Quyết định 698/QĐ-UBND

Quyết định số 698/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Phú Tân do Tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định số 698/QĐ-UBND cải cách thủ tục hành chính cơ chế một cửa Phú Tân


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 698/QĐ-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI HUYỆN PHÚ TÂN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020;

Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 15 tháng 06 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2011- 2015;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Phú Tân tại tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án số 29/ĐA-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của UBND huyện Phú Tân về thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Phú Tân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, UBND huyện Phú Tân, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

ĐỀ ÁN

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI “BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ” THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI HUYỆN PHÚ TÂN

I. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TRONG THỜI GIAN QUA:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Tân được thành lập và bắt đầu hoạt động từ 02/2004. Qua 9 năm thực hiện, đã góp phần đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính của huyện nhà, từng bước xây dựng nền hành chính công hiện đại, giảm phiền hà, giải quyết nhanh, gọn, thuận tiện, rõ ràng, đúng pháp luật các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

UBND huyện Phú Tân xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và là khâu đột phá trong chương trình cải cách hành chính nên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động và hướng dẫn thực hiện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban liên quan… Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đặt tại Văn phòng HĐND&UBND huyện, vừa thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện các loại thủ tục hành chính, vừa thuận tiện để lãnh đạo giám sát. Ðồng thời, triển khai phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính và đang lập kế hoạch đưa dữ liệu về hệ thống tra cứu hồ sơ trên trang motcua.angiang.gov.vn; bố trí 02 biên chế của Văn phòng HĐND&UBND huyện để tiếp nhận và trả kết quả đối với 04 lĩnh vực thực hiện thủ tục hành chính: Đăng ký kinh doanh, địa chính, xây dựng và hộ tịch. Khi các cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, thay vì phải đến trực tiếp từng bộ phận như trước đây vừa phiền hà, vừa mất thời gian thì nay các cá nhân, tổ chức chỉ phải đến một nơi, cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ xem xét yêu cầu, tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận và hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn công dân bổ sung hoàn thiện, nếu không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn công dân đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên so với yêu cầu thực tế thì hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND huyện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế sau:

- Cơ sở vật chất còn thiếu, trang thiết bị, bàn ghế đã cũ (phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với diện tích 20m2 chưa đáp ứng đúng theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg).

- Một số thủ tục vẫn chưa đảm bảo tính liên thông, cụ thể như thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ chế phối hợp giữa các ngành chức năng chưa chặt chẽ, nhịp nhàng, hiện vẫn còn 2 ngành là Thuế và Kho bạc chưa liên thông.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI “BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ” THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG:

Nhằm thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính của Chính phủ; nâng cao tinh thần thái độ của cán bộ, công chức và tăng cường hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước của UBND huyện.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan quản lý nhà nước được thuận lợi, nắm chắc những quy trình thủ tục hồ sơ cần giải quyết, tránh tình trạng hồ sơ thủ tục không rõ ràng. Đồng thời, làm giảm các hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu nhân dân.

Mặt khác, việc gắn kết giữa sự phát triển của công nghệ thông tin với thực hiện cải cách hành chính, theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là xu thế tất yếu để xây dựng bộ máy quản lý nhà nước từng bước hiện đại.

Do đó, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện là cần thiết nhằm giúp các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính chỉ thông qua Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả của UBND huyện để được hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

III. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

- Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

- Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 15/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015.

- Quyết định số 7539/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân về việc ban hành Chương trình Cải cách hành chính nhà nước huyện Phú Tân giai đoạn 2011 - 2015.

- Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.

Dựa vào các cơ sở pháp lý và từ những thực tế nêu trên, để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của huyện trong thời gian tới, Uỷ ban nhân dân huyện Phú Tân xây dựng Đề án thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với những nội dung chính như sau:

IV. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN:

1. Mục tiêu:

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và nhân dân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc; từng bước đơn giản hoá các thủ tục hành chính. Đồng thời, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, tận tâm với công việc, có tinh thần trách nhiệm cao, thái độ giao tiếp lịch sự nhã nhặn.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng mô hình hoạt động theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cần trang bị những điều kiện cơ sở vật chất cần thiết như: phòng làm việc, trang thiết bị phục vụ, điều kiện làm việc, công tác nhân sự luôn đảm bảo tính hệ thống và thường xuyên liên tục.

- Các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết phải niêm yết, công khai rõ ràng, đầy đủ để tổ chức, cá nhân được biết.

- Trên cơ sở tham quan học tập, rút kinh nghiệm tại các đơn vị bạn, phát huy tính sáng tạo, vận dụng phù hợp với thực tế địa phương, thường xuyên cập nhật thông tin, điều chỉnh hoạt động, từng bước hoàn thiện mô hình có hiệu quả, chất lượng.

V. CÁC LĨNH VỰC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI “BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ” THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG:

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Phú Tân, thực hiện theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quy trình của các lĩnh vực trên được thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 do Uỷ ban nhân dân huyện ban hành (kèm theo Đề án).

Các lĩnh vực trên được thực hiện theo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả và trách nhiệm phối hợp trong giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông” do Uỷ ban nhân dân huyện ban hành sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án.

Các biểu mẫu áp dụng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (có mẫu theo từng lĩnh vực cụ thể được ban hành theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện và các văn bản hướng dẫn cấp trên).

VI. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Đầu tư cải tạo, nâng cấp phòng làm việc và trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phú Tân:

a) Đầu tư cải tạo, nâng cấp phòng làm việc:

- Theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định diện tích bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện tối thiểu 80 m2 và bố trí khoảng 50% diện tích để phục vụ nơi ngồi chờ cho tổ chức, công dân. Dự kiến làm liên thông 02 phòng tầng một tại trụ sở UBND huyện Phú Tân gồm: Phòng tiếp nhận và trả kết quả và 1 phòng của Phòng Nội vụ (hiện tại).

Phần còn lại đảm bảo bố trí phù hợp các cơ sở vật chất như: Bàn, ghế, máy vi tính, tủ đựng hồ sơ của cán bộ, việc bố trí được chia thành ô cho từng bộ phận, lĩnh vực. Khu vực ghế ngồi cho công dân ngồi chờ đến lượt giao dịch. Vị trí để đặt các trang thiết bị hướng dẫn, tra cứu các thủ tục và kiểm tra kết quả giải quyết của công dân tìm hiểu khi đến giao dịch; hệ thống Camera kiểm soát của lãnh đạo đối với toàn bộ hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b. Đầu tư trang thiết bị:

- Đầu tư các phương tiện làm việc của cán bộ, công chức gồm: Quầy giao dịch bố trí được chia thành ô cho từng bộ phận, lĩnh vực; 07 bàn làm việc; tủ đựng hồ sơ, tài liệu (04 cái); bàn để công dân làm giấy tờ (02 cái), nước uống; viết; ghế ngồi chờ của công dân (20 cái).

- Đầu tư hệ thống trang, thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc như: 06 máy vi tính, 01 máy photo; 03 máy in; 01 máy Fax; 01 máy scan; 02 máy điện thoại bàn; 02 máy điều hoà nhiệt độ; 01 máy nhận số thứ tự; 01 máy tra cứu, hướng dẫn thủ tục hồ sơ; 01 hệ thống quét mã vạch kiểm tra kết quả giải quyết hồ sơ.

- Hệ thống Camera bao gồm: 01 màn hình phẳng, 02 máy thu hình để kiểm soát của lãnh đạo đối với hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Hệ thống máy tính nối mạng sử dụng các phần mềm theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được chuẩn hoá bằng các quy trình ISO 9001:2008.

- Trang bị đồng phục cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:

Để đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức thực sự nắm, hiểu rõ công việc và chuyên môn hóa cao thì việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả nói riêng và toàn thể cán bộ, công chức các phòng chuyên môn là hết sức cần thiết. Tổ chức đào tạo cán bộ, công chức tập trung vào một số nội dung sau:

- Đào tạo, bồi dưỡng để mỗi cán bộ, công chức áp dụng thuần thục các quy trình quản lý theo TCVN ISO 9001:2008 đã được Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng.

- Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử hành chính giữa cán bộ công chức với các tổ chức và công dân, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cho mỗi cán bộ, công chức theo quy định tại Quyết định số 03/QĐ-BNV của Bộ Nôi vụ.

- Tiếp tục đào tạo cán bộ, công chức nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế công tác cũng như giải quyết công việc thường ngày.

- Nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức về nghiệp vụ giải quyết công việc chuyên môn được lập kế hoạch thực hiện cụ thể trước khi triển khai Đề án và được bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm.

3. Biên chế của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Số lượng cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sử dụng cán bộ, công chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện và bố trí thêm 03 cán bộ từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Do lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện phân công nhiệm vụ.

4. Tổ chức và hoạt động:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đặt tại Văn phòng HĐND và UBND huyện do Lãnh đạo Văn phòng trực tiếp chỉ đạo điều hành.

UBND huyện quyết định điều động trưng dụng 03 cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất về Văn phòng HĐND và UBND huyện (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) để thực hiện nhiệm vụ và chịu sự điều hành, phân công của lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Lương và các chế độ khác của cán bộ được trưng dụng từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hưởng từ đơn vị.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và công dân đến giao dịch; kiểm tra hồ sơ và trả kết quả đã giải quyết của các phòng, ban chuyên môn cho tổ chức và công dân đúng tiến độ đúng thời gian quy định.

Một phần phí, lệ phí để lại theo quy định để chi hỗ trợ cho cán bộ trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. UBND huyện bổ sung kinh phí chi thường xuyên cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được sử dụng từ ngân sách huyện. Có cơ chế khuyến khích, gắn trách nhiệm và quyền lợi của mỗi cán bộ, công chức làm việc tại đây, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với cán bộ công chức có thái độ sách nhiễu, cửa quyền và các hành vi vi phạm khác.

(Kèm theo Đề án: Phụ lục I - Sơ đồ khái quát cơ chế một cửa, một cửa liên thông).

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Chi từ ngân sách cấp huyện.

VII. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN:

1. Đối với công dân và tổ chức:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thành lập tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân kiểm tra các thủ tục, quy trình, lệ phí đóng theo quy định; tiết kiệm được thời gian, công sức và ngày càng tin tưởng vào sự quản lý của Nhà nước.

- Cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, hiện đại hoá phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có chỗ ngồi thoáng mát, phương tiện làm việc hiện đại; công dân và tổ chức khi đến giao dịch được tôn trọng, được phục vụ, thể hiện sự ưu việt của phương thức làm việc mới theo hướng cải cách và phát triển.

- Giảm phiền hà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ tổ chức, công dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân.

- Các lĩnh vực giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả sẽ được công khai theo quy định tại bản niêm yết công khai và bàn ngồi chờ của công dân, trên Trang thông tin điện tử huyện tạo điều kiện cho tổ chức và công dân tra cứu về các thủ tục hành chính, phí, lệ phí…

2. Đối với UBND huyện:

- Lãnh đạo UBND huyện và Trưởng các phòng chuyên môn sẽ giảm bớt đi những công việc; việc kiểm tra, kiểm soát được thực hiện một cách toàn diện, bao quát đảm bảo chính xác, chặt chẽ theo quy trình từ khâu tiếp nhận hồ sơ – xử lý – trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Các lĩnh vực giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ được công khai các thủ tục hành chính, phí, lệ phí trước trụ sở, hướng dẫn thủ tục hồ sơ và hệ thống quét mã vạch kiểm tra kết quả giải quyết hồ sơ; công dân và các tổ chức được phục vụ trực tiếp một dịch vụ hành chính công hiện đại, công khai, dân chủ... khẳng định sự minh bạch trong quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức.

- Thông qua thực tế hoạt động, dễ dàng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để đề ra những giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn góp phần đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính.

VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN:

- Từ 07/01 đến 08/4/2013: Xây dựng và trình duyệt đề án.

- Từ đầu tháng 5/2013: Đầu tư nâng cấp, cải tạo phòng làm việc; mua sắm trang thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo đề án đã duyệt.

- Đầu tháng 6/2013: Khai trương đi vào hoạt động.

Hàng tháng, UBND huyện sẽ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm và khắc phục những nội dung không phù hợp nhằm thực hiện đề án có hiệu quả.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện:

- Tham mưu cho UBND huyện dự toán kinh phí đầu tư, nâng cấp các trang thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Quản lý và tổ chức hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu UBND huyện ban hành Quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông để quy định cụ thể về: Tổ chức, quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cung cấp đầy đủ hồ sơ biểu mẫu, các thủ tục hành chính thuộc từng lĩnh vực phụ trách phục vụ nhu cầu của tổ chức và công dân.

- Phối hợp với Ban ISO huyện xây dựng khép kín quy trình: Tiếp nhận - Xử lý - Trả kết quả hồ sơ hành chính theo TCVN ISO 9001:2008.

2. Phòng Nội vụ:

- Tham mưu UBND huyện, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" của UBND huyện Phú Tân.

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về: Kỹ năng hành chính, kỹ năng trong giao tiếp; áp dụng các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; mở các lớp nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết và cán bộ ở các phòng chuyên môn của UBND huyện.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện về kinh phí tổ chức thực hiện Đề án.

4. Các phòng chuyên môn liên quan: Tùy theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị tổ chức thực hiện đề án theo quy định.

5. Đài Truyền thanh cấp huyện, xã: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho mọi người dân được biết về việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin: Đăng tải các quy trình tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên Trang thông tin điện tử huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân tham khảo các quy trình và thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của huyện.

Trên đây là Đề án thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Uỷ ban nhân dân huyện Phú Tân. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Uỷ ban nhân dân huyện sẽ kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 698/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu698/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2013
Ngày hiệu lực16/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 698/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 698/QĐ-UBND cải cách thủ tục hành chính cơ chế một cửa Phú Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 698/QĐ-UBND cải cách thủ tục hành chính cơ chế một cửa Phú Tân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu698/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thành Danh
        Ngày ban hành16/04/2013
        Ngày hiệu lực16/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định số 698/QĐ-UBND cải cách thủ tục hành chính cơ chế một cửa Phú Tân

         Lịch sử hiệu lực Quyết định số 698/QĐ-UBND cải cách thủ tục hành chính cơ chế một cửa Phú Tân

         • 16/04/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/04/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực