Quyết định 65/QĐ-UBND

Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định số 65/QĐ-UBND 2017 lập Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; gồm các thành viên sau:

1. Tổ trưởng: Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

2. Tổ phó Thường trực: Ông Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Tỉnh đoàn;

3. Tổ phó: Ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ;

4. Thư ký: Ông Lê Văn Hoàng - Trưởng Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ;

5. Các thành viên gồm:

- Bà Trương Thị Yến Ngọc - Trưởng Phòng Hỗ trợ Doanh nghiệp, Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư;

- Ông Đỗ Minh Tiến - Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Võ Văn Nghi - Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Quảng Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Lê Minh Lộc - Trưởng Phòng Hành chính - Nhân sự, Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam;

- Ông Nguyễn Ngọc Thuyên - Chuyên viên Phòng Hợp tác đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Lê Đăng Quang - Chuyên viên Phòng Kinh tế - Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Phan Xuân Thanh - Giám đốc Công Ty TNHH Emic Hospitality, Hội An - Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Điều 2.

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Công tác:

a) Giúp Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khởi nghiệp trong công tác thẩm định, xét chọn, xúc tiến, điều phối, hỗ trợ tổ chức các chương trình, đề án, dự án về khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động liên quan khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động, nội dung công việc của các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Kết nối, khai thác, hợp tác để thu hút các nguồn lực từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước với các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp trên địa bàn.

d) Tổ trưởng thực hiện việc điều hành Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Tổ công tác; ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Tổ công tác và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công việc được giao.

đ) Tổ phó thực hiện việc điều hành Tổ công tác khi Tổ trưởng vắng mặt; thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao.

e) Các thành viên khác của Tổ công tác: Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo phân công.

2. Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ khi Tổ trưởng ký và sử dụng con dấu của Sở Ngoại vụ khi Tổ phó ký các văn bản liên quan đến hoạt động của Tổ Công tác.

3. Tổ Công tác được hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách tỉnh để chi các hoạt động thông qua tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ, giao Sở Tài chính hướng dẫn Tổ lập hồ sơ dự toán và thẩm định tham mưu trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bí thư Tỉnh đoàn; Giám đốc Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư; Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển Quảng Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cá nhân có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 4738/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTHH, TH, KGVX.
E:\Le Dang Quang KTTH\Dropbox\cong van di\2016\tháng 12\27-12-2016 QĐ TL Khởi nghiệp.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu65/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2017
Ngày hiệu lực06/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 65/QĐ-UBND 2017 lập Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 65/QĐ-UBND 2017 lập Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu65/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Trí Thanh
        Ngày ban hành06/01/2017
        Ngày hiệu lực06/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 65/QĐ-UBND 2017 lập Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 65/QĐ-UBND 2017 lập Tổ công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quảng Nam

            • 06/01/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/01/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực