Quyết định 227/QĐ-UBND

Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2012 Quy định chế độ ưu tiên xét tuyển viên chức vào làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công chuyển đổi sang loại hình công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định số 227/QĐ-UBND 2012 ưu tiên xét tuyển viên chức mầm non phổ thông bán công Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 10/2014/QĐ-UBND tuyển dụng công chức xét tuyển đặc cách tuyển dụng viên chức Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 07/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định số 227/QĐ-UBND 2012 ưu tiên xét tuyển viên chức mầm non phổ thông bán công Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 227/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 14 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG BÁN CÔNG CHUYỂN ĐỔI SANG LOẠI HÌNH CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015"; Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015"; Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về trình tự, thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công, dân lập sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tư thục; cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập; cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công sang cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2004/NQ-HĐ ngày 18 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phê duyệt đề án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2005 -2010; Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V; Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 22 về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình cơ sở giáo dục công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số chế độ ưu tiên trong xét tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công chuyển đổi sang loại hình cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Đối tượng áp dụng chế độ ưu tiên, khuyến khích:

a. Giáo viên mầm non, cán bộ quản lý và những người đang hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, mầm non và phổ thông bán công chuyển đổi sang công lập thuộc tỉnh từ trước ngày 30/11/2010.

b. Người thuộc diện học sinh cử tuyển được UBND tỉnh cử đi học theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

c. Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị từ 03 năm trở lên tuyển dụng vào làm việc tại 2 huyện Hướng Hóa, Đakrông và các xã miền núi ở các huyện còn lại.

d. Giáo viên đã đạt chuẩn đào tạo được cấp có thẩm quyền cử đi dạy học ở nước CHDCND Lào, thời gian từ 3 năm (36 tháng) trở lên, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

2. Chế độ ưu tiên trong xét tuyển:

2.1. Ưu tiên tuyển thẳng:

Những đối tượng sau đây có trình độ, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, đúng ngạch cần tuyển thì được Hội đồng lập danh sách báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành quyết định tuyển dụng không phải qua xét tuyển theo thứ tự ưu tiên:

a. Người đang hợp đồng giữ chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trong các trường mầm non bán công chuyển đổi sang công lập của tỉnh;

b. Người có thời gian hợp đồng làm quản lý, giảng dạy từ 15 năm trở lên, được cơ quan quản lý nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong quá trình công tác được tặng giấy khen, danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên;

Trường hợp bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên (trừ kỷ luật buộc thôi việc) thì bị trừ thời gian 01 (một) năm.

Nếu trong cùng một đối tượng số người được ưu tiên tuyển thẳng nhiều hơn số chỉ tiêu được tuyển thì ưu tiên người có tuổi cao, thành tích cao hoặc nhiều lần được khen thưởng.

c. Người thuộc diện học sinh cử tuyển được UBND tỉnh cử đi học theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

d. Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị từ 03 năm trở lên tuyển dụng vào làm việc tại 2 huyện Hướng Hóa, Đakrông và các xã miền núi ở các huyện còn lại.

e. Giáo viên đã đạt chuẩn đào tạo được cấp có thẩm quyền cử đi dạy học ở nước CHDCND Lào, thời gian từ 3 năm (36 tháng) trở lên, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

2.2. Điểm ưu tiên:

Ngoài chính sách ưu tiên được quy định tại Quy chế xét tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 và Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh, khi xét tuyển các đối tượng được quy định sau đây được cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm xét tuyển để xét tuyển:

- Giáo viên mầm non được cơ quan quản lý nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cứ mỗi năm hợp đồng làm việc được cộng thêm 03 (ba) điểm.

- Đối với viên chức trường THPT bán công được cơ quan quản lý nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cứ mỗi năm hợp đồng làm việc được cộng thêm 02 (hai) điểm.

Một người nếu thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất.

2.3. Điểm khuyến khích:

Nếu một ngạch cần tuyển có nhiều người trình độ và hệ đào tạo khác nhau, có thành tích trong quá trình công tác khác nhau dự tuyển thì tính thêm điểm khuyến khích vào tổng số điểm xét tuyển như sau:

a. Điểm khuyến khích về trình độ và hệ đào tạo:

- Đối với giáo viên hợp đồng trong các trường THPT bán công:

+ Thạc sỹ: 15 điểm

+ Đại học chính quy: 10 điểm.

+ Cao đẳng chính quy: 05 điểm.

- Đối với giáo viên hợp đồng trong các trường mầm non:

+ Đại học: 10 điểm.

+ Cao đẳng: 05 điểm.

b. Điếm khuyến khích về thành tích công tác:

- Bằng khen của: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh trở lên: 20 điểm;

- Giấy khen của: Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở GD&ĐT, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 15 điểm;

- Những người đạt được một trong các hình thức sau: Được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, được tặng các loại giấy khen khác: 10 điểm;

Điểm khuyến khích thành tích công tác được tính theo nguyên tắc:

Một người nếu được nhiều hình thức khen thưởng thì chỉ được tính điểm thành tích cao nhất vào tổng số điểm xét tuyển.

Điều 2. Về thẩm quyền và thành lập Hội đồng xét tuyển, quy trình tổ chức xét tuyển, thủ tục xét tuyển và công nhận trúng tuyển thực hiện theo Quy chế xét tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 và Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTHĐND tỉnh (bc);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố
- Lưu: VT-NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 227/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 227/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/02/2012
Ngày hiệu lực 14/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/03/2014
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 227/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 227/QĐ-UBND 2012 ưu tiên xét tuyển viên chức mầm non phổ thông bán công Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định số 227/QĐ-UBND 2012 ưu tiên xét tuyển viên chức mầm non phổ thông bán công Quảng Trị
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 227/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Trị
Người ký Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành 14/02/2012
Ngày hiệu lực 14/02/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/03/2014
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản gốc Quyết định số 227/QĐ-UBND 2012 ưu tiên xét tuyển viên chức mầm non phổ thông bán công Quảng Trị

Lịch sử hiệu lực Quyết định số 227/QĐ-UBND 2012 ưu tiên xét tuyển viên chức mầm non phổ thông bán công Quảng Trị