tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Luật Quảng cáo.

1.4. Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2017.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về quảng cáo

2.1. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật Quảng cáo, Nghị định số 181/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế.

2.2. Rà soát các quy định của pháp luật về quảng cáo và các lĩnh vực pháp luật có liên quan nhằm đánh giá tính phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật, đề xuất giải pháp khắc phục.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

3. Xây dựng Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo

Ban hành Quy tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo.

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

4. Hướng dẫn về công tác quy hoạch quảng cáo ngoài trời

4.1. Ban hành hướng dẫn về công tác quy hoạch quảng cáo ngoài trời để các địa phương thực hiện đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong cả nước.

4.2. Đôn đốc các địa phương rà soát quy hoạch quảng cáo ngoài trời hiện có để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện việc lập, phê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo.

Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động quảng cáo

5.1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5.2. Kiểm tra hoạt động quảng cáo tại doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo có yếu tố nước ngoài.

5.3. Thời gian thực hiện: Định kỳ 2 năm một lần.

5.4. Xử lý vi phạm và phối hợp xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm, từ năm 2017.

6. Thực hiện các chương trình phối hợp với các Bộ, ngành

6.1. Phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật trong hoạt động quảng cáo.

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

6.2. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm, trên hệ thống mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông.

6.3. Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương thẩm định sản phẩm quảng cáo và xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

6.4. Phối hợp với Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tuyên truyền và hướng dẫn hoạt động quảng cáo cho các thành viên của Hiệp hội và các doanh nghiệp tham gia hoạt động quảng cáo.

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

7. Tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết, Lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo

7.1. Tổ chức các Hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo.

Thời gian thực hiện: Định kỳ sơ kết 2 năm, tổng kết 5 năm.

7.2. Tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo

Thời gian thực hiện: Định kỳ 2 năm một lần.

8. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị đối với các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành, địa phương.

Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

9. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị

9.1. Sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị

- Báo cáo sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

9.2. Tổng kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị

- Báo cáo tổng kết 05 năm việc thực hiện Chỉ thị.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Văn hóa cơ sở là đơn vị thường trực tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt Chỉ thị; theo dõi và tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện, tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị theo định kỳ hàng năm.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;

- Tăng cường phối hợp với Sở, ban, ngành tại địa phương đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo;

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Văn hóa cơ sở) trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.

4. Kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2083/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2083/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2017
Ngày hiệu lực24/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2083/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định số 2083/QĐ-BVHTTDL 2017 thực hiện 17/CT-TTg hiệu quả chấn chỉnh quảng cáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 2083/QĐ-BVHTTDL 2017 thực hiện 17/CT-TTg hiệu quả chấn chỉnh quảng cáo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2083/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành24/05/2017
        Ngày hiệu lực24/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 2083/QĐ-BVHTTDL 2017 thực hiện 17/CT-TTg hiệu quả chấn chỉnh quảng cáo

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 2083/QĐ-BVHTTDL 2017 thực hiện 17/CT-TTg hiệu quả chấn chỉnh quảng cáo

           • 24/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực