Quyết định 572/QĐ-BKHCN

Quyết định 572/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ

Nội dung toàn văn Quyết định số 572/QĐ-BKHCN 2016 kế hoạch thực hiện Chính phủ điện tử 36a/NQ-CP


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 572/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36A/NQ-CP NGÀY 14/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị quyết s 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Giám đốc Trung tâm Tin học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là Kế hoạch) với những nội dung chính như sau:

I. Mục tiêu

1. Nghiêm túc, khẩn trương triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa hạc và Công nghệ.

2. Đy mạnh phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc; công khai, minh bạch hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trên môi trường mạng.

II. Nội dung thực hiện

1. Đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan tới các tổ chức và cá nhân. Từng bước triển khai các hệ thống thông tin về quản lý đtài, dự án khoa học và công nghệ trên mạng điện tử; thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và báo cáo tình hình hoạt động định kỳ, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp qua mạng điện tử.

2. Khn trương trin khai các giải pháp để cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đến 31/12/2016 có 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3. Triển khai thí đim một số dịch vụ công ở mức độ 4.

3. Bổ sung, nâng cấp và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ lên cổng thông tin điện tử.

4. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ và một số đơn vị trực thuộc.

5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở những mục tiêu, nội dung công việc trong Kế hoạch trin khai kèm theo, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị mình để cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được phân công thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị.

2. Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc trin khai thực hiện kế hoạch; định kỳ 06 tháng gửi báo cáo tình hình thực hiện về Vụ Công nghệ cao để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Tin học để thực hiện việc kết nối, xây dựng phương thức báo cáo các dịch vụ công của đơn vị với Cng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Định kỳ 06 tháng cập nhật và báo cáo tình hình triển khai dịch vụ công của đơn vị để tng hp báo cáo Lãnh đạo Bộ thông qua Trung tâm Tin học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Giám đốc Trung tâm Tin học, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CNC.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

NGHỊ QUYẾT SỐ 36A/NQ-CP NGÀY 14/10/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ KH&CN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời hạn hoàn thành

1.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

 

 

 

1.1

Triển khai hạ tầng dịch vụ công trực tuyến tại Bộ KH&CN

Trung tâm Tin học, Tổng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng, Cục Sở hữu trí tuệ, Cục An toàn bức xạ hạt nhân, Cục Thông tin KH&CN quốc gia

 

31/5/2016

1.2

Xây dựng lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Bộ KH&CN

Trung tâm Tin học, Vụ Pháp chế

Các đơn vị có cung cấp dịch vụ hành chính công

31/5/2016

1.3

Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức 3 tại Bộ KH&CN

Các đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công

Trung tâm Tin học

31/10/2016

1.4

Xây dựng thí điểm một số dịch vụ công trực tuyến mức 4 tại Bộ KH&CN

Văn phòng đăng ký hoạt động KH&CN, Cc SHTT (theo đăng ký)

Trung tâm Tin học

31/12/2016

1.5

Triển khai cơ chế một cửa quốc gia thuộc trách nhiệm của Bộ KH&CN trong lĩnh vực tiêu chun đo lường chất lượng

Tổng cục Tiêu chun Đo lường Chất lượng

Trung tâm Tin học, Tổng cục Hải quan

31/12/2016

1.6

Xây dựng hệ thống thông tin về nhiệm vụ KH&CN

Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Trung tâm Tin học

2016-2017

1.7

Xây dựng hệ thống đăng ký bảo hộ quyn sở hữu công nghiệp qua mạng điện t

Cục Sở hữu trí tuệ

Trung tâm Tin học

2016-2017

1.8

Xây dựng, cập nhật hàng năm danh sách các dịch vụ công trực tuyến được ưu tiên phát triển tại Bộ KH&CN

Trung tâm Tin học

Vụ Pháp chế và các đơn vị có dịch vụ công trực tuyến

Hàng năm

1.9

Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của Bộ KH&CN và các đơn vị trực thuộc lên cổng thông tin điện tử của Bộ

Trung tâm Tin học

Các đơn vị có dịch vụ công trực tuyến

31/12/2016

1.10

Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của Bộ KH&CN lên cổng dịch vụ công quốc gia

Trung tâm Tin học

Các đơn vị có dịch vụ công đăng ký công bố trên cng dịch vụ công quốc gia

2017

1.11

Nghiên cứu tìm hiu ba nhóm chỉ số về dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI) theo phương pháp đánh giá Chính phủ điện tử của LHQ.

Trung tâm Tin học

Các đơn vị thuộc Bộ

2016

2.

Bảo đảm an toàn thông tin và ứng cứu, khắc phục sự can toàn mạng

2.1

Thực hiện giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin của Bộ

Trung tâm Tin học

Các đơn vị trực thuộc Bộ có hạ tầng CNTT riêng

2016-2020

2.2

Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, hướng dẫn triển khai các biện pháp nhằm tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố mạng của Bộ KH&CN

Trung tâm Tin học

Các đơn vị trực thuộc Bộ có hạ tầng CNTT

2016-2020

3.

Triển khai các ni dung phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ/ngành

3.1

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ xây dựng và triển khai Chương trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm CNTT phục vụ Chính phủ điện t

Vụ Công nghệ cao

 

2016-2020

3.2

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc sử dụng ngân sách chi cho KH&CN cho công tác ứng dụng CNTT và các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ đin tử

Vụ Kế hoạch - Tổng hợp

Vụ Công nghệ cao, Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ

2016

3.3

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức đồng bộ việc xây dựng Chính phủ điện tử và triển khai giải pháp của Nghị quyết tại Bộ KH&CN

Vụ Công nghệ cao

Trung tâm Tin học, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng Bộ

2016-2020

3.4

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ kiểm tra, giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại Bộ KH&CN

Vụ Công nghệ cao

Trung tâm Tin học, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng Bộ

2016-2020

3.5

Tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình trin khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Bộ, ngành, báo cáo thường kỳ tháng cuối quý

Vụ Công nghệ cao

Trung tâm Tin học, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng Bộ

Hàng quý

3.6

Công khai tiến độ giải quyết hồ sơ của Bộ KH&CN trên cng thông tin điện tử Chính nhủ

Trung tâm Tin học

Các đơn vị trực thuộc Bộ

Trước ngày 20 hàng tháng

4.

Các nhiệm v khác

 

 

 

4.1

Phát triển và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai Chính phủ điện tử tại Bộ, bảo đảm an toàn thông tin

Trung tâm Tin học

Các đơn vị trực thuộc Bộ có hạ tầng CNTT riêng

2015-2017

4.2

Triển khai phần mềm quản lý văn bản của Bộ đến các đơn vị trc thuộc Bộ

Trung tâm Tin học

Các đơn vị trực thuộc Bộ

2016

4.3

Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa, bãi bcác thủ tục hành chính không cần thiết, tạo mọi thuận lợi đgiảm thời gian chi phí cho doanh nghiệp, nht là các thủ tục hành chính có liên quan đến các ch s xếp hng của chính phủ điện tử

Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Pháp chế

Các đơn vị trực thuộc Bộ

2016-2020

4.4

Triển khai thực hiện ứng dụng CNTT kết hợp với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử) trong cơ quan nhà nước

Văn phòng Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Tin học, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2016-2020

4.5

Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Trung tâm Tin học

 

2016

4.6

Đánh giá thực trạng hạ tầng hệ thống thông tin của Bộ

Trung tâm Tin học

 

31/5/2016

4.7

Xây dựng hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số phục vụ hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ KH&CN

Trung tâm Tin học

Các đơn vị trực thuộc Bộ

 

4.8

Tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT của Bộ KH&CN

Trung tâm Tin học

 

2016-2020

4.9

Kiểm tra giám sát và xếp loại thi đua khen thưởng đối với các đơn vị tham gia triển khai thực hiện danh mục này

Vụ Công nghệ cao

Vụ Thi đua - Khen thưởng

2016-2020

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 572/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu572/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2016
Ngày hiệu lực24/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 572/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định số 572/QĐ-BKHCN 2016 kế hoạch thực hiện Chính phủ điện tử 36a/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 572/QĐ-BKHCN 2016 kế hoạch thực hiện Chính phủ điện tử 36a/NQ-CP
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu572/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành24/03/2016
        Ngày hiệu lực24/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định số 572/QĐ-BKHCN 2016 kế hoạch thực hiện Chính phủ điện tử 36a/NQ-CP

           Lịch sử hiệu lực Quyết định số 572/QĐ-BKHCN 2016 kế hoạch thực hiện Chính phủ điện tử 36a/NQ-CP

           • 24/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực