Quyết định 272/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 272/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 272/QĐ-BVHTTDL tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/QĐ-BVHTTDL

Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC T CHC LIÊN HOAN PHIM QUC T HÀ NI LN TH IV

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4587/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2016;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV.

Thời gian: 5 ngày trong quý IV năm 2016.

Địa điểm: Thủ đô Hà Nội.

Điều 2. Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm:

Đxuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Cố vấn; xây dựng Đán tổ chức, Điều lệ Liên hoan Phim; lập Dự toán kinh phí tổ chức Liên hoan Phim trình Lãnh đạo Bộ Văn  hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội ln thứ IV trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Cục Điện ảnh và nguồn kinh phí xã hội hóa.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Cục trưởng Cục Hp tác quốc tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
-
Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, ĐA (2), LC.20

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 272/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu272/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2016
Ngày hiệu lực20/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 272/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định số 272/QĐ-BVHTTDL tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 272/QĐ-BVHTTDL tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu272/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành20/01/2016
        Ngày hiệu lực20/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 272/QĐ-BVHTTDL tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 272/QĐ-BVHTTDL tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ IV 2016

            • 20/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực