Quyết định 288/QĐ-UBND

Quyết định 288/QĐ-UBND năm 2015 thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định số 288/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Tuyên Quang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 288/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 30 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 204/TTr-STC ngày 24/6/2015 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 127/BC-SNV ngày 31/8/2015 về thẩm định việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang, như sau:

Tên gọi: Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang.

Trụ sở: Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

1. Vị trí pháp lý:

Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Quỹ) trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quỹ đặt dưới sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chức năng của Quỹ:

a) Tiếp nhận, quản lý kinh phí đóng góp của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân Việt Nam; tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đang sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại tỉnh Tuyên Quang.

b) Cấp phát kinh phí từ Quỹ để chi cho các hoạt động phòng, chống, ứng phó thiên tai theo các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ:

a) Tổng hợp kế hoạch thu Quỹ hàng năm (bao gồm cả các trường hợp miễn giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ) trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định vào thời điểm giao chỉ tiêu thu quỹ hàng năm;

b) Chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai và các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ năm trước (thực hiện trong quý I năm sau liền kề) gửi Sở Tài chính để thẩm tra quyết toán thu, chi Quỹ theo quy định hiện hành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

d) Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về kết quả công tác quản lý, thu nộp, sử dụng Quỹ với Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính theo quy định;

đ) Công khai kết quả thu Quỹ, danh sách, đối tượng và mức thu Quỹ đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện; báo cáo quyết toán thu - chi, nội dung chi theo từng lĩnh vực, từng địa bàn huyện, thành phố;

e) Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc thu - nộp, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ, công khai thu, chi Quỹ theo quy định;

g) Cung cấp đầy đủ thông tin về Quỹ cho các cơ quan chức năng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức Hội liên quan đến Quỹ để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo quy định;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Cơ cấu tổ chức của Quỹ:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan quản lý Quỹ, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật; Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là bộ phận tham mưu cho cơ quan quản lý Quỹ;

b) Cơ cấu tổ chức của Cơ quan quản lý Quỹ gồm: Giám đốc Quỹ, Phó Giám đốc Quỹ, Kế toán Quỹ và bộ phận nghiệp vụ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

- Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

- Bộ phận nghiệp vụ, Kế toán Quỹ do Giám đốc Quỹ quyết định.

c) Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân huyện, thành phố mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện, thành phố để thu nộp kinh phí ủng hộ, đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- PCVP UBND tỉnh;
- CV: TC, KTCNLN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 288/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu288/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực30/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 288/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 288/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Tuyên Quang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 288/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Tuyên Quang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu288/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýPhạm Minh Huấn
        Ngày ban hành30/09/2015
        Ngày hiệu lực30/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 288/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Tuyên Quang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 288/QĐ-UBND thành lập Quỹ phòng chống thiên tai Tuyên Quang 2016

            • 30/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực