Quyết định 230/QĐ-UBND

Quyết định 230/QĐ-UBND năm 2013 về kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định số 230/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Luật Giám định tư pháp Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 56/TTr-STP ngày 05 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức giám định tư pháp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Vụ Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- Cơ quan đại diện Bộ Tư pháp tại TP.HCM;
- Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành phố;
- Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án GĐTP TP;
- Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL TP;
- Tòa án nhân dân thành phố;
- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;
- Các Báo, Đài
thành phố;
- VPUB: Các PVP; Các Phòng CV; PCNC (3b), TTCB;
- Lưu: VT, (NC-K) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 230 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, Quốc hội đã ban hành Luậ Giám định tư pháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Luật Giám định tư pháp là một đạo luật quan trọng, liên quan đến hoạt động trưng cầu giám định của các cơ quan tố tụng, tổ chức giám định tư pháp, tổ chức và cá nhân khác được trưng cầu, yêu cầu giám định, đặc biệt liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người giám định tư pháp, quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, cũng như những người tham gia tố tụng khác trong các vụ án. Bên cạnh đó, Luật cũng đặt ra những nhiệm vụ mới trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp như: tập trung đầu tư cho một số lĩnh vực giám định tư pháp, sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức pháp y, pháp y tâm thần…

Để triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp kịp thời và hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định tư pháp đến các sở ngành, tổ chức giám định tư pháp, các giám định viên tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc.

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, các cơ quan tiến hành tố tụng trong tổ chức, hoạt động và quản lý công tác giám định tư pháp, bảo đảm hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng kịp thời, có chất lượng mọi yêu cầu giám định trong hoạt động tố tụng.

2. Yêu cầu:

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành:

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt, giới thiệu và triển khai thực hiện các quy định của Luật Giám định tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giám định tư pháp, Nghị định thay thế Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, các Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn giám định viên tư pháp, các Thông tư quy định quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp, các Thông tư về phí, chi phí giám định tư pháp, Quyết định về chế độ bồi dưỡng giám định viên tư pháp và các văn bản khác có liên quan. với nhiều hình thức phù hợp tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; các sở, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền Thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn thành phố và các cơ quan có liên quan. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định tư pháp trong quý I năm 2013 và phổ biến các văn bản hướng dẫn thực hiện sau khi được ban hành.

b) Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phần: Mời đại diện Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, đại diện các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Phòng Tư pháp các quận, huyện; đại diện các tổ chức giám định tư pháp và các giám định viên tư pháp trên địa bàn thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2013.

2. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật, lập danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Giám định tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2013.

3. Tổ chức rà soát, xây dựng các quy trình, thủ tục liên quan đến lĩnh vực giám định tư pháp: thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; thủ tục cấp phép thành lập, đăng ký hoạt động Văn phòng Giám định tư pháp; lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc;…

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2013.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án, quy chế về giám định tư pháp:

a) Xây dựng Quy chế phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp.

- Nội dung Quy chế: Quy định về mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ngành trong việc quản lý nhà nước về giám định tư pháp; quan hệ phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người, cơ quan thực hiện giám định tư pháp; chế độ lưu trữ hồ sơ giám định tư pháp, chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành; Công an thành phố, các tổ chức giám định tư pháp. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2013.

b) Xây dựng Đề án củng cố và kiện toàn tổ chức, hoạt động của tổ chức pháp y trong ngành y tế.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.

c) Phối hợp thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực.

Sau khi Đề án thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc phối hợp thực hiện Đề án.

- Cơ quan chủ trì việc phối hợp: Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ của Đề án thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực.

d) Xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần; Công an thành phố đối với nguồn nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2013.

đ) Xây dựng Đề án quy hoạch, phát triển các tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2013.

5. Bổ sung, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở các lĩnh vực.

- Nội dung thực hiện:

+ Tiến hành rà soát, lựa chọn những người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để lập hồ sơ, đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong các lĩnh vực.

+ Tiến hành lựa chọn, lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở các lĩnh vực xây dựng, tài chính - kế toán, tín dụng - ngân hàng, thuế, văn hóa, thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch kiến trúc và các lĩnh vực khác.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành có liên quan.

- Cơ quan làm đầu mối và phối hợp thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Việc lập hồ sơ, đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp thực hiện thường xuyên; việc rà soát, lập và công bố danh sách giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc được thực hiện theo định kỳ 6 tháng và hàng năm.

6. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giám định tư pháp và kiến thức pháp luật cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật;

+ Công an thành phố, Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm.

7. Đảm bảo các nguồn lực, điều kiện về tổ chức, bộ máy, nhân sự, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của các sở, ngành trong hoạt động giám định tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính, Sở Y tế, Công an thành phố, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Tập trung trong năm 2013 và thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án giám định tư pháp thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ngành có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan trong phạm vi quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này, đồng thời xây dựng Kế hoạch của sở, ngành mình để triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo hướng dẫn giải quyết.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, tổ chức.

Các cơ quan, tổ chức được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 230/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu230/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2013
Ngày hiệu lực16/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 230/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 230/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Luật Giám định tư pháp Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 230/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Luật Giám định tư pháp Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu230/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Minh Trí
        Ngày ban hành16/01/2013
        Ngày hiệu lực16/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 230/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Luật Giám định tư pháp Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 230/QĐ-UBND năm 2013 thực hiện Luật Giám định tư pháp Hồ Chí Minh

           • 16/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực