Quyết định 997/QĐ-UBND

Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2014 quy định mức chi cho tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định số 997/QĐ-UBND năm 2014 mức chi để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 997/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC CHI CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC HUY ĐỘNG ĐỂ NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG CHẶT PHÁ RỪNG TRÁI PHÁP LUẬT VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;

Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT- Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng;

Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BCT ngày 22/6/2007 của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT - Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng;

Xét đề nghị của liên Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội tại tờ trình số 18/TTr-NN&PTNT-TC-LĐTB&XH ngày 24/01/2014 về Quy định mức chi cho tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn chặt phá rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Hà Nội, như sau:

1. Chi bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng do UBND các cấp huy động, theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 1, Thông tư số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013 của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT - Tài chính, cụ thể:

- Đối với vụ cháy rừng quy mô nhỏ, thời gian huy động từ 4 giờ trở xuống (dưới ½ ngày công lao động), mức bồi dưỡng: 125.000 đồng/người/lần huy động.

- Đối với vụ cháy rừng quy mô lớn, thời gian huy động trên 4 giờ (trên ½ ngày công lao động), mức bồi dưỡng: 250.000 đồng/người/ngày/lần huy động.

2. Chi tiền ăn thêm cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng, mức chi là 50.000 đồng/người/ngày.

3. Chi tặng quà thăm hỏi, động viên cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng có thành tích xuất sắc hoặc bị thương trong khi làm nhiệm vụ:

- Trường hợp đoàn thăm hỏi, động viên do lãnh đạo UBND Thành phố làm trưởng đoàn, mức chi đối với tập thể là 3.000.000 đồng/đơn vị, đối với cá nhân là 300.000 đồng/người.

- Trường hợp đoàn thăm hỏi, động viên do lãnh đạo UBND cấp huyện làm trưởng đoàn, mức chi đối với tập thể là 2.000.000 đồng/đơn vị, đối với cá nhân là 200.000 đồng/người.

- Trường hợp đoàn thăm hỏi, động viên do lãnh đạo UBND cấp xã làm trưởng đoàn, mức chi đối với tập thể là 1.000.000 đồng/đơn vị, đối với cá nhân là 100.000 đồng/người.

4. Chi phí cấp cứu người bị nạn, đảm bảo y tế cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 1, Thông tư số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013 của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT - Tài chính.

5. Chi phí tiền họp ngoài giờ làm việc cho các đại biểu tham dự cuộc họp triển khai nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng theo quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 1, Thông tư số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013 của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT - Tài chính:

- Cấp Thành phố: Người chủ trì là 100.000 đồng/người/buổi; các đại biểu khác là 70.000 đồng/người/buổi;

- Cấp huyện: Người chủ trì là 70.000 đồng/người/buổi; các đại biểu khác là 50.000 đồng/người/buổi;

- Cấp xã: Người chủ trì là 50.000 đồng/người/buổi; các đại biểu khác là 30.000 đồng/người/buổi;

6. Cấp nào huy động, thì ngân sách cấp đó thực hiện chi trả.

7. Các nội dung khác thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT - Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT - Tài chính.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan: hướng dẫn, kiểm tra UBND huyện, thị xã có rừng trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện chi trả kinh phí huy động lực lượng, phương tiện để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Hà Nội.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội trực tiếp thanh toán chi phí bồi dưỡng, chi phí bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân được huy động theo "Lệnh huy động lực lượng, phương tiện" của Chủ tịch UBND Thành phố và của Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm.

2. Sở Tài chính:

Chịu trách nhiệm cân đối ngân sách hàng năm, chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện chi trả kinh phí huy động lực lượng, phương tiện để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Hà Nội.

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

Chủ động hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của nhà nước trên lĩnh vực được phân công.

4. UBND các huyện, thị xã và xã có rừng:

Chịu trách nhiệm bố trí dự toán ngân sách hàng năm của địa phương, chủ động nguồn kinh phí bảo đảm thanh, quyết toán kinh phí bồi dưỡng, hỗ trợ và bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân được huy động theo lệnh huy động của cấp mình, đồng thời, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và xã có rừng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để báo cáo);
- TT Thành ủy - TT HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- UBND các huyện, thị xã có rừng: Ba Vì, Sóc Sơn, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Sơn Tây;
- Trung tâm Công báo UBND Thành phố;
- VPUB: các PCVP, các phòng CV, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 997/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu997/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2014
Ngày hiệu lực18/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 997/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định số 997/QĐ-UBND năm 2014 mức chi để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định số 997/QĐ-UBND năm 2014 mức chi để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu997/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành18/02/2014
        Ngày hiệu lực18/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định số 997/QĐ-UBND năm 2014 mức chi để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật

            Lịch sử hiệu lực Quyết định số 997/QĐ-UBND năm 2014 mức chi để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật

            • 18/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực