Quyết định 2630/QĐ-UBND

Quyết định 2630/QĐ-UBND năm 2012 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định số 2630/QĐ-UBND năm 2012 triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2630/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 318/TTr-STP ngày 11 tháng 12 năm 2012 về việc đề nghị ban hành Quyết định kèm theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh)

Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Đây là một đạo luật quy định đầy đủ, toàn diện các vấn đề xử lý vi phạm hành chính, việc ban hành luật có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Để triển khai thi hành luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tổ chức tốt việc quán triệt phổ biến các nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý và những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính;

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành trong việc rà soát, xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng;

c) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; kiện toàn tổ chức, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

a) Cụ thể hóa các nhiệm vụ mà UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì thực hiện theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc phối hợp triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Stt

Nội dung thực hiện

Phân công trách nhiệm

Thời gian thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

1

Công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính

 

 

 

a

Biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đồng thời tổ chức phổ biến các tài liệu này với nội dung, hình thức phổ biến pháp luật phù hợp với từng đối tượng cụ thể để đảm bảo công tác phổ biến đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân và nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính

Sở Tư pháp

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý II năm 2013

b

Phối hợp với Sở Tư pháp, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh, truyền hình ở địa phương phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trong năm 2013

c

Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt những nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật cho cán bộ trong ngành, nhất là cán bộ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thẩm quyền xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính để bảo đảm việc chấp hành và áp dụng đúng pháp luật

2

Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính cấp tỉnh (địa điểm: tại thành phố Phan Thiết)

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở LĐTBXH

Tháng 5 năm 2013

3

Triển khai tập huấn chuyên sâu về Luật Xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ làm công tác quản lý, công chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính cấp huyệnịa điểm: tại các huyện, thị xã, thành phố)

Sở Tư pháp

Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở LĐTBXH

Quý II, III năm 2013

4

Xây dựng chuyên mục hỏi đáp về xử lý vi phạm hành chính trên trang tin phổ biến giáo dục pháp luật - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Sở LĐTBXH, Tòa án nhân dân tỉnh, các đơn vị có liên quan

Từ tháng 7 năm 2013

5

Tổ chức rà soát các văn bản của UBND tỉnh có liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

Sở Tư pháp

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các đơn vị liên quan

Từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2013

6

Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (sau khi có nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành)

 

 

 

a

Quyết định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

Sở Tư pháp

Công an tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố

Quý I năm 2014

b

Quyết định ban hành quy chế phối hợp về cung cấp thông tin xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia vxử lý vi phạm hành chính

Sở Tư pháp

Tòa án nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố

Quý II năm 2014

c

Quyết định quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Sở LĐTBXH

 

Quý I năm 2014

d

Quyết định quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Công an tỉnh

 

Quý III năm 2013

e

Quyết định quy định về quản lý bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Công an tỉnh

 

Quý III năm 2013

f

Quyết định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Công an tỉnh

 

Quý IV năm 2013

g

Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

VP. UBND tỉnh

 

Quý III năm 2013

7

Công tác đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện

 

 

 

 

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Tư pháp

Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở LĐTBXH, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Từ tháng 7 năm 2013

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Mục II Kế hoạch này theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của sở, ngành, địa phương. Chú trọng việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành là nhiệm vụ quan trọng, trong quá trình xây dựng, soạn thảo, nếu thấy cần thiết phải điều chỉnh số lượng văn bản hoặc thời gian trình cho phù hợp thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

3. Sở Tài chính, cơ quan tài chính cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm đủ, kịp thời nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ngành, địa phương.

4. Kinh phí triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị cấp nào do ngân sách Nhà nước cấp đó bảo đảm, các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định tại Mục II Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, bảo đảm cho việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và tổng hợp chung vào dự toán kinh phí hàng năm của sở, ngành, địa phương, gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán ngân sách để triển khai Kế hoạch đúng theo tiến độ./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2630/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2630/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực20/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2630/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 2630/QĐ-UBND năm 2012 triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 2630/QĐ-UBND năm 2012 triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2630/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực20/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 2630/QĐ-UBND năm 2012 triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 2630/QĐ-UBND năm 2012 triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành

            • 20/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực