Quyết định 3522/QĐ-BYT

Quyết định 3522/QĐ-BYT năm 2010 về hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2010-2012 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định số 3522/QĐ-BYT hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt xuất huyết 2010-2012 đã được thay thế bởi Quyết định 973/QĐ-BYT 2013 danh mục hóa chất diệt muỗi phòng chống sốt xuất huyết 2013 2015 và được áp dụng kể từ ngày 27/03/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định số 3522/QĐ-BYT hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt xuất huyết 2010-2012


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3522/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HÓA CHẤT DIỆT MUỖI SỬ DỤNG TRONG PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT GIAI ĐOẠN 2010-2012

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/3/2010 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ - BYT ngày 20/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2931/QĐ - BYT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng khoa học về hóa chất diệt muỗi sử dụng trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết ngày 25/8/2010;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép sử dụng các loại hóa chất diệt muỗi trong phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2010-2012 thuộc nhóm:

1. Permethrin: nồng độ ≥ 50%

2. Deltamethrin: nồng độ ≥ 2%

3. Malathion ULV ≥ 95%

Danh mục hóa chất này có thể được xem xét, bổ sung cập nhật hàng năm theo quy định.

Điều 2. Giao cho Ban điều bành trung ương Dự án phòng chống sốt xuất huyết Cục Y tế dự phòng hàng năm căn cứ vào chỉ tiêu, kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết được Bộ Y tế phê duyệt, lập kế hoạch mua tổ chức mua, quản lí, phân phối và sử dụng hóa chất theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và có giá trị đến hết ngày 31/12/2012. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện trưởng các Viện vệ sinh dịch tễ/Pateur, Viện trưởng các Viện sốt rét - Ký sính trùng - Côn trùng; Giám đốc Sở Y tế ; Giám đốc các Trung tâm Y tế Dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3522/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3522/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2010
Ngày hiệu lực24/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3522/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định số 3522/QĐ-BYT hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt xuất huyết 2010-2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 3522/QĐ-BYT hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt xuất huyết 2010-2012
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3522/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrịnh Quân Huấn
        Ngày ban hành24/09/2010
        Ngày hiệu lực24/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 3522/QĐ-BYT hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt xuất huyết 2010-2012

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 3522/QĐ-BYT hóa chất diệt muỗi sử dụng trong phòng chống sốt xuất huyết 2010-2012