Quyết định 2966/QĐ-UBND

Quyết định 2966/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 2966/QĐ-UBND Ban Chỉ đạo Nước sạch Vệ sinh nông thôn 2006 - 2010 Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2966/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 73/TTr-SNNPTNT ngày 08 tháng 5 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 193/TTr-SNV ngày 15 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm những Ông (Bà) có tên sau:

1. Trưởng Ban:

- Ông Trần Xuân Hoà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Trưởng Ban:

- Ông Trần Văn Mỹ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phó Trưởng Ban thường trực;

- Ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn: Phó Trưởng Ban.

3. Các Ủy viên:

- Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Lương Hồng Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Phạm Đồng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Bà Phan Thị Lai, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Lê Huyền, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Cao Phai, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh;

- Ông Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước;

- Ông Nguyễn Như Hiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải;

- Ông Hoàng Gia Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn;

- Ông Đỗ Quốc Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc;

- Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái;

- Bà Nguyễn Minh Hà, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

Mời các Ông, Bà có tên sau tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:

- Ông Lê Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Ông Lê Thanh Hùng, Phó Bí thư tỉnh Đoàn;

- Bà Trịnh Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan.

2. Đề xuất các chính sách, giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình; xây dựng và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Chương trình định kỳ hằng năm; điều phối lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện Chương trình có hiệu quả.

3. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các đề án, dự án về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức chỉ đạo giám sát, kiểm tra đôn đốc, sơ kết đánh giá việc thực hiện Chương trình và báo cáo định kỳ tình hình thực hiện hằng năm cho Ban Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu Nước sạch và Vệ sinh môi trường quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

1. Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công, phân cấp cụ thể cho từng thành viên gắn trách nhiệm với quyền hạn và cơ chế trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành.

2. Ban Chỉ đạo có tổ công tác giúp việc; các thành viên của Ban Chỉ đạo và tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

3. Những văn bản do Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và những văn bản do Phó Trưởng Ban thường trực ký được sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận để hướng dẫn, đôn đốc thực hiện kế hoạch trong phạm vi thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2966/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2966/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực20/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2966/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 2966/QĐ-UBND Ban Chỉ đạo Nước sạch Vệ sinh nông thôn 2006 - 2010 Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 2966/QĐ-UBND Ban Chỉ đạo Nước sạch Vệ sinh nông thôn 2006 - 2010 Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2966/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành20/05/2008
        Ngày hiệu lực20/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 2966/QĐ-UBND Ban Chỉ đạo Nước sạch Vệ sinh nông thôn 2006 - 2010 Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 2966/QĐ-UBND Ban Chỉ đạo Nước sạch Vệ sinh nông thôn 2006 - 2010 Ninh Thuận

            • 20/05/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực