Quyết định 41/QĐ-SXD

Quyết định 41/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 03 và quý I năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định số 41/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2013 Quảng Trị


UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/QĐ-SXD

Quảng Trị, ngày 17 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 01, THÁNG 02, THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng;

Thực hiện công văn số 1659/BXD-KTXD ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi năm gốc tính toán chỉ số giá xây dựng;

Thực hiện Công văn số 2342/UBND-TM ngày 09 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Xây dựng xác định và công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Xét kết quả tính toán chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2013 của Viện Khoa học Kinh tế xây dựng (thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam) và đề nghị của ông Tổ trưởng Tổ xác định chỉ số giá xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi năm gốc tính toán từ năm 2006 về năm 2011 theo quy định tại Khoản 5, Điều 4 của Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22 tháng 02 năm 2011.

Điều 2. Công bố kèm theo Quyết định này Tập chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo, sử dụng Tập chỉ số giá xây dựng để xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Cao Văn Kết

 

TẬP CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG

CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 01, THÁNG 02, THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị)

I. THUYẾT MINH CHUNG

1. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian và là cơ sở cho việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chỉ số giá xây dựng bao gồm: chỉ số giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng theo cơ cấu chi phí (bao gồm chỉ số giá phần xây dựng, chỉ số giá phần thiết bị, chỉ số giá phần chi phí khác), chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí (gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình, chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình) và chỉ số giá loại vật liệu xây dựng chủ yếu.

Các chỉ số giá xây dựng trong Tập này được xác định theo nhóm công trình thuộc 05 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể như sau:

- Chỉ số giá xây dựng công trình (Bảng I);

- Chỉ số giá phần xây dựng (Bảng II);

- Chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng công trình và máy thi công xây dựng công trình (Bảng III);

- Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu (Bảng IV).

2. Các từ ngữ trong Tập chỉ số giá xây dựng này được hiểu như sau:

Chỉ số giá xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá phần xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần chi phí xây dựng của công trình theo thời gian.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần chi phí vật liệu xây dựng trong dự toán xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo thời gian.

Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của phần chi phí máy thi công xây dựng trong dự toán xây dựng công trình theo thời gian.

Thời điểm gốc là thời điểm được chọn làm gốc để so sánh (thời điểm gốc hiện tại là năm 2011).

Thời điểm so sánh là thời điểm cần xác định chỉ số giá xây dựng so với thời điểm gốc hoặc so với thời điểm so sánh khác.

3. Chỉ số giá xây dựng công trình tại Bảng I đã tính toán đến sự biến động của các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số khoản mục chi phí khác của chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Chỉ số giá xây dựng công trình này chưa xét đến sự biến động của chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và bảo vệ môi trường (nếu có), chi phí thuê tư vấn nước ngoài (nếu có), chi phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ, lãi vay trong thời gian xây dựng (đối với các dự án có sử dụng vốn vay), vốn lưu động ban đầu (đối với các dự án sản xuất kinh doanh).

Khi sử dụng các chỉ số giá xây dựng công trình làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư thì cần căn cứ vào tính chất đặc điểm và yêu cầu cụ thể của dự án để tính bổ sung các khoản, mục chi phí này cho phù hợp.

Chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại Bảng II đã tính đến sự biến động của chi phí trực tiếp (chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công xây dựng) và các khoản mục các chi phí còn lại trong chi phí xây dựng (chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp những công trình có xử lý nền móng đặc biệt hoặc có kết cấu đặc biệt thì khi vận dụng chỉ số giá phần xây dựng vào việc tính toán cần có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại Bảng III đã tính đến sự biến động chi phí vật liệu xây dựng, chi phí nhân công xây dựng và chi phí máy thi công xây dựng trong chi phí trực tiếp.

Chỉ số giá của một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại Bảng IV phản ánh mức biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân của tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2013 so với giá vật liệu xây dựng chủ yếu bình quân năm 2011. Giá vật liệu khảo sát tháng 01, tháng 02 và tháng 3 năm 2013 được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị, là giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm khảo sát. Chỉ số giá nhân công, máy thi công được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên toàn địa bàn tỉnh Quảng Trị, là giá trung bình đến chân công trình tại thời điểm khảo sát.

4. Các chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2013 đã được tính toán, điều chỉnh chi phí nhân công về mặt bằng lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 ngày12 tháng 2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; điều chỉnh chi phí máy thi công xây dựng, các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mặt bằng giá xây dựng trong tháng tương ứng. Mức lương tối thiểu vùng tính toán trong Tập chỉ số giá được lấy mức lương tối thiểu vùng bình quân của Vùng 3 (1.800.000 đồng/người/tháng cho thành phố Đông Hà) và Vùng 4 (1.650.000 đồng/người/tháng cho các địa bàn còn lại thuộc tỉnh).

5. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại Tập chỉ số giá xây dựng này được xác định theo phương pháp thống kê, tính toán từ các số liệu thực tế thu thập của các dự án đầu tư xây dựng công trình đã và đang xây dựng ở trong nước. Các công trình lựa chọn để tính toán là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng hiện có trên thị trường.

Các chỉ số giá xây dựng này được xác định trên cơ sở cơ cấu tỷ trọng các khoản mục chi phí xây dựng của công trình tại thời điểm năm 2011 (gọi tắt là cơ cấu chi phí năm 2011). Giá xây dựng công trình tính tại năm 2011 được lấy làm gốc (được quy định là 100%) và giá của các thời kỳ khác được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm (%) so với giá thời kỳ gốc.

6. Chỉ số giá xây dựng dùng để tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong tổng mức đầu tư được xác định bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng (chỉ số giá ở Bảng I) của tối thiểu 03 năm gần nhất, phù hợp với loại công trình, theo khu vực xây dựng và phải tính đến khả năng biến động của các yếu tố chi phí, giá cả trong khu vực và quốc tế.

II. TẬP CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 01, 02, 3 VÀ QUÝ I NĂM 2013

Bảng I

1. CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (NĂM 2011 = 100)

Đơn vị tính: %

STT

Loại hình công trình

Năm 2011

Tháng 01/2013

Tháng 02/2013

Tháng 3/2013

Quý I

2013

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

100

119.91

119.79

120.17

119.95

2

Công trình giáo dục

100

120.66

120.51

120.79

120.65

3

Công trình văn hóa

100

118.41

118.17

118.49

118.36

4

Trụ sở cơ quan, văn phòng

100

118.51

118.36

118.58

118.48

5

Công trình y tế

100

112.58

112.49

112.69

112.59

6

Công trình khách sạn

100

111.43

111.13

111.31

111.29

7

Công trình thể thao

100

121.24

121.20

121.40

121.28

8

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, phát thanh

100

122.86

122.37

122.60

122.61

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

1

Công trình năng l­ượng

 

 

 

 

 

a)

Đ­ường dây

100

113.95

113.81

113.91

113.89

b)

Trạm biến áp

100

103.07

103.04

103.06

103.06

2

Công trình công nghiệp dệt, may mặc

100

107.49

107.47

107.52

107.49

3

Công trình sản xuất các sản phẩm nhựa

100

113.58

113.29

113.45

113.44

4

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

100

113.30

113.07

113.27

113.22

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

1

Công trình đ­ường bộ

 

 

 

 

 

a)

Đư­ờng bê tông xi măng

100

124.95

125.09

125.24

125.09

b)

Đư­ờng nhựa asphan, đ­ường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

100

124.10

124.06

124.30

124.16

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

100

114.62

114.29

114.57

114.49

IV

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂM NÔNG THÔN 

 

 

1

Đập bê tông

100

124.97

124.78

124.96

124.91

2

Kênh bêtông ximăng

100

129.94

129.83

129.97

129.91

3

T­ường chắn bê tông cốt thép

100

123.97

123.87

124.03

123.96

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

1

Công trình hệ thống đư­ờng ống cấp nư­ớc

100

118.02

118.07

120.78

118.96

2

Công trình mạng thoát nư­ớc

100

115.25

114.99

115.21

115.15

3

Công trình xử lý n­ước thải

100

118.27

118.13

118.46

118.29

Bảng II

2. CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG (NĂM 2011 = 100)

Đơn vị tính:%

STT

Loại hình công trình

Năm 2011

Tháng 01/2013

Tháng 02/2013

Tháng 3/2013

Quý I

2013

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

100

122.09

121.95

122.38

122.14

2

Công trình giáo dục

100

123.05

122.88

123.20

123.04

3

Công trình văn hóa

100

120.56

120.29

120.65

120.50

4

Trụ sở cơ quan, văn phòng

100

122.40

122.21

122.48

122.37

5

Công trình y tế

100

119.61

119.46

119.79

119.62

6

Công trình khách sạn

100

114.35

113.97

114.20

114.17

7

Công trình thể thao

100

122.28

122.24

122.45

122.32

8

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, phát thanh

100 

122.86

122.37

122.60

122.61

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

1

Công trình năng l­ượng

 

 

 

 

 

a

Đ­ường dây

100

113.97

113.83

113.93

113.91

b

Trạm biến áp

100

116.77

116.60

116.72

116.70

2

Công trình công nghiệp dệt, may mặc

100

120.15

120.09

120.25

120.17

3

Công trình sản xuất các sản phẩm nhựa

100

116.33

115.97

116.17

116.16

4

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

100 

117.31

117.01

117.27

117.20

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

1

Công trình đ­ường bộ

 

 

 

 

 

a)

Đư­ờng bê tông xi măng

100

125.36

125.50

125.65

125.50

b)

Đư­ờng nhựa asphan, đ­ường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

 100

124.12

124.08

124.32

124.17

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

100

114.62

114.29

114.57

114.49

IV

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

 

1

Đập bê tông

100

125.60

125.41

125.60

125.54

2

Kênh bêtông ximăng

100

130.08

129.97

130.11

130.05

3

T­ường chắn bê tông cốt thép

100

123.97

123.87

124.03

123.96

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

1

Công trình hệ thống đư­ờng ống cấp nư­ớc

100

118.87

118.92

121.77

119.85

2

Công trình mạng thoát nư­ớc

100

115.25

114.99

115.21

115.15

3

Công trình xử lý n­ước thải

100

123.85

123.67

124.11

123.88

Bảng III

3. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG (NĂM 2011 = 100)

3.1. Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công tháng 01/2013

Đơn vị tính: %

STT

Loại hình công trình

Năm 2011

Tháng 01 năm 2013

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

100

100

100

104.19

160.49

126.29

2

Công trình giáo dục

100

100

100

105.59

160.49

126.29

3

Công trình văn hóa

100

100

100

103.32

160.49

126.29

4

Trụ sở cơ quan, văn phòng

100

100

100

104.49

160.49

126.29

5

Công trình y tế

100

100

100

105.88

160.49

126.29

6

Công trình khách sạn

100

100

100

101.39

160.49

126.29

7

Công trình thể thao

100

100

100

116.17

160.49

126.29

8

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, phát thanh

100

100

100

96.72

160.49

126.29

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Công trình năng l­ượng

 

 

 

 

 

 

a)

Đ­ường dây

100

100

100

100.51

160.49

126.29

b)

Trạm biến áp

100

100

100

104.01

160.49

126.29

2

Công trình công nghiệp dệt, may mặc

100

100

100

108.36

160.49

126.29

3

Công trình sản xuất các sản phẩm nhựa

100

100

100

106.60

160.49

126.29

4

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

100

100

100

105.74

160.49

126.29

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đ­ường bộ

 

 

 

 

 

 

a)

Đư­ờng bê tông xi măng

100

100

100

113.90

160.49

126.29

b)

Đư­ờng nhựa asphan, đ­ường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

100

100

100

119.97

160.49

126.29

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

 

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

100

100

100

102.36

160.49

126.29

IV

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

1

Đập bê tông

100

100

100

105.41

160.49

126.29

2

Kênh bêtông ximăng

100

100

100

114.47

160.49

126.29

3

T­ường chắn bê tông cốt thép

100

100

100

110.04

160.49

126.29

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 

 

 

 

1

Công trình hệ thống đư­ờng ống cấp nư­ớc

100

100

100

108.51

160.49

126.29

2

Công trình mạng thoát nư­ớc

100

100

100

109.95

160.49

126.29

3

Công trình xử lý n­ước thải

100

100

100

106.77

160.49

126.29

3.2. Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công tháng 02/2013  

Đơn vị tính: %

STT

Loại hình công trình

Năm 2011

Tháng 02 năm 2013

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

100

100

100

103.98

160.49

126.29

2

Công trình giáo dục

100

100

100

105.33

160.49

126.29

3

Công trình văn hóa

100

100

100

102.92

160.49

126.29

4

Trụ sở cơ quan, văn phòng

100

100

100

104.20

160.49

126.29

5

Công trình y tế

100

100

100

105.68

160.49

126.29

6

Công trình khách sạn

100

100

100

100.88

160.49

126.29

7

Công trình thể thao

100

100

100

116.11

160.49

126.29

8

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, phát thanh

100

100

100

95.80

160.49

126.29

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Công trình năng l­ượng

 

 

 

 

 

 

a)

Đ­ường dây

100

100

100

100.34

160.49

126.29

b)

Trạm biến áp

100

100

100

103.78

160.49

126.29

2

Công trình công nghiệp dệt, may mặc

100

100

100

108.28

160.49

126.29

3

Công trình sản xuất các sản phẩm nhựa

100

100

100

106.14

160.49

126.29

4

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

100

100

100

105.31

160.49

126.29

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đ­ường bộ

 

 

 

 

 

 

a)

Đư­ờng bê tông xi măng

100

100

100

114.11

160.49

126.29

b)

Đư­ờng nhựa asphan, đ­ường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

100

100

100

119.92

160.49

126.29

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

 

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

100

100

100

101.87

160.49

126.29

IV

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

 

1

Đập bê tông

100

100

100

105.10

160.49

126.29

2

Kênh bêtông ximăng

100

100

100

114.29

160.49

126.29

3

T­ường chắn bê tông cốt thép

100

100

100

109.89

160.49

126.29

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

 

1

Công trình hệ thống đư­ờng ống cấp nư­ớc

100

100

100

108.57

160.49

126.29

2

Công trình mạng thoát nư­ớc

100

100

100

109.63

160.49

126.29

3

Công trình xử lý n­ước thải

100

100

100

106.50

160.49

126.29

3.3. Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công tháng 3 năm 2013  

Đơn vị tính: %

STT

Loại hình công trình

Năm 2011

Tháng 3 năm 2013

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

100

100

100

104.62

160.49

126.29

2

Công trình giáo dục

100

100

100

105.81

160.49

126.29

3

Công trình văn hóa

100

100

100

103.46

160.49

126.29

4

Trụ sở cơ quan, văn phòng

100

100

100

104.61

160.49

126.29

5

Công trình y tế

100

100

100

106.12

160.49

126.29

6

Công trình khách sạn

100

100

100

101.18

160.49

126.29

7

Công trình thể thao

100

100

100

116.39

160.49

126.29

8

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, phát thanh

100

100

100

96.23

160.49

126.29

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Công trình năng l­ượng

 

 

 

 

 

 

a)

Đ­ường dây

100

100

100

100.46

160.49

126.29

b)

Trạm biến áp

100

100

100

103.94

160.49

126.29

2

Công trình công nghiệp dệt, may mặc

100

100

100

108.50

160.49

126.29

3

Công trình sản xuất các sản phẩm nhựa

100

100

100

106.40

160.49

126.29

4

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

100

100

100

105.68

160.49

126.29

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đ­ường bộ

 

 

 

 

 

 

a)

Đư­ờng bê tông xi măng

100

100

100

114.33

160.49

126.29

b)

Đư­ờng nhựa asphan, đ­ường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

100

100

100

120.23

160.49

126.29

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

 

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

100

100

100

102.28

160.49

126.29

IV

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

 

1

Đập bê tông

100

100

100

105.40

160.49

126.29

2

Kênh bêtông ximăng

100

100

100

114.51

160.49

126.29

3

T­ường chắn bê tông cốt thép

100

100

100

110.12

160.49

126.29

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

 

1

Công trình hệ thống đư­ờng ống cấp nư­ớc

100

100

100

112.20

160.49

126.29

2

Công trình mạng thoát nư­ớc

100

100

100

109.90

160.49

126.29

3

Công trình xử lý n­ước thải

100

100

100

107.16

160.49

126.29

3.4. Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công quý I năm 2013

Đơn vị tính: %

STT

Loại hình công trình

Năm 2011

Quý I năm 2013

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

Vật liệu

Nhân công

Máy thi công

I

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 

 

 

 

 

 

1

Công trình nhà ở

100

100

100

104.26

160.49

126.29

2

Công trình giáo dục

100

100

100

105.57

160.49

126.29

3

Công trình văn hóa

100

100

100

103.23

160.49

126.29

4

Trụ sở cơ quan, văn phòng

100

100

100

104.44

160.49

126.29

5

Công trình y tế

100

100

100

105.89

160.49

126.29

6

Công trình khách sạn

100

100

100

101.15

160.49

126.29

7

Công trình thể thao

100

100

100

116.23

160.49

126.29

8

Công trình tháp thu phát sóng truyền hình, phát thanh

100

100

100

96.25

160.49

126.29

II

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Công trình năng l­ượng

 

 

 

 

 

 

a)

Đ­ường dây

100

100

100

100.44

160.49

126.29

b)

Trạm biến áp

100

100

100

103.91

160.49

126.29

2

Công trình công nghiệp dệt, may mặc

100

100

100

108.38

160.49

126.29

3

Công trình sản xuất các sản phẩm nhựa

100

100

100

106.38

160.49

126.29

4

Công trình công nghiệp vật liệu xây dựng

100

100

100

105.58

160.49

126.29

III

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 

 

 

 

 

 

1

Công trình đ­ường bộ

 

 

 

 

 

 

a)

Đư­ờng bê tông xi măng

100

100

100

114.11

160.49

126.29

b)

Đư­ờng nhựa asphan, đ­ường thấm nhập nhựa, đường láng nhựa

100

100

100

120.04

160.49

126.29

2

Công trình cầu, hầm

 

 

 

 

 

 

 

Cầu, cống bê tông xi măng

100

100

100

102.17

160.49

126.29

IV

CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

 

1

Đập bê tông

100

100

100

105.31

160.49

126.29

2

Kênh bêtông ximăng

100

100

100

114.42

160.49

126.29

3

T­ường chắn bê tông cốt thép

100

100

100

110.02

160.49

126.29

V

CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

 

1

Công trình hệ thống đư­ờng ống cấp nư­ớc

100

100

100

109.76

160.49

126.29

2

Công trình mạng thoát nư­ớc

100

100

100

109.83

160.49

126.29

3

Công trình xử lý n­ước thải

100

100

100

106.81

160.49

126.29

Bảng IV

4. CHỈ SỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU (NĂM 2011 = 100)

Đơn vi tính: %

STT

Loại vật liệu

Năm 2011

Tháng 01 2013

Tháng 02 2013

Tháng 03 2013

Quý I 2013

1

Xi măng

100

107.00

107.00

107.00

107.00

2

Cát

100

160.70

160.70

160.70

160.70

3

Đá dăm

100

114.03

114.03

114.51

114.19

4

Gạch chỉ

100

127.60

127.60

127.60

127.60

5

Gỗ xây dựng

100

131.31

135.32

135.32

133.98

6

Thép

100

92.19

91.05

91.57

91.60

7

Nhựa đư­ờng

100

110.52

110.52

110.52

110.52

8

Gạch lát

100

110.14

110.14

109.92

110.06

9

Vật liệu tấm lợp, bao che

100

108.42

108.42

108.42

108.42

10

Kính và khung nhôm

100

101.63

101.63

101.63

101.63

11

Sơn

100

105.46

105.46

105.46

105.46

12

Vật tư, thiết bị điện

100

100.73

100.73

100.73

100.73

13

Vật t­ư, thiết bị cấp nư­ớc

100

100.87

100.95

106.65

102.82

14

Xăng dầu , nhiên liệu

100

112.73

112.73

114.86

113.44

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu41/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định số 41/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2013 Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 41/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2013 Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu41/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýCao Văn Kết
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định số 41/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2013 Quảng Trị

         Lịch sử hiệu lực Quyết định số 41/QĐ-SXD công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2013 Quảng Trị

         • 16/05/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/05/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực