Quyết định 2586/QĐ-UBND

Quyết định 2586/QĐ-UBND năm 2008 về thành lập Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 2586/QĐ-UBND 2008 thành lập Tạp chí Nghiên cứu Phát triển Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2586/QĐ-UBND

Huế, ngày 12 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1169/TTr-SNV ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 815/TTr-SKHCN ngày 22 tháng 10 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển là đơn vị sự nghiệp văn hóa có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để hoạt động. Tạp chí hoạt động theo Luật Báo chí và Giấy phép hoạt động báo chí số 691/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa -Thông tin cấp ngày 28/12/2001.

Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển để triển khai thực hiện.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự của Tạp chí thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của nhà nước.

Biên chế của Tạp chí là biên chế sự nghiệp do Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ hàng năm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ.

Cơ chế tài chính của Tạp chí thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1256/2002/QĐ-UB ngày 07/5/2002 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: VX, CN, TH;
- Lưu VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2586/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2586/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2008
Ngày hiệu lực12/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2586/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 2586/QĐ-UBND 2008 thành lập Tạp chí Nghiên cứu Phát triển Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 2586/QĐ-UBND 2008 thành lập Tạp chí Nghiên cứu Phát triển Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2586/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành12/11/2008
       Ngày hiệu lực12/11/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định số 2586/QĐ-UBND 2008 thành lập Tạp chí Nghiên cứu Phát triển Huế

        Lịch sử hiệu lực Quyết định số 2586/QĐ-UBND 2008 thành lập Tạp chí Nghiên cứu Phát triển Huế