Quyết định 2225/QĐ-UBND

Quyết định 2225/QĐ-UBND phê duyệt Dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định số 2225/QĐ-UBND Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2225/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH HÀ TĨNH"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ và phát triển chính thức;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/02/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt dự án đầu tư Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2693/SNN-NL ngày 27/7/2012 về việc đề nghị phê duyệt dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Hà Tĩnh" và Báo cáo kết quả thẩm định dự án số 567/SKH-KTĐN ngày 01/8/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án "Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Hà Tĩnh" với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Hà Tĩnh.

2. Tên nhà tài trợ: Chính phủ Nhật Bản; thông qua cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

4. Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.

5. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc dự án:

- Thời gian bắt đầu: Năm 2012.

- Thời gian kết thúc: Năm 2021.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Dự án được đầu tư trên địa bàn 14 xã thuộc 04 huyện và 04 Ban quản lý rừng phòng hộ, cụ thể:

- Xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Minh, Cẩm Lạc và Cẩm Quan thuộc huyện Cẩm Xuyên, trên lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên.

- Xã Cẩm Thạch thuộc huyện Cẩm Xuyên, trên lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Hà.

- Xã Cổ Đạm, Xuân Lĩnh, Xuân Viên và Xuân Hồng thuộc huyện Nghi Xuân; xã Thiên Lộc, Thuần Thiện thuộc huyện Can Lộc, trên lâm phận của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh.

- Xã Sơn Lâm, Sơn Tiến và Sơn Lễ thuộc huyện Hương Sơn, trên lâm phận của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Ngàn Phố.

7. Quy mô của dự án:

- Dự án đầu tư cho bảo vệ, phát triển và cải thiện rừng phòng hộ với diện tích 6.289 ha, trong đó:

Bảo vệ rừng hiện có: 4.010 ha.

Trồng rừng mới: 1.339 ha.

Trồng nâng cấp rừng trồng hiện có: 940 ha.

- Đầu tư cho cơ sở hạ tầng nông thôn và hạ tầng lâm sinh như: Đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, nhà trạm bảo vệ rừng, các trang thiết bị và công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy…

8. Tổng vốn của dự án: 196.999.000.000 VND, tương đương 729.000.000 JPY (theo tỷ giá tại thời điểm lập đề cương chi tiết 0,0037 JPY = 1 VND):

Trong đó:

- Vốn ODA: 162.460.000.000 VND, tương đương 601.000.000 JPY.

- Vốn đối ứng: 34.539.000.000 VND, tương đương 128.000.000 JPY.

9. Hình thức cung cấp ODA: Vốn vay Chính phủ Nhật Bản.

10. Mục tiêu của dự án:

a) Mục tiêu tổng thể:

- Quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn; thực hiện các biện pháp kỹ thuật phát triển rừng trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng lợi thế từ rừng, đất lâm nghiệp và lao động trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng, độ che phủ của rừng; từng bước ổn định lâm phận, tăng cường khả năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển cơ sở hạ tầng vùng dự án, ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Giải quyết việc làm và cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho nhân dân trong vùng dự án, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động nghề rừng, góp phần vào chương trình xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn;

- Nâng cao năng lực quản lý bảo vệ rừng, tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức cho cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng, kiểm soát cháy rừng;

- Góp phần bảo vệ an ninh trật tự xã hội cho vùng dự án.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Bảo vệ và phát triển, cải thiện rừng phòng hộ đầu nguồn: 6.289ha, trong đó:

Bảo vệ rừng hiện có: 4.010ha.

Trồng rừng mới: 1.339ha.

Trồng nâng cấp rừng trồng hiện có: 940ha.

- Tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương của 14 xã thuộc 04 huyện tham gia dự án, các Ban Quản lý rừng phòng hộ: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hồng Lĩnh, Ngàn Phố trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lâm sinh; đào tạo kỹ thuật về lâm nghiệp cho người lao động, cải thiện sinh kế, tham gia bảo vệ và phát triển rừng của cộng đồng cư dân các xã thuộc vùng dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VP Chính phủ, Bộ KH-ĐT, Bộ TC;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2225/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2225/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2225/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 2225/QĐ-UBND Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 2225/QĐ-UBND Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2225/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực01/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 2225/QĐ-UBND Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 2225/QĐ-UBND Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ Hà Tĩnh

            • 01/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực