Quyết định 32/2005/QĐ-UB

Quyết định 32/2005/QĐ-UB quy định về mức thu thủy lợi phí, tiền nước từ công trình thuỷ lợi do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 32/2005/QĐ-UB quy định mức thu thủy lợi phí tiền nước từ công trình thuỷ lợi Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2005/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 03 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH MỨC THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC TỪ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 4 tháng 4 năm 2001;

Căn cứ Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Thực hiện kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tại phiên họp giao ban thường kỳ ngày 7 tháng 3 năm 2005 (Thông báo số 71/TB-VP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Văn phòng UBND thành phố);

Xét đề nghị của liên sở Thủy sản Nông lâm và sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 881/TSNL-TC ngày 25 tháng 10 năm 2004 và Biên bản họp ngày 13 tháng 10 năm 2004 của các ngành và các địa phương liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điu 1. Nay quy định mức thu thủy lợi phí, mức thu tiền nước đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ hệ thng công trình thủy lợi như sau :

1. Mức thu thủy lợi phí từ công trình thủy lợi do Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng quản lý:

a) Đối với diện tích trồng lúa:

Số TT

Biện pháp công trình

Mức thu vụ đông - xuân

Mức thu vụ hè - thu

1

Bơm điện

490.000

620.000

2

Hồ, đập (tưới tự chảy)

280.000

390.000

- Trường hợp tưới ở mức độ chủ động một phần (tổ chức, cá nhân dùng nước phải bơm tát trên 1/3 số lần tưới trong vụ) thì thu bằng 70% mức thu nêu trên.

- Trường hợp tạo nguồn nước thì mức thu bằng 60% mức thu nêu trên. Diện tích được ngăn mặn, xổ phèn cũng được coi là diện tích tạo nguồn.

- Các trạm bơm điện, bơm dầu do Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi quản lý sử dụng nguồn nước từ kênh hoặc lòng hồ của các hồ chứa do Công ty quản lý thì không thu thêm phần tạo nguồn.

- Đối với vùng bơm chuyên nhiều bậc được thu tăng thêm nhưng không quá 2 lần mức thu của một bậc, nhưng phải có sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân dùng nước và được thể hiện cụ thể trong hợp đồng.

- Đối với vùng sử dụng biện pháp tưới bằng bơm dầu: mức thu thủy lợi phí được thỏa thuận giữa đơn vị quản lý công trình với tổ chức, cá nhân dùng nước.

b) Đối với diện tích trồng rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu: mức thu bằng 30% (ba mươi phần trăm) mức thu tương ứng với thời vụ của cây lúa.

2. Mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực (mức thu chưa bao gồm các khoản thuế):

a) Cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: mức thu 100 đồng/m3 (một trăm đồng/một mét khối).

b) Cấp nước để nuôi trồng thủy sản: Mức thu 100 đồng/m3 (một trăm đồng/một mét khối).

c) Nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ: 10.000 (mười ngàn) đồng/ha mặt thoáng/năm (tính theo diện tích mặt thoáng trung bình).

d) Sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện: Mức thu bằng 10% (mười phần trăm) giá trị sản lượng điện thương phẩm.

e) Sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí (kể cả kinh doanh sân gôn, nhà hàng...): Mức thu bằng 10% (mười phần trăm) tổng giá trị doanh thu.

3. Mức thu chi phí nội đồng:

Các tổ chức thủy nông cơ sở (do địa phương quản lý) làm dịch vụ thủy lợi nội đồng như: dẫn nước tưới, tu sửa công trình và nạo vét kênh mương do địa phương quản lý được thu 80.000 (tám mươi ngàn) đồng/ha/vụ để phục vụ cho các công việc nêu trên.

4. Đối với công trình thủy lợi do địa phương hoặc tư nhân quản lý:

a) Những công trình thủy lợi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hoặc Nhà nước hỗ trợ phần lớn kinh phí (kể cả vốn viện trợ trực tiếp của các tổ chức quốc tế thông qua chỉ đạo của Nhà nước) để xây dựng thì áp dụng theo khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

b) Những công trình thủy lợi xây dựng từ các nguồn vốn khác thì có thể áp dụng các mức thu tại khoản 1 Điều 1 nêu trên. Trường hợp thu theo các mức thu khác thì phải có sự thỏa thuận giữa đơn vị quản lý công trình với những hộ dùng nước và phải được sự thống nhất bằng văn bản của UBND quận, huyện sở tại nhưng không vượt khung quy định tại Điều 19 Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ.

c) Các trạm bơm điện, bơm dầu do địa phương quản lý, vận hành sử dụng nước từ kênh hoặc từ các hồ chứa nước do Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi quản lý thì phải trả từ 20% đến 60% mức thu trên cho Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Điều 2.

1. Sở Thủy sản Nông lâm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế thành phố, UBND các quận, huyện hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quyết định này.

2. Các đơn vị quản lý và khai thác công trình thủy lợi phối hợp với UBND các cấp tại địa phương tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện ký kết hợp đồng sử dụng nước và bảo vệ công trình thủy lợi theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định số 88/2000/QĐ-UB ngày 7 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 52/QĐ-UB ngày 16 tháng 4 năm 2002 của UBND thành phố Đà Nẵng. Quyết định này được áp dụng thu từ vụ đông - xuân năm 2004-2005.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở: Thủy sản Nông lâm, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Đà Nẵng; các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2005
Ngày hiệu lực22/03/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2007
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định số 32/2005/QĐ-UB quy định mức thu thủy lợi phí tiền nước từ công trình thuỷ lợi Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 32/2005/QĐ-UB quy định mức thu thủy lợi phí tiền nước từ công trình thuỷ lợi Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành22/03/2005
        Ngày hiệu lực22/03/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2007
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 32/2005/QĐ-UB quy định mức thu thủy lợi phí tiền nước từ công trình thuỷ lợi Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 32/2005/QĐ-UB quy định mức thu thủy lợi phí tiền nước từ công trình thuỷ lợi Đà Nẵng

            • 22/03/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/03/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực