Quyết định 416/QĐ-BTP

Quyết định 416/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 416/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 416/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Quốc hội (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Cục CNTT (để đưa lên Cổng TTĐT);
- Lưu: VT, PLHSHC (3b).

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

CỦA BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 416/QĐ-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiến pháp) với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp; bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh; rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

c) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp quán triệt theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bám sát Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ; bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

c) Thu hút sự tham gia của các cán bộ, công chức và các chuyên gia, nhà khoa học vào các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp; sử dụng các hình thức thích hợp để công tác tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp đạt hiệu quả, thiết thực.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP

1. Tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

1.1. Tổ chức Hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

a) Nội dung hoạt động

Tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến về những nội dung cơ bản của Hiến pháp cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Phân công thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Hội nghị.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương.

c) Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến tại Hà Nội (01 buổi).

d) Thời gian thực hiện: Đầu tháng 3 năm 2014.

1.2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, thủ trưởng tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành

a) Nội dung hoạt động

- Biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu về từng nội dung, chế định của Hiến pháp.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp; cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và thủ trưởng tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành để nắm vững nội dung, tinh thần và ý nghĩa của Hiến pháp, nhằm phục vụ trực tiếp cho công tác xây dựng, thực thi pháp luật và bảo vệ Hiến pháp.

b) Phân công thực hiện

- Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ và một số chuyên gia, nhà khoa học tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu về từng nội dung, chế định của Hiến pháp.

- Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, ngành tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về Hiến pháp.

- Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức xuất bản tài liệu tập huấn chuyên sâu về Hiến pháp.

c) Hình thức tổ chức và thời gian thực hiện

- Biên soạn Tài liệu tập huấn chuyên sâu về Hiến pháp: Hoàn thành trước tháng 4/2014.

- Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về Hiến pháp: Trước tháng 6/2014.

+ 01 hội nghị tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp (trong 01 ngày).

+ 01 hội nghị tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và thủ trưởng tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành (trong 01 ngày).

- Xuất bản Tài liệu tập huấn chuyên sâu về Hiến pháp: Quý II năm 2014.

1.3. Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng

a) Nội dung hoạt động

Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng bằng cách hình thức phù hợp: đăng tải toàn văn Hiến pháp và các tài liệu giới thiệu về Hiến pháp, các bài viết, bài nghiên cứu về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về triển khai thi hành Hiến pháp.

b) Phân công thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật xây dựng số chuyên đề về triển khai thi hành Hiến pháp. Cục Công nghệ thông tin xây dựng chuyên mục Triển khai thi hành Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2016.

1.4. Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

a) Nội dung hoạt động

Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cho mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước tham gia để tìm hiểu và nâng cao hiểu biết về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

b) Phân công thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c) Thời hạn thực hiện

- Phát động cuộc thi: Quý III năm 2014.

- Tổng kết cuộc thi: Quý III năm 2015.

1.5. Tổ chức rà soát, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật tại các trường đại học, học viện và trung cấp luật thuộc quản lý của Bộ Tư pháp

a) Nội dung hoạt động

- Tổ chức rà soát lại nội dung về Hiến pháp trong các giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật của các trường đại học, học viện và trung cấp luật thuộc quản lý của Bộ Tư pháp, xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại cho phù hợp với Hiến pháp.

- Kịp thời xây dựng kế hoạch và tổ chức biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật phù hợp với người học, cấp học và trình độ đào tạo, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; ưu tiên việc bổ sung, cập nhật, biên soạn lại các giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp, làm cơ sở cho việc tiếp tục tổ chức biên soạn lại các giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật chuyên ngành cho phù hợp.

- Trong thời gian biên soạn, xuất bản mới giáo trình, tài liệu giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật, cần kịp thời cung cấp các tài liệu giảng dạy bổ sung về nội dung Hiến pháp.

b) Phân công thực hiện

- Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch và biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật của trường.

- Học viện Tư pháp tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch và biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật của học viện; chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, trường Đại học Luật Hà Nội và các trường trung cấp luật tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nội dung của Hiến pháp cho đội ngũ giảng viên bộ môn Hiến pháp của các trường.

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với trường Đại học Luật Hà Nội và các trường trung cấp luật tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch và biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật sử dụng thống nhất cho các trường trung cấp luật.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2016.

1.6. Tổ chức nghiên cứu, bình luận khoa học về Hiến pháp

a) Nội dung hoạt động

- Thu hút sự tham gia sâu rộng của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu vào việc nghiên cứu, bình luận khoa học về nội dung của Hiến pháp; tổ chức biên soạn Sách bình luận khoa học về Hiến pháp.

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các hội thảo, tọa đàm về nội dung, chế định của Hiến pháp và cơ chế thực thi Hiến pháp.

- Tập hợp, tổng hợp, xây dựng Bộ tổng thuật về quá trình Chính phủ, Bộ Tư pháp tham gia tổng kết, nghiên cứu, xây dựng và triển khai Hiến pháp.

b) Phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện

- Viện Khoa học pháp lý là đơn vị đầu mối, phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình tổ chức hoạt động nghiên cứu, bình luận khoa học về Hiến pháp.

- Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức xuất bản Sách bình luận khoa học về Hiến pháp.

- Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập hợp, tổng hợp, xây dựng Bộ tổng thuật về quá trình Chính phủ, Bộ Tư pháp tham gia tổng kết, nghiên cứu, xây dựng và triển khai Hiến pháp.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2015.

2. Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp (trong phạm vi trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp)

a) Nội dung hoạt động

- Tổ chức rà soát toàn diện các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bao gồm: (1) các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo hoặc ban hành; (2) các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người; (3) các văn bản quy phạm pháp luật về đối ngoại và hợp tác quốc tế.

- Lập Danh mục đề xuất của Bộ Tư pháp các luật, pháp lệnh cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp; lập và công bố Danh mục các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có nội dung trái với quy định của Hiến pháp (tính đến ngày 01/01/2014) cần phải dừng thi hành (thực hiện theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật).

b) Phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện

- Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính có trách nhiệm:

+ Chủ trì, phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổ chức cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ để quán triệt về cách thức thực hiện rà soát và xác định các quy định, văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái với quy định của Hiến pháp, tạo cách hiểu và thực hiện thống nhất, hiệu quả.

+ Phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện rà soát của các đơn vị thuộc Bộ, kịp thời đề xuất hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý, giải quyết.

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là đơn vị đầu mối, chủ trì hoạt động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, có trách nhiệm sau đây:

+ Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong quá trình thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

+ Tổng hợp và lập các Danh mục của Bộ Tư pháp nêu trên;

+ Gửi các danh mục ngay sau khi hoàn thành cho Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để nghiên cứu, lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm cho phù hợp.

- Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do đơn vị mình chủ trì soạn thảo.

Ngoài ra, Vụ Pháp luật Quốc tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo và phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người do các cơ quan đó chủ trì soạn thảo.

Vụ Hợp tác Quốc tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Ngoại giao rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đối ngoại và hợp tác quốc tế.

c) Thời gian thực hiện:

- Tổ chức cuộc họp quán triệt về cách thức thực hiện rà soát và xác định các quy định, văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái với quy định của Hiến pháp: trước ngày 06/3/2014.

- Đối với các luật, pháp lệnh:

+ Các đơn vị lập Danh mục đề xuất các luật, pháp lệnh cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để phù hợp với quy định của Hiến pháp, gửi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổng hợp trước ngày 24/3/2014.

+ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổng hợp và lập Danh mục đề xuất của Bộ Tư pháp về các luật, pháp lệnh cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp: hoàn thành trước ngày 30/3/2014.

- Đối với các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp:

+ Các đơn vị lập Danh mục các quy định, văn bản có nội dung trái với các quy định của Hiến pháp, gửi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổng hợp trước ngày 10/6/2014.

+ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổng hợp và lập Danh mục các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có nội dung trái với quy định của Hiến pháp và thực hiện công bố theo quy định: hoàn thành trước ngày 30/6/2014.

3. Thực hiện đôn đốc và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

a) Nội dung hoạt động

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp theo Kế hoạch của Chính phủ.

- Tổng hợp và xây dựng báo cáo về tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của các Bộ, ngành, địa phương và của Chính phủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội hàng năm (từ năm 2014-2016).

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc rà soát, xây dựng luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác để phù hợp với Hiến pháp; tham gia góp ý, thẩm định các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

b) Phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện

- Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính có trách nhiệm làm đầu mối chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, thảo luận, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp theo Kế hoạch của Chính phủ; theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai Kế hoạch của Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện (hoàn thành báo cáo trước ngày 30 tháng 10 hàng năm).

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm đôn đốc, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP.

- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật có trách nhiệm:

+ Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, lập đề nghị của Chính phủ về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và các năm tiếp theo.

+ Xây dựng để Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định nhằm góp ý, tham mưu thẩm định đối với các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp.

- Các đơn vị thuộc Bộ khi được phân công thực hiện thẩm định các dự án luật, pháp lệnh để triển khai thi hành Hiến pháp thì tham mưu, trình Bộ trưởng quyết định việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định có sự tham gia của một số thành viên của Hội đồng tư vấn thẩm định do Thủ tướng Chính phủ thành lập nhằm bảo đảm thể hiện đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp trong các dự án luật, pháp lệnh, bảo đảm tính hợp hiến và thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Trong quá trình tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định các văn bản, nếu phát hiện có những vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau, hoặc cần nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật thì Thủ trưởng các đơn vị kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ để xem xét, quyết định hoặc tham mưu để Lãnh đạo Bộ báo cáo Thường trực Chính phủ, Chính phủ.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp được phân công tại Kế hoạch này; xác định việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên tập trung nguồn lực và chỉ đạo tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp để đạt hiệu quả, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị thường xuyên gửi văn bản và cung cấp thông tin về Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính để kịp thời theo dõi, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính là đơn vị đầu mối về hành chính, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trước ngày 05 tháng 10 hàng năm); kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ tình hình triển khai Kế hoạch và đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Đối với các nhiệm vụ Bộ Tư pháp được Chính phủ phân công thực hiện, Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp dự toán, trình Lãnh đạo Bộ ký gửi Bộ Tài chính bổ sung kinh phí, bảo đảm triển khai Kế hoạch đúng tiến độ, hiệu quả./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 416/QĐ-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ/ĐẦU MỐI

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

I

Tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

 

 

 

1

Tổ chức Hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật (hội nghị trực tuyến tại Hà Nội)

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương

Đầu tháng 3 năm 2014

2

Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, thủ trưởng tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành

 

 

 

2.1

Biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu về từng nội dung, chế định của Hiến pháp

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

Các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, một số chuyên gia, nhà khoa học

Trước tháng 4/2014.

2.2

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Bộ Tư pháp

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị thuộc Bộ

Trước tháng 6/2014

(01 ngày)

 

2.3

Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và thủ trưởng tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành

Văn phòng Bộ

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, ngành

Trước tháng 6/2014

(01 ngày)

 

2.4

Xuất bản Tài liệu tập huấn chuyên sâu về Hiến pháp

Nhà xuất bản Tư pháp

Các đơn vị có liên quan

Quý II/2014.

3

Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng

Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính và các đơn vị có liên quan

Năm 2014 - 2016

4

Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ; các đơn vị có liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Phát động cuộc thi: Quý III năm 2014.

- Tổng kết cuộc thi: Quý III năm 2015.

 

5

Tổ chức rà soát, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật tại các trường đại học, học viện và trung cấp luật thuộc quản lý của Bộ Tư pháp

 

 

 

5.1

Tổ chức rà soát, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật của trường Đại học Luật Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2014 - 2016

5.2

Tổ chức rà soát, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật của Học viện Tư pháp

Học viện Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2014 - 2016

5.3

Tổ chức rà soát, biên soạn lại giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp và pháp luật sử dụng thống nhất cho các trường trung cấp luật

Vụ Tổ chức cán bộ

Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các trường trung cấp luật

Năm 2014 - 2016

5.4

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nội dung của Hiến pháp cho đội ngũ giảng viên bộ môn Hiến pháp của các trường đại học, học viện và trung cấp luật

Học viện Tư pháp

Vụ Tổ chức cán bộ, trường Đại học Luật Hà Nội, các trường trung cấp luật

 

6

Tổ chức nghiên cứu, bình luận khoa học về Hiến pháp

 

 

 

6.1

Biên soạn Sách bình luận khoa học về Hiến pháp

Viện Khoa học pháp lý

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học

Năm 2014 - 2015

6.2

Tổ chức xuất bản Sách bình luận khoa học về Hiến pháp.

Nhà xuất bản Tư pháp

Các đơn vị có liên quan

Năm 2014 - 2015

6.3

Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các hội thảo, tọa đàm về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp và cơ chế thực thi Hiến pháp

Viện Khoa học pháp lý

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2014 - 2015

6.4

Tập hợp, tổng hợp, xây dựng Bộ tổng thuật về quá trình Chính phủ, Bộ Tư pháp tham gia tổng kết, nghiên cứu, xây dựng và triển khai Hiến pháp

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Năm 2014 - 2015

II

Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp (trong phạm vi trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp)

 

 

 

1

Tổ chức cuộc họp quán triệt về cách thức thực hiện rà soát và xác định các quy định, văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái với quy định của Hiến pháp

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ

Trước ngày 06/3/2014

2

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo hoặc ban hành

Các đơn vị thuộc Bộ

Cục Kiểm tra VBQPPL

- Trước ngày 24/3/2014 đối với luật, pháp lệnh.

- Trước ngày 10/6/2014 đối với VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

3

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người

Vụ Pháp luật Quốc tế

Cục Kiểm tra VBQPPL, các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, ngành

- Trước ngày 24/3/2014 đối với luật, pháp lệnh.

- Trước ngày 10/6/2014 đối với VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

4

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đối ngoại và hợp tác quốc tế

Vụ Hợp tác Quốc tế

Cục Kiểm tra VBQPPL, các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Ngoại giao

- Trước ngày 24/3/2014 đối với luật, pháp lệnh.

- Trước ngày 10/6/2014 đối với VBQPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

5

Lập Danh mục đề xuất của Bộ Tư pháp về các luật, pháp lệnh cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp

Cục Kiểm tra VBQPPL

Vụ Các vấn đề chung về XDPL và các đơn vị thuộc Bộ

Trước ngày 30/3/2014

6

Lập và công bố Danh mục các quy định, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có nội dung trái với quy định của Hiến pháp (tính đến ngày 01/01/2014)

Cục Kiểm tra VBQPPL

Vụ Các vấn đề chung về XDPL và các đơn vị thuộc Bộ

Trước ngày 30/6/2014

III

Thực hiện đôn đốc và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

 

 

 

1

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, thảo luận, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp theo Kế hoạch của Chính phủ; theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình triển khai Kế hoạch của Chính phủ

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ

 

2

Xây dựng báo cáo về tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của các Bộ, ngành, địa phương và của Chính phủ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ

Trước ngày 30 tháng 10 hàng năm (từ 2014-2016)

3

Đôn đốc, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo phạm vi, thẩm quyền quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP

Cục Kiểm tra VBQPPL

Các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, ngành, địa phương

Năm 2014

4

Lập đề nghị của Chính phủ về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và các năm tiếp theo

Vụ Các vấn đề chung về XDPL

Các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ

 

5

Xây dựng để Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định nhằm góp ý, tham mưu thẩm định đối với các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp

Vụ Các vấn đề chung về XDPL

Các đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2014

6

Tham mưu, trình Bộ trưởng quyết định việc thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định có sự tham gia của một số thành viên của Hội đồng tư vấn do Thủ tướng Chính phủ thành lập

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Các vấn đề chung XDPL

Năm 2014-2015

IV

Các hoạt động khác phục vụ triển khai Kế hoạch

 

 

 

1

Xây dựng Báo cáo của Bộ Tư pháp về tình hình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Trước ngày 05 tháng 10 hàng năm (từ năm 2014-2016)

2

Theo dõi, tổng hợp thông tin, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình triển khai Kế hoạch và đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2014 và các năm tiếp theo

3

Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2014 và các năm tiếp theo

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 416/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu416/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 416/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định số 416/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 416/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu416/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 416/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 416/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp

           • 24/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực