Quyết định 3025/QĐ-UBND

Quyết định 3025/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 2009/QĐ-UBND về hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định số 3025/QĐ-UBND bổ sung 2009/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất đầu tư Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 4204/2015/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất vốn vay đầu tư phát triển sản nông nghiệp Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định số 3025/QĐ-UBND bổ sung 2009/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất đầu tư Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3025/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 04  tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 2009/QĐ-UBND NGÀY 13/8/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH VỀ VIỆC HỖ TRỢ LÃI SUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2012-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh số 53/2012/NQ-HĐND ngày 11/7/2012 về việc thông qua chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Văn bản số 326/HĐND-KTNS1 ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân Tỉnh “V/v sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh”

Xét đề nghị của Ban Xây dựng nông thôn mới tại tờ trình số 547/TTr-BXDNTM-KHTH ngày 24/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2015, cụ thể như sau:

1- Điều chỉnh, bổ sung khoản 2, Điều 3 về các nội dung đầu tư được hỗ trợ lãi suất vay vốn, cụ thể như sau:

a- Đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa;

b- Đầu tư sản xuất các sản phẩm thuộc chương trình phát triển thương hiệu nông lâm, thủy sản tỉnh Quảng Ninh;

c- Đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản;

d- Đầu tư tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hàng hóa thông qua hợp đồng;

e- Đầu tư các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá, hoạt động bắt hải sản ở vùng biển xa bờ;

f- Kinh doanh, cung ứng máy móc, vật tư ngành nông, lâm, ngư nghiệp; Đầu tư các ngành nghề nông thôn, dịch vụ du lịch sinh thái trên địa bàn nông thôn có sử dụng lao động nông thôn;

2- Thay thế các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 2009/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh bằng phụ lục kèm theo Quyết định này.

3- Điều chỉnh khoản 2. Điều 4 như sau:

“Mức hỗ trợ lãi suất là 6%/năm/số dư nợ thực tế. Mức hỗ trợ lãi suất được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế do Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định”.

4- Xử lý chuyển tiếp: Các đối tượng được bổ sung hỗ trợ lãi suất theo Quyết định này chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành. Chậm nhất sau 02 tháng (60 ngày), kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, các phương án kinh doanh có dư nợ từ trước ngày Quyết định này có hiệu lực, do điều chỉnh chính sách tại Quyết định này mà thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất phải làm thủ tục hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng thực hiện từ ngày 01/7/2013. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2009/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ lãi suất đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Giao Ban Xây dựng nông thôn mới chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Xây dựng nông thôn mới, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT, Tỉnh ủy TT. HĐND Tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- V0, V1, V2, V3, NLN2, KSTTHC;
- Lưu: VT, NLN1 (55H-QD25).
- Lưu: VP, NLN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thông

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC NỘI DUNG CÁC LĨNH VỰC HỖ TRỢ LÃI SUẤT
(Kèm theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2013 của UBND Tỉnh)

Stt

Lĩnh vực

Nội dung cụ thể

Ghi chú

1

Đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa

- Đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo tiêu chí thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP đã được cấp giấy chứng nhận hoặc được cấp chứng nhận công nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thủy sản, giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất nông nghiệp an toàn).

- Đầu tư phát triển sản xuất theo hình thức trang trại đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận trang trại hoặc đạt tối thiểu 70% quy định của từng tiêu chí xác định kinh tế trang trại hiện hành (UBND cấp huyện, thị xã, thành phố nơi tổ chức sản xuất thẩm định tại thời điểm trước khi cấp hỗ trợ lãi suất).

- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong vùng Quy hoạch “Vùng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tập trung” được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Sản xuất, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy, hải sản (cơ sở sản xuất giống phải đáp ứng tiêu chuẩn ngành về sản xuất giống vật nuôi, cây trồng, thủy sản, lâm nghiệp).

- Đầu tư vào các khu ứng dụng công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Đầu tư ứng dụng công nghệ cao phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

 

2

Đầu tư sản xuất các sản phẩm thuộc chương trình phát triển thương hiệu nông lâm, thủy sản tỉnh Quảng Ninh

Theo Chương trình thương hiệu của UBND tỉnh phê duyệt hiện hành

 

3

Đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản

- Lĩnh vực các sản phẩm nông nghiệp, bao gồm: Nhà máy chế biến nông sản; Nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; Các kho bảo quản nông sản sau thu hoạch.

- Lĩnh vực các sản phẩm thủy sản, bao gồm: Nhà máy chế biến thủy sản; Kho bảo quản thủy sản.

- Lĩnh vực Lâm nghiệp, bao gồm: Các nhà máy chế biến ván ép; Các cơ sở chế gỗ nội thất, mỹ nghệ; Các cơ sở chế biến lâm sản ngoài gỗ (song, mây, tre…).

 

4

Đầu tư tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hàng hóa thông qua hợp đồng

Hợp đồng tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hàng hóa ký trực tiếp giữa các doanh nghiệp với người sản xuất theo các hình thức:

- Ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua lại hàng hóa nông, lâm, thủy sản;

- Bán vật tư mua lại hàng hóa nông, lâm, thủy sản;

- Trực tiếp tiêu thụ hàng hóa nông, lâm, thủy sản;

- Liên kết sản xuất: hộ nông dân sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn cổ phần, liên doanh liên kết với doanh nghiệp hoặc cho doanh nghiệp thuê đất sau đó nông dân được sản xuất trên đất đã góp cổ phần, liên doanh liên kết hoặc cho thuê và bán lại nông sản cho doanh nghiệp tạo sự gắn kết bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp.

 

5

 

Đầu tư các hoạt động dịch vụ hậu cần nghề cá, hoạt động bắt hải sản ở vùng biển xa bờ.

- Đầu tư các nhà máy sản xuất nước đá, ngư lưới cụ; Đầu tư phương tiện dịch vụ, bao gồm: Tầu thi mua cá, tàu chở dầu phục vụ ngư dân; Đầu tư các cảng cá, bến cá.

- Đầu tư hoạt động đánh bắt hải sản vùng biển xa bờ (dành cho tàu có công suất từ 90CV trở lên), bao gồm: Đầu tư đóng mới, sửa chữa, hoán cải tàu thuyền khai thác thủy sản xa bờ; Mua, thuê các trang thiết bị, ngư cụ, nhân công, mua dầu, thiết bị thông tin liên lạc, máy dò cá, trang thiết bị an toàn trên tàu, lưới cụ, máy móc thiết bị lắp đặt trên tàu phục vụ khai thác thủy sản…

- Các hộ dân đầu tư sản xuất, kinh doanh ra sinh sống lâu dài tại Đảo Trần: Đóng mới, cải hoán tàu (tàu khai thác thủy sản, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá), đầu tư nuôi cá lồng bè theo Nghị quyết số 101/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013).

 

 

6

Kinh doanh, cung ứng máy móc, vật tư ngành nông, lâm, ngư nghiệp; Đầu tư các ngành nghề nông thôn, dịch vụ du lịch sinh thái trên địa bàn nông thôn có sử dụng lao động nông thôn.

- Kinh doanh, cung ứng vật tư, máy móc ngành nông, lâm ngư nghiệp tại địa bàn nông thôn, bao gồm: Các loại máy công cụ nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp; Các vật tư ngành nông nghiệp: Giống cây trồng, các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các vật tư khác phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

- Đầu tư theo các ngành nghề nông thôn, dịch vụ du lịch sinh thái trên địa bàn nông thôn có sử dụng lao động nông thôn: Các cơ sở sản xuất, hộ gia đình sản xuất trong các làng nghề nông thôn được công nhận (sản phẩm sản xuất phù hợp với sản phẩm của làng nghề); Sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, cơ khí nhỏ; Xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn; Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; Gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh; Xây dựng, vận tải trong nội bộ xã, liên xã và các dịch vụ khác phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn; Dịch vụ du lịch sinh thái.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3025/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3025/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3025/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 3025/QĐ-UBND bổ sung 2009/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất đầu tư Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định số 3025/QĐ-UBND bổ sung 2009/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất đầu tư Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3025/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýĐỗ Thông
       Ngày ban hành04/11/2013
       Ngày hiệu lực04/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định số 3025/QĐ-UBND bổ sung 2009/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất đầu tư Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định số 3025/QĐ-UBND bổ sung 2009/QĐ-UBND hỗ trợ lãi suất đầu tư Quảng Ninh