Quyết định 256/QĐ-UBND

Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định số 256/QĐ-UBND năm 2013 giá dịch vụ xe ra vào Bến xe Hàm Yên Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN TẠI BẾN XE KHÁCH HUYỆN HÀM YÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Liên bộ: Tài chính - Giao thông vận tải Hướng dẫn giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 18/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định danh mục hàng hóa thực hiện bình ổn giá, đăng ký, kê khai giá và quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc lập, thẩm định phương án giá đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 06/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 22/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 288/TTr-STC ngày 10 tháng 7 năm 2013 về việc đề nghị phê duyệt giá dịch vụ ra, vào Bến xe khách huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang như sau:

STT

Loại xe

ĐVT

Mức giá

1

Xe ô tô dưới 25 chỗ ngồi

Đồng/lượt

25.000

2

Xe từ 25 đến 29 chỗ ngồi

Đồng/lượt

30.000

3

Xe từ 30 chỗ ngồi trở lên

Đồng/lượt

38.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bến xe khách huyện Hàm Yên: Căn cứ giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô được duyệt tại Điều 1, Quyết định này thực hiện thu tiền dịch vụ xe ra, vào bến; quản lý, sử dụng tiền thu dịch vụ đúng chế độ tài chính và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ các quy định hiện hành của Nhà n­ước và chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra, hướng dẫn Bến xe khách huyện Hàm Yên trong quá trình thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Lao động Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên; Hạt trưởng Hạt Quản lý giao thông huyện Hàm Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (Thi hành);
- Kho bạc Nhà nước TQ;
- CV: TH, TC, GT;
- Lưu VT (Hoa TC 30)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thực

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 256/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu256/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2013
Ngày hiệu lực15/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 256/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 256/QĐ-UBND năm 2013 giá dịch vụ xe ra vào Bến xe Hàm Yên Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 256/QĐ-UBND năm 2013 giá dịch vụ xe ra vào Bến xe Hàm Yên Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu256/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýTrần Ngọc Thực
        Ngày ban hành15/07/2013
        Ngày hiệu lực15/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 256/QĐ-UBND năm 2013 giá dịch vụ xe ra vào Bến xe Hàm Yên Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 256/QĐ-UBND năm 2013 giá dịch vụ xe ra vào Bến xe Hàm Yên Tuyên Quang

            • 15/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực