Quyết định 4712/QĐ-BCT

Quyết định 4712/QĐ-BCT năm 2016 phê duyệt danh mục nhà máy điện phối hợp vận hành với nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 4712/QĐ-BCT 2016 phê duyệt danh mục nhà máy điện phối hợp với nhà máy điện lớn


B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4712/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN PHỐI HỢP VẬN HÀNH VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN LỚN, CÓ Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các nhà máy điện phối hợp vận hành với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Cục Điều tiết điện lực:

a) Chủ trì tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng các cơ chế cần thiết trong vận hành, quản lý sản xuất - kinh doanh, cơ chế giá điện, cơ chế tham gia thị trường điện cho các nhà máy điện nm trong Danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và Danh mục các nhà máy điện phối hợp vận hành các với nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được duyệt để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

b) Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý, vận hành, sản xuất - kinh doanh và việc thực hiện tuân thủ các quy định, cơ chế liên quan của các nhà máy điện nằm trong Danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và Danh mục các nhà máy điện phối hợp vận hành với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được duyệt.

2. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình tổ chức và quản lý sản xuất - kinh doanh đối với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các nhà máy điện phối hợp vận hành với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được duyệt, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

3. Chủ đầu tư hoặc Đơn vị quản lý vận hành các nhà máy điện phối hợp vận hành với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được phê duyệt tại Quyết định này có trách nhiệm tổ chức xây dựng các phương án bảo vệ an toàn công trình trong quá trình vận hành để đảm bảo an ninh, an toàn nhà máy điện, phòng tránh và ứng phó kịp thời đối với các sự cố có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

4. Trong quá trình thực hiện, Cục Điều tiết điện lực có trách nhiệm rà soát, đánh giá các nhà máy điện được đưa vào vận hành để đề xuất Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét phê duyệt bổ sung Danh mục các nhà máy điện phối hợp vận hành với các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các Đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục Năng lượng;
- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng công ty Phát điện;
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN PHỐI HỢP VẬN HÀNH VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN LỚN, CÓ Ý NGHĨA ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH
(Ban hành k
èm theo Quyết định số 4712/2016/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

TT

Tên đơn vị

Công suất lắp đặt (MW)

Tình trạng

Ghi chú

1

Thủy điện Bản Chát

220

Đang vận hành

Sông Đà

2

Thủy điện Huội Quảng

520

Đang vận hành

Sông Đà

3

Thủy điện Pleikrông

100

Đang vận hành

Sông Sê San

4

Thủy điện Sesan 3

260

Đang vận hành

Sông Sê San

5

Thủy điện Sesan 4

360

Đang vận hành

Sông Sê San

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4712/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4712/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2016
Ngày hiệu lực02/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4712/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định số 4712/QĐ-BCT 2016 phê duyệt danh mục nhà máy điện phối hợp với nhà máy điện lớn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 4712/QĐ-BCT 2016 phê duyệt danh mục nhà máy điện phối hợp với nhà máy điện lớn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4712/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýHoàng Quốc Vượng
        Ngày ban hành02/12/2016
        Ngày hiệu lực02/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 4712/QĐ-BCT 2016 phê duyệt danh mục nhà máy điện phối hợp với nhà máy điện lớn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 4712/QĐ-BCT 2016 phê duyệt danh mục nhà máy điện phối hợp với nhà máy điện lớn

            • 02/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực