Quyết định 31/2004/QĐ-UB

Quyết định 31/2004/QĐ-UB về mức thu phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định số 31/2004/QĐ-UB mức thu Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 01/2014/QĐ-UBND phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định số 31/2004/QĐ-UB mức thu Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2004/QĐ-UB

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ: Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số: 35 /TTHĐND KXIII ngày 19/5/2004 về việc quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Xét tờ trình số 366 TT/TC-VG ngày 11 tháng 5 năm 2004 của Sở Tài chính Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Mức phí quy định tại Điều 1 là mức thu vào các đối tượng sử dụng nước sạch, gồm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước sạch do các đơn vị cung cấp nước sạch cung cấp, nước tự khai thác và sử dụng vào sinh hoạt hàng ngày hoặc dùng cho các hoạt động kinh doanh, dịch vụ… thải ra môi trường trên địa bàn thị trấn, thành phố.

- Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước sạch do Công ty cấp thoát nước tỉnh Lạng Sơn và các trạm bơm nước khác cung cấp trên địa bàn thị trấn của các huyện thì Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được tính trên khối lượng nước ghi trên hóa đơn bán hàng của đơn vị cung cấp nước ; Đơn vị tổ chức thu phí được trích 10% (mười phần trăm) trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các hoạt động thu phí.

- Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự khai thác nước để sử dụng. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn là tổ chức trực tiếp thu phí được trích 15% (mười năm phần trăm) trên tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các hoạt động thu phí.

- Phần phí còn lại (sau khi trừ đi số phí được trích để lại cho đơn vị cung cấp nước sạch, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) được nộp vào ngân sách Nhà nước và phân chia theo các cấp ngân sách được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và các ngành chức năng có liên quan của tỉnh hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện thu phí theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2004.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 5 (t/hiện)         
- VPCP, BTC, BTP, BTN-MT (b/cáo)
- TT Tỉnh ủy (b/cáo)
- CT, PCT HĐND tỉnh
- CT, PCTUBND tỉnh
-.Ban KT-NS-HĐND tỉnh
- PVP, Các tổ CV
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thời Giang

 

MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số: 31/2004/QĐ-UB ngày 20/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Số TT

Đối tượng thu

ĐVT

Mức thu

Số lượng

1

Các đối tượng sử dụng nước sạch do Công ty cấp thoát nước tỉnh Lạng Sơn và các trạm bơm nước cung cấp nước sạch trên địa bàn thị trấn của các huyện cung cấp

Đồng/m3

200

Khối lượng nước ghi trên hóa đơn bán hàng của đơn vị cung cấp nước sạch

2

Các hộ gia đình, cá nhân tự khai thác nước dùng cho sinh hoạt hàng ngày

Đồng/tháng

2.000

Đã tính vào mức thu khoán tháng

3

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự khai thác nước dùng cho kinh doanh, dịch vụ …

Đồng/m3

200

Do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự kê khai trên cơ sở số lượng nước sử dụng đã được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác nhận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2004
Ngày hiệu lực01/06/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định số 31/2004/QĐ-UB mức thu Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 31/2004/QĐ-UB mức thu Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýDương Thời Giang
        Ngày ban hành20/05/2004
        Ngày hiệu lực01/06/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định số 31/2004/QĐ-UB mức thu Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định số 31/2004/QĐ-UB mức thu Phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt Lạng Sơn