Quyết định Khongso

Nội dung toàn văn Quyết định sửa đổi 38/2009/QĐ-TTg về Bảng danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2015

DỰ THẢO

 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2009/QĐ-TTG NGÀY 09/3/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH BẢNG DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục chi tiết quy định tại Điều 2 của Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, gồm:

1. Sửa đổi, bổ sung một số tên gọi và mã cấp I, II, III thuộc mục I, II, III tại Phần I của Phụ lục Bảng danh mục giáo dục, đào tạo Việt Nam;

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung mục 3, mục 4 thuộc cấp I - Trình độ giáo dục, đào tạo và nội dung mục IV, VI, VII, VIII, IX thuộc cấp III – Nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề tại Phần II của Phụ lục Bảng danh mục giáo dục, đào tạo Việt Nam.

(Chi tiết sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục kèm theo)

Điều 2.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, cập nhật Bảng danh mục giáo dục, đào tạo cấp I, cấp II và cấp III.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và cập nhật Bảng danh mục giáo dục, đào tạo cấp chi tiết hơn (cấp IV hoặc cấp IV và cấp V) trong giáo dục nghề nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng    năm 2015.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……./2015/QĐ-TTg ngày       tháng       năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

Phần I:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VIỆT NAM

I - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VIỆT NAM CẤP I

Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo Việt Nam cấp I như sau:

- Bãi bỏ tên gọi, mã cấp I của các trình độ: Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng – mã 22, Trung cấp nghề - mã 40, Trung cấp chuyên nghiệp – mã 42, Cao đẳng nghề - mã 50, Cao đẳng – mã 51;

- Bổ sung tên gọi, mã cấp I đối với 3 trình độ: Sơ cấp và giáo dục nghề nghiệp dưới 3 tháng, Trung cấp, Cao đẳng, cụ thể như sau:

Mã cấp I

TÊN GỌI

22

Sơ cấp và giáo dục nghề nghiệp dưới 3 tháng

40

Trung cấp

50

Cao đẳng

II – SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VIỆT NAM CẤP II

Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo Việt Nam cấp II như sau:

- Bãi bỏ tên gọi, mã cấp I, mã cấp II của Danh mục giáo dục, đào tạo Việt Nam cấp II đối với các trình độ: Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng – mã 22, Trung cấp nghề - mã 40, Trung cấp chuyên nghiệp – mã 42, Cao đẳng nghề - mã 50, Cao đẳng – mã 51;

- Bổ sung tên gọi, mã cấp I, mã cấp II đối với 3 trình độ: Sơ cấp và giáo dục nghề nghiệp dưới 3 tháng, Trung cấp, Cao đẳng, cụ thể như sau:

Mã các cấp

TÊN GỌI

Cấp I

Cấp II

22

 

Sơ cấp và giáo dục nghề nghiệp dưới 3 tháng

 

2221

Nghệ thuật

 

2231

Khoa học xã hội và hành vi

 

2232

Báo chí và thông tin

 

2234

Kinh doanh và quản lý

 

2238

Pháp luật

 

2242

Khoa học sự sống

 

2244

Khoa học tự nhiên

 

2248

Máy tính và công nghệ thông tin

 

2251

Công nghệ kỹ thuật

 

2254

Sản xuất và chế biến

 

2262

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

2264

Thú y

 

2272

Sức khoẻ

 

2276

Dịch vụ xã hội

 

2281

Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

2284

Dịch vụ vận tải

 

2285

Môi trường và bảo vệ môi trường

 

2286

An ninh, quốc phòng

 

2290*

Khác

40

 

Trung cấp

 

4014

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

4021

Nghệ thuật

 

4022

Nhân văn

 

4031

Khoa học xã hội và hành vi

 

4032

Báo chí và thông tin

 

4034

Kinh doanh và quản lý

 

4038

Pháp luật

 

4042

Khoa học sự sống

 

4044

Khoa học tự nhiên

 

4046

Toán và thống kê

 

4048

Máy tính và công nghệ thông tin

 

4051

Công nghệ kỹ thuật

 

4054

Sản xuất và chế biến

 

4062

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

4064

Thú y

 

4072

Sức khoẻ

 

4076

Dịch vụ xã hội

 

4081

Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

4084

Dịch vụ vận tải

 

4085

Môi trường và bảo vệ môi trường

 

4086

An ninh, quốc phòng

 

4090*

Khác

50

 

Cao đẳng

 

5014

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

5021

Nghệ thuật

 

5022

Nhân văn

 

5031

Khoa học xã hội và hành vi

 

5032

Báo chí và thông tin

 

5034

Kinh doanh và quản lý

 

5038

Pháp luật

 

5042

Khoa học sự sống

 

5044

Khoa học tự nhiên

 

5046

Toán và thống kê

 

5048

Máy tính và công nghệ thông tin

 

5051

Công nghệ kỹ thuật

 

5054

Sản xuất và chế biến

 

5058

Kiến trúc và xây dựng

 

5062

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

5064

Thú y

 

5072

Sức khoẻ

 

5076

Dịch vụ xã hội

 

5081

Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

5084

Dịch vụ vận tải

 

5085

Môi trường và bảo vệ môi trường

 

5086

An ninh, quốc phòng

 

5090*

Khác

III - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VIỆT NAM CẤP III

Sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo Việt Nam cấp III như sau:

- Bãi bỏ tên gọi, mã cấp I, mã cấp II, mã cấp III của Danh mục giáo dục, đào tạo Việt Nam cấp III đối với các trình độ: Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng – mã 22, Trung cấp nghề - mã 40, Trung cấp chuyên nghiệp – mã 42, Cao đẳng nghề - mã 50, Cao đẳng – mã 51;

- Bổ sung tên gọi, mã cấp I, mã cấp II, mã cấp III đối với 3 trình độ: Sơ cấp và giáo dục nghề nghiệp dưới 3 tháng, Trung cấp, Cao đẳng, cụ thể như sau:

Mã các cấp

TÊN GỌI

Cấp I

Cấp II

Cấp III

22

 

 

Sơ cấp và giáo dục nghề nghiệp dưới 3 tháng

 

2221

 

Nghệ thuật

 

 

222102

Nghệ thuật trình diễn

 

 

222103

Nghệ thuật nghe nhìn

 

 

222104

Mỹ thuật ứng dụng

 

2231

 

Khoa học xã hội và hành vi

 

 

223103

Xã hội học và Nhân học

 

2232

 

Báo chí và thông tin

 

 

223201

Báo chí và truyền thông

 

 

223202

Thông tin - Thư viện

 

 

223203

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

 

2234

 

Kinh doanh và quản lý

 

 

223401

Kinh doanh

 

 

223403

Kế toán - Kiểm toán

 

 

223404

Quản trị - Quản lý

 

2238

 

Pháp luật

 

 

223802

Dịch vụ pháp lý

 

2242

 

Khoa học sự sống

 

 

224202

Sinh học ứng dụng

 

2244

 

Khoa học tự nhiên

 

 

224402

Khoa học trái đất

 

2248

 

Máy tính và công nghệ thông tin

 

 

224801

Máy tính

 

 

224802

Công nghệ thông tin

 

2251

 

Công nghệ kỹ thuật

 

 

225101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

 

 

225102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

 

225103

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

 

 

225104

Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

 

 

225105

Công nghệ sản xuất

 

 

225106

Quản lý công nghiệp

 

 

225107

Công nghệ dầu khí và khai thác

 

 

225108

Công nghệ kỹ thuật in

 

 

225109

Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

 

 

225110

Công nghệ kỹ thuật mỏ

 

2254

 

Sản xuất và chế biến

 

 

225401

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

 

 

225402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

 

 

225403

Sản xuất, chế biến khác

 

2262

 

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

 

226201

Nông nghiệp

 

 

226202

Lâm nghiệp

 

 

226203

Thủy sản

 

2264

 

Thú y

 

 

226402

Dịch vụ thú y

 

 

226403

Sản xuất thuốc thú y

 

2272

 

Sức khoẻ

 

 

227202

Y học cổ truyền

 

 

227203

Dịch vụ y tế

 

 

227204

Dược học

 

 

227205

Điều dưỡng, hộ sinh

 

 

227206

Răng - Hàm - Mặt

 

2276

 

Dịch vụ xã hội

 

 

227601

Công tác xã hội

 

 

227602

Dịch vụ xã hội

 

2281

 

Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

 

228101

Dịch vụ du lịch

 

 

228102

Khách sạn, nhà hàng

 

 

228104

Dịch vụ thẩm mỹ

 

2284

 

Dịch vụ vận tải

 

 

228401

Khai thác vận tải

 

 

228402

Dịch vụ bưu chính

 

2285

 

Môi trường và bảo vệ môi trường

 

 

228501

Kiểm soát và bảo vệ môi trường

 

 

228502

Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

 

2286

 

An ninh, quốc phòng

 

 

228601

An ninh và trật tự xã hội

 

 

228603

Bảo vệ

 

2290*

 

Khác

 

 

229001

Lặn

40

 

 

Trung cấp

 

4014

 

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

 

401402

Đào tạo giáo viên

 

4021

 

Nghệ thuật

 

 

402101

Mỹ thuật

 

 

402102

Nghệ thuật trình diễn

 

 

402103

Nghệ thuật nghe nhìn

 

 

402104

Mỹ thuật ứng dụng

 

4022

 

Nhân văn

 

 

402201

Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam

 

 

402202

Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài

 

4031

 

Khoa học xã hội và hành vi

 

 

403103

Xã hội học và Nhân học

 

4032

 

Báo chí và thông tin

 

 

403201

Báo chí và truyền thông

 

 

403202

Thông tin - Thư viện

 

 

403203

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

 

 

403204

Xuất bản - Phát hành

 

4034

 

Kinh doanh và quản lý

 

 

403401

Kinh doanh

 

 

403402

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

 

 

403403

Kế toán - Kiểm toán

 

 

403404

Quản trị - Quản lý

 

4038

 

Pháp luật

 

 

403801

Luật

 

 

403802

Dịch vụ pháp lý

 

4042

 

Khoa học sự sống

 

 

404202

Sinh học ứng dụng

 

4044

 

Khoa học tự nhiên

 

 

404402

Khoa học trái đất

 

4046

 

Toán và thống kê

 

 

404602

Thống kê

 

4048

 

Máy tính và công nghệ thông tin

 

 

404801

Máy tính

 

 

404802

Công nghệ thông tin

 

4051

 

Công nghệ kỹ thuật

 

 

405101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

 

 

405102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

 

405103

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

 

 

405104

Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

 

 

405105

Công nghệ sản xuất

 

 

405106

Quản lý công nghiệp

 

 

405107

Công nghệ dầu khí và khai thác

 

 

405108

Công nghệ kỹ thuật in

 

 

405109

Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

 

 

405110

Công nghệ kỹ thuật mỏ

 

4054

 

Sản xuất và chế biến

 

 

405401

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

 

 

405402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

 

 

405403

Sản xuất, chế biến khác

 

4062

 

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

 

406201

Nông nghiệp

 

 

406202

Lâm nghiệp

 

 

406203

Thủy sản

 

4064

 

Thú y

 

 

406402

Dịch vụ thú y

 

 

406403

Sản xuất thuốc thú y

 

4072

 

Sức khoẻ

 

 

407202

Y học cổ truyền

 

 

407203

Dịch vụ y tế

 

 

407204

Dược học

 

 

407205

Điều dưỡng, hộ sinh

 

 

407206

Răng - Hàm - Mặt

 

4076

 

Dịch vụ xã hội

 

 

407601

Công tác xã hội

 

 

407602

Dịch vụ xã hội

 

4081

 

Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

 

408101

Dịch vụ du lịch

 

 

408102

Khách sạn, nhà hàng

 

 

408103

Thể dục thể thao

 

 

408104

Dịch vụ thẩm mỹ

 

 

408105

Kinh tế gia đình

 

4084

 

Dịch vụ vận tải

 

 

408401

Khai thác vận tải

 

 

408402

Dịch vụ bưu chính

 

4085

 

Môi trường và bảo vệ môi trường

 

 

408501

Kiểm soát và bảo vệ môi trường

 

 

408502

Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

 

4086

 

An ninh, quốc phòng

 

 

408601

An ninh và trật tự xã hội

 

 

408602

Quân sự

 

 

408603

Bảo vệ

 

4090*

 

Khác

 

 

409001

Lặn

50

 

 

Cao đẳng

 

5014

 

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

 

501402

Đào tạo giáo viên

 

5021

 

Nghệ thuật

 

 

502101

Mỹ thuật

 

 

502102

Nghệ thuật trình diễn

 

 

502103

Nghệ thuật nghe nhìn

 

 

502104

Mỹ thuật ứng dụng

 

5022

 

Nhân văn

 

 

502201

Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

 

 

502202

Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài

 

 

502203

Nhân văn khác

 

5031

 

Khoa học xã hội và hành vi

 

 

503103

Xã hội học và Nhân học

 

5032

 

Báo chí và thông tin

 

 

503201

Báo chí và truyền thông

 

 

503202

Thông tin - Thư viện

 

 

503203

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

 

 

503204

Xuất bản - Phát hành

 

5034

 

Kinh doanh và quản lý

 

 

503401

Kinh doanh

 

 

503402

Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm

 

 

503403

Kế toán - Kiểm toán

 

 

503404

Quản trị - Quản lý

 

5038

 

Pháp luật

 

 

503802

Dịch vụ pháp lý

 

5042

 

Khoa học sự sống

 

 

504202

Sinh học ứng dụng

 

5044

 

Khoa học tự nhiên

 

 

504402

Khoa học trái đất

 

5046

 

Toán và thống kê

 

 

504602

Thống kê

 

5048

 

Máy tính và công nghệ thông tin

 

 

504801

Máy tính

 

 

504802

Công nghệ thông tin

 

5051

 

Công nghệ kỹ thuật

 

 

505101

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

 

 

505102

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

 

505103

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

 

 

505104

Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

 

 

505105

Công nghệ sản xuất

 

 

505106

Quản lý công nghiệp

 

 

505107

Công nghệ dầu khí và khai thác

 

 

505108

Công nghệ kỹ thuật in

 

 

505109

Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

 

 

505110

Công nghệ kỹ thuật  mỏ

 

5054

 

Sản xuất và chế biến

 

 

505401

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

 

 

505402

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

 

 

505403

Sản xuất, chế biến khác

 

5058

 

Kiến trúc và xây dựng

 

 

505803

Quản lý xây dựng

 

5062

 

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

 

506201

Nông nghiệp

 

 

506202

Lâm nghiệp

 

 

506203

Thuỷ sản

 

5064

 

Thú y

 

 

506402

Dịch vụ thú y

 

 

506403

Sản xuất thuốc thú y

 

5072

 

Sức khoẻ

 

 

507202

Y học cổ truyền

 

 

507203

Dịch vụ y tế

 

 

507204

Dược học

 

 

507205

Điều dưỡng, hộ sinh

 

 

507206

Răng - Hàm - Mặt

 

5076

 

Dịch vụ xã hội

 

 

507601

Công tác xã hội

 

 

507602

Dịch vụ xã hội

 

5081

 

Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân

 

 

508101

Dịch vụ du lịch

 

 

508102

Khách sạn, nhà hàng

 

 

508104

Dịch vụ thẩm mỹ

 

 

508105

Kinh tế gia đình

 

5084

 

Dịch vụ vận tải

 

 

508401

Khai thác vận tải

 

 

508402

Dịch vụ bưu chính

 

5085

 

Môi trường và bảo vệ môi trường

 

 

508501

Kiểm soát và bảo vệ môi trường

 

 

508502

Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

 

5086

 

An ninh, quốc phòng

 

 

508601

An ninh và trật tự xã hội

 

 

508602

Quân sự

 

 

508603

Bảo vệ

 

5090*

 

Khác

 

 

509001

Lặn

 

Phần II:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VIỆT NAM

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP I - TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

- Bãi bỏ:

+ Mục 3. Giáo dục nghề nghiệp;

+ Cụm từ “trình độ cao đẳng” trong tiêu đề của Mục 4 và Khoản a “Trình độ cao đẳng” tại Mục 4 “Giáo dục đại học và sau đại học”.

- Bổ sung Mục 3: Giáo dục nghề nghiệp có sơ cấp và giáo dục nghề nghiệp dưới 3 tháng, trung cấp, cao đẳng, cụ thể như sau:

“3. Giáo dục nghề nghiệp

a) Sơ cấp và giáo dục nghề nghiệp dưới 3 tháng:

- Mục tiêu

+ Mục tiêu đào tạo sơ cấp: để người học có năng lực thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề được đào tạo;

+ Mục tiêu giáo dục nghề nghiệp dưới 3 tháng: để người học có năng lực thực hiện được các công việc của một nghề được đào tạo, nâng cao khả năng lao động, tăng năng suất lao động hoặc chuyển đổi nghề nghiệp.

- Thời gian đào tạo

+  Thời gian đào tạo sơ cấp: được thực hiện từ 03 tháng đến dưới 01 năm học nhưng phải bảo đảm thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ học.

+ Thời gian giáo dục nghề nghiệp dưới 3 tháng: được thực hiện dưới 03 tháng nhưng phải bảo đảm thời gian thực học tối thiểu là 100 giờ học.

- Tiêu chuẩn đầu vào sơ cấp/giáo dục nghề nghiệp dưới 3 tháng: người học có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

- Chứng nhận đầu ra:

+ Người học học hết chư­ơng trình đào tạo trình độ sơ cấp có đủ điều kiện thì được kiểm tra hoặc thi kết thúc khóa học, nếu đạt yêu cầu thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp được phép hoạt động đào tạo nghề nghiệp cấp chứng chỉ sơ cấp.

+ Người học học hết chương trình giáo dục nghề nghiệp dưới 3 tháng, đạt yêu cầu về  kiểm tra hoặc thi khi kết thúc mô-đun, môn học, chương trình tùy thuộc vào từng chương trình thì được người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, lớp đào tạo nghề cấp chứng chỉ đào tạo.

b) Trung cấp

- Mục tiêu: để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

- Thời gian:

+ Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế là từ 01 đến 02 năm học tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo.

+ Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo.

- Tiêu chuẩn đầu vào: Người người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

- Bằng cấp đầu ra: Học sinh học hết chư­ơng trình đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế có đủ điều kiện thì được dự thi tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu hoặc học sinh học theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ nếu tích lũy đủ số mô-đun, tín chỉ theo quy định thì được hiệu trưởng trường trung cấp, trường cao đẳng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp.

c) Cao đẳng:

- Mục tiêu: để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề được đào tạo; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

- Thời gian:

+ Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế được thực hiện từ 02 đến 03 năm học tuỳ theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 01 đến 02 năm học tuỳ theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề đào tạo và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

+ Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ là thời gian tích lũy đủ số lượng mô-đun hoặc tín chỉ cho từng chương trình đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

- Tiêu chuẩn đầu vào: Người học có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

- Bằng cấp đầu ra: Sinh viên học hết chư­ơng trình đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế có đủ điều kiện thì được dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp, nếu đạt yêu cầu hoặc sinh viên học theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ nếu tích lũy đủ số mô-đun, tín chỉ theo quy định thì được hiệu trưởng trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký đào tạo trình độ cao đẳng xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành hoặc kỹ sư thực hành.

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP III – NHÓM CHƯƠNG TRÌNH, NHÓM NGÀNH, NHÓM NGHỀ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO

- Bãi bỏ:

+ Mục IV. SƠ CẤP NGHỀ VÀ DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG – MÃ SỐ 22;

+ Mục VI. TRUNG CẤP NGHỀ – MÃ SỐ 40;

+ Mục VII. TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP – MÃ SỐ 42;

+ Mục VIII. CAO ĐẲNG NGHỀ – MÃ SỐ 50;

+ Mục IX. CAO ĐẲNG – MÃ SỐ 51.

- Bổ sung:

+ Mục IV. SƠ CẤP – MÃ SỐ 22;

+ Mục VI. TRUNG CẤP – MÃ SỐ 40;

+ Mục VII. CAO ĐẲNG – MÃ SỐ 50.

Cụ thể như sau:

IV. SƠ CẤP - MÃ SỐ 22

2221. Nghệ thuật:

222102. Nghệ thuật trình diễn gồm những nội dung chủ yếu sau: Quay phim, Người dẫn chương trình (MC)...

222103. Nghệ thuật nghe nhìn gồm những nội dung chủ yếu sau: Chụp ảnh kỹ thuật; Sử dụng, vận hành thiết bị phát thanh, truyền hình; …

222104. Mỹ thuật ứng dụng gồm những nội dung chủ yếu sau: Đúc, dát đồng mỹ nghệ; Chạm khắc đá; Gia công đá quý; Thêu ren mỹ thuật; Đan, móc len sợi; Sản xuất hàng mây tre đan…

2231. Khoa học xã hội và hành vi:

223103. Xã hội học và Nhân học gồm những nội dung chủ yếu sau: Giáo dục đồng đẳng ;...

2232. Báo chí và thông tin:

223201. Báo chí và truyền thông gồm những nội dung chủ yếu sau: Phóng viên đài cơ sở…

223202. Thông tin - Thư viện gồm những nội dung chủ yếu sau: Thư viện...

223203. Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng gồm những nội dung chủ yếu sau:  Văn thư hành chính; Lưu trữ...

2234. Kinh doanh và quản lý:

223401. Kinh doanh gồm những nội dung chủ yếu sau: Ghi đồng hồ, thu tiền, quản lý điện nước; Quản lý doanh nghiệp nhỏ (trang trại); Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu…

223403. Kế toán - Kiểm toán gồm những nội dung chủ yếu sau: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán hành chính sự nghiệp…

223404. Quản trị - Quản lý gồm những nội dung chủ yếu sau: Quản lý tài nguyên rừng; Thư ký văn phòng...

2238. Pháp luật:

223802. Dịch vụ pháp lý gồm những nội dung chủ yếu sau: Kiểm ngư, Kiểm lâm ...

2242. Khoa học sự sống:

224202. Sinh học ứng dụng gồm những nội dung chủ yếu sau: Vi nhân giống các loài hoa, Vi nhân giống cây lâm nghiệp…

2244. Khoa học tự nhiên:

224402. Khoa học trái đất gồm những nội dung chủ yếu sau: Thông báo thời tiết (địa phương)...

2248. Máy tính và công nghệ thông tin:

224801. Máy tính gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính…

224802. Công nghệ thông tin gồm những nội dung chủ yếu sau: Tin học văn phòng; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Quản trị mạng máy tính; Thiết kế đồ họa; Thiết kế trang Web; Vẽ và thiết kế trên máy tính…

2251. Công nghệ kỹ thuật:

225101. Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật xây dựng; Lắp đặt, sửa chữa hệ thống nước dân dụng; Duy tu sửa chữa cầu, đường sắt; Nề - Hoàn thiện; Bê tông…

225102. Công nghệ kỹ thuật cơ khí gồm những nội dung chủ yếu sau: Rèn, dập; Gò; Hàn khí; Hàn hồ quang; Tiện; Phay; Bào; Cắt gọt kim loại; Sửa chữa ô tô; Sửa chữa, lắp ráp cơ khí máy nông nghiệp; Vận hành máy xây dựng; Sửa chữa máy xây dựng; Vận hành máy nâng; Vận hành máy đóng cọc; Vận hành máy lu - đầm; Vận hành máy xúc đào; Vận hành máy san - ủi…

225103. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông gồm những nội dung chủ yếu sau: Điện dân dụng, Điện công nghiệp, Điện tử dân dụng, Điện tử công nghiệp; Sửa chữa điện thoại di động; Vận hành trạm 110KV...

225104. Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường gồm những nội dung chủ yếu sau: Công nghệ điện hoá; Cơ điện nông thôn; Cơ điện mỏ hầm lò...

225105. Công nghệ sản xuất gồm những nội dung chủ yếu sau: Sản xuất bê tông đúc sẵn; Sản xuất gạch xây dựng; Sản xuất gốm sứ…

225106. Quản lý công nghiệp gồm những nội dung chủ yếu sau: Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm; Kiểm nghiệm đường mía…

225107. Công nghệ dầu khí và khai thác gồm những nội dung chủ yếu sau: Thí nghiệm các sản phẩm hoá dầu...

225108. Công nghệ kỹ thuật in gồm những nội dung chủ yếu sau: In thủ công; Kỹ thuật nhuộm truyền thống…

225109. Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa gồm những nội dung chủ yếu sau: Đo đạc địa hình …

225110. Công nghệ kỹ thuật mỏ gồm những nội dung chủ yếu sau: Vận hành thiết bị sàng, tuyển than; Vận hành các loại máy trong khai thác mỏ…

2254. Sản xuất và chế biến:

225401. Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống gồm những nội dung chủ yếu sau: Chế biến dầu thực vật; Chế biến thực phẩm; Chế biến lương thực; Chế biến sản phẩm cây công nghiệp; Kỹ thuật sơ chế tinh bột từ các loại củ ...

225402. Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật cắt may; Thuộc da; Sản xuất hàng da, giầy…

225403. Sản xuất, chế biến khác gồm những nội dung chủ yếu sau: Sản xuất bột giấy và giấy; Sản xuất muối…

2262. Nông, lâm nghiệp và thủy sản:

226201. Nông nghiệp gồm những nội dung chủ yếu sau: Trồng cây lương thực, thực phẩm; Trồng cây công nghiệp; Trồng cây ăn quả; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Bảo vệ thực vật; Chọn và nhân giống cây trồng; Khuyến nông...

226202. Lâm nghiệp gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật trồng rừng; Chăm sóc hoa, cây cảnh ...

226203. Thủy sản gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt; Kỹ thuật nuôi thuỷ sản nước lợ; Kỹ thuật nuôi thuỷ sản nước mặn; Kỹ thuật ươm giống ...

2264. Thú y:

226402. Dịch vụ thú y gồm những nội dung chủ yếu sau: Phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm...

226403. Sản xuất thuốc thú y gồm những nội dung chủ yếu sau: Sản xuất thuốc thú y...

2272. Sức khoẻ:

227202. Y học cổ truyền gồm những nội dung chủ yếu sau: Xoa bóp; Bấm huyệt; Tẩm quất ...

227203. Dịch vụ y tế gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng...

227204. Dược học gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật dược; Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc; Dược sỹ trung cấp...

227205. Điều dưỡng, hộ sinh gồm những nội dung chủ yếu sau: Y tá; Điều dưỡng; Hộ sinh...

227206. Răng - Hàm - Mặt gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật phục hình răng ...

2276. Dịch vụ xã hội:

227601.  Công tác xã hội gồm những nội dung chủ yếu sau: Công tác xã hội; Công tác thanh thiếu niên; Công tác công đoàn...

227602. Dịch vụ xã hội gồm những nội dung chủ yếu sau: Giúp việc gia đình; Chăm sóc trẻ em; Chăm sóc người già, người tàn tật ...

2281. Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân:

228101. Dịch vụ du lịch gồm những nội dung chủ yếu sau: Hướng dẫn du lịch; Nghiệp vụ du lịch...

228102. Khách sạn, nhà hàng gồm những nội dung chủ yếu sau: Nghiệp vụ lễ tân; Nghiệp vụ lưu trú; Kỹ thuật chế biến món ăn; Pha chế đồ uống ...

228104. Dịch vụ thẩm mỹ gồm những nội dung chủ yếu sau: Cắt uốn tóc; Kỹ thuật trang điểm...

2284. Dịch vụ  vận tải:

228401. Khai thác vận tải gồm những nội dung chủ yếu sau: Lái xe ô tô (các hạng); Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa; Khai thác máy tàu thủy; Đặt chỗ bán vé...

228402. Dịch vụ bưu chính gồm những nội dung chủ yếu sau: Dịch vụ bưu chính...

2285. Môi trường và bảo vệ môi trường:

228501. Kiểm soát và bảo vệ môi trường gồm những nội dung chủ yếu sau: Cải tạo và bảo vệ đất; Xử lý rác thải...

228502. Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp gồm những nội dung chủ yếu sau: Bào hộ lao động; An toàn lao động...

2286. An ninh, quốc phòng:

228601. An ninh và trật tự xã hội gồm những nội dung chủ yếu sau: Kiểm soát an ninh hàng không; Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không...

228603. Bảo vệ gồm những nội dung chủ yếu sau : Vệ sỹ...

2290*. Khác:

229001. Lặn gồm những nội dung chủ yếu sau: Lặn thi công;...

VI. TRUNG CẤP - MÃ SỐ 40

4014. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên:

401402. Đào tạo giáo viên gồm những nội dung chủ yếu sau: Sư phạm mầm non; Sư phạm tiểu học; Sư phạm âm nhạc; Sư phạm mỹ thuật; Sư phạm thể dục thể thao; Sư phạm chuyên biệt; Sư phạm song ngữ Việt - dân tộc ít người; Sư phạm giáo dục nghề nghiệp…

4021. Nghệ thuật:

402101. Mỹ thuật gồm những nội dung chủ yếu sau: Hội hoạ; Điêu khắc; Gốm...

402102. Nghệ thuật trình diễn gồm những nội dung chủ yếu sau: Sáng tác âm nhạc; Lý thuyết âm nhạc; Chỉ huy hợp xướng; Thanh nhạc; Nhạc cụ truyền thống; Nhạc cụ phương tây; Piano; Violon; Kịch múa; Múa dân gian dân tộc; Sân khấu Tuồng; Sân khấu Chèo; Sân khấu Cải lương; Sân khấu Ca kịch Huế; Sân khấu Kịch nói; Nhạc cụ kịch hát dân tộc; Nghệ thuật biểu diễn xiếc ; Sản xuất phim; Quay phim; Sản xuất phim hoạt hình; Phục vụ điện ảnh, sân khấu …

402103. Nghệ thuật nghe nhìn gồm những nội dung chủ yếu sau: Nhiếp ảnh; Công nghệ điện ảnh - video; Thiết kế âm thanh; Nghiệp vụ phát thanh truyền hình ; Ghi dựng đĩa, băng từ; Khai thác thiết bị phát thanh; Khai thác thiết bị truyền hình; Tu sửa tư liệu nghe nhìn…

402104. Mỹ thuật ứng dụng gồm những nội dung chủ yếu sau: Đúc, dát đồng mỹ nghệ; Chạm khắc đá; Gia công đá quý; Kim hoàn; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Đồ gốm mỹ thuật; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Thêu ren mỹ thuật; Thủ công mỹ nghệ; Trang trí nội thất …

4022. Nhân văn:

402201. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam gồm những nội dung chủ yếu sau: Văn hoá quần chúng; Văn hoá du lịch…

402202. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài gồm những nội dung chủ yếu sau: Tiếng Anh; Tiếng Nhật, Tiếng Đức; Tiếng Pháp; Phiên dịch tiếng Anh hàng không...

4031. Khoa học xã hội và hành vi:

403103. Xã hội học và Nhân học gồm những nội dung chủ yếu sau: Giáo dục đồng đẳng;...

4032. Báo chí và thông tin:

403201. Báo chí và truyền thông gồm những nội dung chủ yếu sau: Phóng viên, biên tập;  …

403202. Thông tin - Thư viện gồm những nội dung chủ yếu sau: Thư viện; Thư viện trường học; Thư viện - Thiết bị trường học ...

403203.  Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng gồm những nội dung chủ yếu sau:  Văn thư hành chính; Lưu trữ; Bảo tàng...

403204. Xuất bản - Phát hành gồm những nội dung chủ yếu sau: Phát hành xuất bản phẩm...

4034. Kinh doanh và quản lý:

403401. Kinh doanh gồm những nội dung chủ yếu sau: Quản trị kinh doanh vận tải biển; Quản trị kinh doanh vận tải đường sông; Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ; Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt; Quản lý kinh doanh điện; Mua bán thiết bị vật tư; Mua bán, giao nhận, bảo quản lương thực, thực phẩm ; Marketing; Nghiệp vụ kinh doanh ở cơ sở sản xuất; Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; Nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm; Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu; Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng; Kinh doanh vận tải đường bộ; Kinh doanh vận tải đường sắt; Kinh doanh vận tải hàng không; Kinh doanh vận tải biển; Kinh doanh vận tải thuỷ nội địa; Kinh doanh thiết bị viễn thông tin học; Kinh doanh xuất nhập khẩu

403402. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm gồm những nội dung chủ yếu sau: Tài chính - Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Bảo hiểm...

403403. Kế toán - Kiểm toán gồm những nội dung chủ yếu sau: Kế toán; Kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; Kế toán vật tư…

403404. Quản trị - Quản lý gồm những nội dung chủ yếu sau: Quản trị nhân sự; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; Quản lý nhà đất; Quản lý khu đô thị; Quản lý cây xanh đô thị; Quản lý công trình đường thuỷ; Quản lý công trình biển…

4038. Pháp luật:

403801. Luật gồm những nội dung chủ yếu sau: Pháp luật; Thư ký toà án…

403802. Dịch vụ pháp lý gồm những nội dung chủ yếu sau: Kiểm lâm; Kiểm ngư; Công chứng...

4042. Khoa học sự sống:

404202. Sinh học ứng dụng gồm những nội dung chủ yếu sau: Công nghệ sinh học…

4044. Khoa học tự nhiên:

404402. Khoa học trái đất gồm những nội dung chủ yếu sau: Khí tượng; Thuỷ văn ; Quan trắc khí tượng hàng không …

4046. Toán và thống kê:

404602. Thống kê gồm những nội dung chủ yếu sau: Thống kê ; Thống kê doanh nghiệp…

4048. Máy tính và công nghệ thông tin:

404801. Máy tính gồm những nội dung chủ yếu sau: Máy tính, hệ thống, thiết bị và mạng; Bảo dưỡng kỹ thuật máy tính và mạng máy tính; Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính…

404802. Công nghệ thông tin gồm những nội dung chủ yếu sau: Tin học văn phòng; Tin học viễn thông ứng dụng; Xử lý dữ liệu; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Quản trị mạng máy tính; Thiết kế đồ họa; Thiết kế trang Web; Vẽ và thiết kế trên máy tính; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)…

4051. Công nghệ kỹ thuật:

405101. Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt; Kỹ thuật xây dựng mỏ; Xây dựng cầu đường bộ; Sửa chữa, bảo trì cảng hàng không; Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; Xây dựng công trình thuỷ; Lắp đặt giàn khoan; Lắp đặt cầu; Bê tông ; Thiết kế kiến trúc; Thiết kế quy hoạch; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng công trình giao thông; Xây dựng cầu đường; Xây dựng công trình thuỷ lợi; Xây dựng công trình mỏ; Cấp thoát nước; Vật liệu xây dựng…

405102. Công nghệ kỹ thuật cơ khí gồm những nội dung chủ yếu sau: Rèn, dập; Gò; Hàn; Cắt gọt kim loại; Nguội chế tạo; Chế tạo thiết bị cơ khí; Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy; Gia công khuôn dưỡng và phóng dạng tàu thủy; Gia công ống công nghệ; Gia công kết cấu thép; Nguội lắp ráp cơ khí; Công nghệ chế tạo bảo dưỡng toa xe, đầu máy; Sửa chữa, bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; Vận hành máy nông nghiệp; Vận hành máy xây dựng; Sửa chữa, lắp ráp xe máy; Sửa chữa máy tàu thuỷ; Sửa chữa thiết bị dệt, may; Sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm; Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò; Sửa chữa thiết bị khoan dầu khí; Sửa chữa máy thi công xây dựng; …

405103. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông gồm những nội dung chủ yếu sau: Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Hệ thống điện; Vận hành nhà máy thuỷ điện; Kỹ thuật thiết bị thông tin hàng không; Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế...

405104. Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường gồm những nội dung chủ yếu sau: Luyện gang; Luyện thép; Luyện kim màu; Công nghệ nhiệt luyện; Công nghệ đúc kim loại; Công nghệ cán, kéo kim loại; Xử lý chất thải trong công nghiệp đóng tàu; Xử lý chất thải trong sản xuất thép; Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước; Công nghệ kỹ thuật môi trường...

405105. Công nghệ sản xuất gồm những nội dung chủ yếu sau: Sản xuất các chất vô cơ; Sản xuất phân bón; Sản xuất sản phẩm giặt tẩy; Sản xuất thuốc trừ sâu; Sản xuất sơn; Sản xuất xi măng; …

405106. Quản lý công nghiệp gồm những nội dung chủ yếu sau: Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm; Kiểm nghiệm đường mía; Kiểm nghiệm bột giấy và giấy; Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ…

405107. Công nghệ dầu khí và khai thác gồm những nội dung chủ yếu sau: Thí nghiệm các sản phẩm hoá dầu; Chọn mẫu và hoá nghiệm dầu - khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí…

405108. Công nghệ kỹ thuật in gồm những nội dung chủ yếu sau: Công nghệ in; Công nghệ chế tạo khuôn in; Công nghệ gia công sản phẩm in…

405109. Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa gồm những nội dung chủ yếu sau: Trắc đạc công trình; Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất…

405110. Công nghệ kỹ thuật mỏ gồm những nội dung chủ yếu sau: Khoan nổ mìn; Vận hành thiết bị sàng tuyển than; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Khoan đào đường hầm; Khoan khai thác mỏ…

4054. Sản xuất và chế biến:

405401. Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống gồm những nội dung chủ yếu sau: Chế biến dầu thực vật; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thuỷ sản; Chế biến rau quả; Sản xuất mứt, kẹo; Sản xuất bánh; Sản xuất rượu bia; Sản xuất nước giải khát...

405402. Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da gồm những nội dung chủ yếu sau: Công nghệ dệt; Công nghệ sợi; Công nghệ may; Thiết kế thời trang; Thuộc da; Sản xuất hàng da, giày…

405403.  Sản xuất, chế biến khác gồm những nội dung chủ yếu sau: Chế biến thuốc lá; Sản xuất muối…

4062. Nông, lâm nghiệp và thủy sản:

406201.  Nông nghiệp gồm những nội dung chủ yếu sau: Trồng cây lương thực, thực phẩm; Trồng cây công nghiệp; Trồng cây ăn quả; Chọn và nhân giống cây trồng; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Khuyến nông...

406202. Lâm nghiệp gồm những nội dung chủ yếu sau: Lâm sinh; Làm vườn - cây cảnh; Sinh vật cảnh...

406203. Thủy sản gồm những nội dung chủ yếu sau: Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nuôi trồng thuỷ sản nước mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt hải sản; Khuyến ngư ...

4064. Thú y:

406402. Dịch vụ thú y gồm những nội dung chủ yếu sau: Thú ý; Dịch vụ thú y...

406403. Sản xuất thuốc thú y gồm những nội dung chủ yếu sau: Sản xuất thuốc thú y; Sản xuất thuốc thủy y...

4072. Sức khoẻ:

407202. Y học cổ truyền gồm những nội dung chủ yếu sau: Điều dưỡng y học cổ truyền...

407203. Dịch vụ y tế gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật xét nghiệm y tế; Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng...

407204. Dược học gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật dược; Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc...

407205. Điều dưỡng, hộ sinh  gồm những nội dung chủ yếu sau: Hộ sinh; Điều dưỡng ...

407206. Răng - Hàm - Mặt  gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật phục hình răng ...

4076. Dịch vụ xã hội:

407601.  Công tác xã hội gồm những nội dung chủ yếu sau: Công tác xã hội; Công tác thanh thiếu niên; Công tác công đoàn ...

407602. Dịch vụ xã hội gồm những nội dung chủ yếu sau: Dịch vụ chăm sóc gia đình ...

4081. Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân:

408101. Dịch vụ du lịch gồm những nội dung chủ yếu sau: Hướng dẫn du lịch; Điều hành tour du lịch...

408102. Khách sạn, nhà hàng gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật chế biến món ăn; Nghiệp vụ nhà hàng; Nghiệp vụ lễ tân; Nghiệp vụ lưu trú; Pha chế đồ uống; Kỹ thuật làm bánh; Quản trị khách sạn; Quản trị khu Resort  ...

408103. Dịch vụ thẩm mỹ gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật chăm sóc tóc; Chăm sóc sắc đẹp…

408104. Thể dục thể thao gồm những nội dung chủ yếu sau: Năng khiếu thể dục thể thao; Trò chơi vận động…

408105. Kinh tế gia đình gồm những nội dung chủ yếu sau: Kinh tế gia đình;…

4084. Dịch vụ vận tải:

408401. Khai thác vận tải gồm những nội dung chủ yếu sau: Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa; Khai thác máy tàu thuỷ; Điều khiển tàu biển; Bảo đảm an toàn hàng hải; Điều hành chạy tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Lái tàu đường sắt; Vận tải hành khách, hàng hóa đường sắt; Kiểm soát không lưu hàng không; Dịch vụ trên tàu bay ...

408402. Dịch vụ bưu chính gồm những nội dung chủ yếu sau: Dịch vụ bưu chính...

4085. Môi trường và bảo vệ môi trường:

408501. Kiểm soát và bảo vệ môi trường gồm những nội dung chủ yếu sau: Bảo vệ môi trường đô thị; Bảo vệ môi trường biển; Xử lý dầu tràn trên biển; Xử lý rác thải...

408502. Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp gồm những nội dung chủ yếu sau: Bảo hộ lao động ...

4086. An ninh, quốc phòng:

408601. An ninh và trật tự xã hội gồm những nội dung chủ yếu sau: Kiểm soát an ninh hàng không; Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không; Nghiệp vụ an ninh khách sạn; Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn...

408602. Quân sự gồm những nội dung chủ yếu sau: Trinh sát; Đặc công; Biên phòng….

408603. Bảo vệ gồm những nội dung chủ yếu sau: Vệ sỹ...

4090*. Khác:

409001.  Lặn gồm những nội dung chủ yếu sau: Lặn thi công; Lặn nghiên cứu khảo sát; Lặn trục vớt; Lặn hướng dẫn tham quan du lịch...

VII. CAO ĐẲNG - MÃ SỐ 50

5014. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên:

501402. Đào tạo giáo viên gồm những nội dung chủ yếu sau: Giáo dục mầm non; Giáo dục tiểu học; Giáo dục đặc biệt; Giáo dục công dân; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng; Sư phạm Toán; Sư phạm Tin học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hoá học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp; Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp; Sư phạm Kinh tế gia đình; Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Địa lý; Sư phạm Âm nhạc; Sư phạm Mỹ thuật; Sư phạm giáo dục nghề nghiệp…

5021. Nghệ thuật:

502101. Mỹ thuật gồm những nội dung chủ yếu sau: Hội hoạ; Điêu khắc; Gốm...

502102. Nghệ thuật trình diễn gồm những nội dung chủ yếu sau: Sáng tác âm nhạc; Chỉ huy âm nhạc; Diễn viên sân khấu kịch hát; Đạo diễn sân khấu; Diễn viên kịch - điện ảnh; Sản xuất phim; Quay phim; Sản xuất phim hoạt hình; Phục vụ điện ảnh, sân khấu

502103. Nghệ thuật nghe nhìn gồm những nội dung chủ yếu sau: Thanh nhạc; Biểu diễn nhạc cụ phương Tây; Biểu diễn nhạc cụ dân tộc; Biên đạo; Biểu diễn; Diễn viên; Đạo diễn; Quay phim; Ghi dựng đĩa, băng từ; Khai thác thiết bị phát thanh; Khai thác thiết bị truyền hình; Tu sửa tư liệu nghe nhìn…

502104. Mỹ thuật ứng dụng gồm những nội dung chủ yếu sau: Đúc, dát đồng mỹ nghệ; Chạm khắc đá; Gia công đá quý; Kim hoàn; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Trang trí nội thất…

5022. Nhân văn:

502201. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam gồm những nội dung chủ yếu sau: Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam; Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam; Việt Nam học...

502202. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài gồm những nội dung chủ yếu sau: Tiếng Anh; Tiếng Nhật, Tiếng Đức; Tiếng Pháp; Phiên dịch tiếng Anh hàng không...

502203. Nhân văn khác gồm những nội dung chủ yếu sau: Quản lý văn hoá...

5031. Khoa học xã hội và hành vi:

503103. Xã hội học và Nhân học gồm những nội dung chủ yếu sau: Giáo dục đồng đẳng;...

5032. Báo chí và thông tin:

503201. Báo chí và truyền thông gồm những nội dung chủ yếu sau: Báo chí; Truyền thông đa phương tiện; Công nghệ truyền thông …

503202. Thông tin - Thư viện gồm những nội dung chủ yếu sau: Khoa học thư viện...

503203. Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng gồm những nội dung chủ yếu sau:  Văn thư hành chính; Lưu trữ học; Bảo tàng học...

503204. Xuất bản - Phát hành gồm những nội dung chủ yếu sau: Kinh doanh xuất bản phẩm...

5034. Kinh doanh và quản lý:

503401. Kinh doanh gồm những nội dung chủ yếu sau: Quản trị kinh doanh vận tải biển; Quản trị kinh doanh vận tải đường sông; Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ; Quản trị kinh doanh vận tải đường sắt; Quản lý kinh doanh điện; Mua bán thiết bị vật tư; Mua bán, giao nhận, bảo quản lương thực, thực phẩm ; Marketing; Nghiệp vụ kinh doanh ở cơ sở sản xuất; Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; Nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm; Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu; Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng; Kinh doanh vận tải đường bộ; Kinh doanh vận tải đường sắt; Kinh doanh vận tải hàng không; Kinh doanh vận tải biển; Kinh doanh vận tải thuỷ nội địa; Kinh doanh thiết bị viễn thông tin học; Thương mại điện tử; Kinh doanh xuất nhập khẩu

503402. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm gồm những nội dung chủ yếu sau: Tài chính - Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Bảo hiểm...

503403. Kế toán - Kiểm toán gồm những nội dung chủ yếu sau: Kế toán; Kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; Kế toán vật tư…

503404. Quản trị - Quản lý gồm những nội dung chủ yếu sau: Quản trị nhân sự; Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ; Quản lý nhà đất; Quản lý khu đô thị; Quản lý cây xanh đô thị; Quản lý công trình đường thuỷ; Quản lý công trình biển…

5038. Pháp luật:

503802. Dịch vụ pháp lý gồm những nội dung chủ yếu sau: Kiểm lâm; Kiểm ngư; Công chứng; dịch vụ pháp lý...

5042. Khoa học sự sống:

504202. Sinh học ứng dụng gồm những nội dung chủ yếu sau: Công nghệ sinh học; Sinh học ứng dụng…

5044. Khoa học tự nhiên:

504402. Khoa học trái đất gồm những nội dung chủ yếu sau: Khí tượng học; Thuỷ văn…

5046. Toán và thống kê:

504602. Thống kê gồm những nội dung chủ yếu sau: Thống kê ; Thống kê doanh nghiệp…

5048. Máy tính và công nghệ thông tin:

504801. Máy tính gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Khoa học máy tính; Truyền thông và mạng máy tính…

504802. Công nghệ thông tin gồm những nội dung chủ yếu sau: Tin học văn phòng; Tin học viễn thông ứng dụng; Xử lý dữ liệu; Lập trình máy tính; Quản trị cơ sở dữ liệu; Quản trị mạng máy tính; Thiết kế đồ họa; Thiết kế trang Web; Vẽ và thiết kế trên máy tính; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)…

5051. Công nghệ kỹ thuật:

505101. Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật xây dựng; Cấp, thoát nước; Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt; Kỹ thuật xây dựng mỏ; Xây dựng cầu đường bộ; Sửa chữa, bảo trì cảng hàng không; Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi; Xây dựng công trình thuỷ; Lắp đặt giàn khoan; Lắp đặt cầu; Bê tông ; Thiết kế kiến trúc; Thiết kế quy hoạch; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng công trình giao thông; Xây dựng cầu đường; Xây dựng công trình thuỷ lợi; Xây dựng công trình mỏ; Cấp thoát nước; Vật liệu xây dựng…

505102. Công nghệ kỹ thuật cơ khí gồm những nội dung chủ yếu sau: Rèn, dập; Gò; Hàn; Cắt gọt kim loại; Nguội chế tạo; Chế tạo thiết bị cơ khí; Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy; Gia công khuôn dưỡng và phóng dạng tàu thủy; Gia công ống công nghệ; Gia công kết cấu thép; Nguội lắp ráp cơ khí; Công nghệ chế tạo bảo dưỡng toa xe, đầu máy; Sửa chữa, bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí; Vận hành máy nông nghiệp; Vận hành máy xây dựng; Sửa chữa, lắp ráp xe máy; Sửa chữa máy tàu thuỷ; Sửa chữa thiết bị dệt, may; Sửa chữa thiết bị chế biến lương thực, thực phẩm; Sửa chữa thiết bị mỏ hầm lò; Sửa chữa thiết bị khoan dầu khí; Sửa chữa máy thi công xây dựng; …

505103. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông gồm những nội dung chủ yếu sau: Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; Hệ thống điện; Vận hành nhà máy thuỷ điện; Kỹ thuật thiết bị thông tin hàng không; Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế...

505104. Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường gồm những nội dung chủ yếu sau: Luyện gang; Luyện thép; Luyện kim màu; Công nghệ nhiệt luyện; Công nghệ đúc kim loại; Công nghệ cán, kéo kim loại; Xử lý chất thải trong công nghiệp đóng tàu; Xử lý chất thải trong sản xuất thép; Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước; Công nghệ kỹ thuật môi trường...

505105. Công nghệ sản xuất gồm những nội dung chủ yếu sau: Sản xuất các chất vô cơ; Sản xuất phân bón; Sản xuất sản phẩm giặt tẩy; Sản xuất thuốc trừ sâu; Sản xuất sơn; Sản xuất xi măng; Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su…

505106. Quản lý công nghiệp gồm những nội dung chủ yếu sau: Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm; Kiểm nghiệm đường mía; Kiểm nghiệm bột giấy và giấy; Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ…

505107. Công nghệ dầu khí và khai thác gồm những nội dung chủ yếu sau: Thí nghiệm các sản phẩm hoá dầu; Chọn mẫu và hoá nghiệm dầu - khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí…

505108. Công nghệ kỹ thuật in gồm những nội dung chủ yếu sau: Công nghệ in…

505109. Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa gồm những nội dung chủ yếu sau: Trắc đạc công trình; Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất…

505110. Công nghệ kỹ thuật mỏ gồm những nội dung chủ yếu sau:  Khoan nổ mìn; Vận hành thiết bị sàng tuyển than; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Khoan đào đường hầm; Khoan khai thác mỏ…

5054. Sản xuất và chế biến:

505401. Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống gồm những nội dung chủ yếu sau: Chế biến dầu thực vật; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thuỷ sản; Sản xuất bánh, kẹo; Sản xuất rượu bia; Sản xuất nước giải khát...

505402. Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da gồm những nội dung chủ yếu sau: Công nghệ dệt; Công nghệ sợi; Công nghệ may; Thiết kế thời trang; Thuộc da; Sản xuất hàng da, giày…

505403.  Sản xuất, chế biến khác gồm những nội dung chủ yếu sau: Chế biến thuốc lá; Sản xuất muối…

5058. Kiến trúc và xây dựng:

505803. Quản lý xây dựng gồm những nội dung chủ yếu sau: Quản lý xây dựng...

5062. Nông, lâm nghiệp và thủy sản:

506201. Nông nghiệp gồm những nội dung chủ yếu sau: Trồng cây lương thực, thực phẩm; Trồng cây công nghiệp; Trồng cây ăn quả; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi gia súc, gia cầm...

506202. Lâm nghiệp gồm những nội dung chủ yếu sau: Lâm sinh; Làm vườn - cây cảnh; Sinh vật cảnh...

506203. Thủy sản gồm những nội dung chủ yếu sau: Nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; Khai thác, đánh bắt hải sản ...

5064. Thú y:

506402. Dịch vụ thú y gồm những nội dung chủ yếu sau: Thú ý; Dịch vụ thú y...

506403. Sản xuất thuốc thú y gồm những nội dung chủ yếu sau: Sản xuất thuốc thú y; Sản xuất thuốc thủy y...

5072. Sức khoẻ:

507202. Y học cổ truyền gồm những nội dung chủ yếu sau: Điều dưỡng y học cổ truyền...

507203. Dịch vụ y tế gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật xét nghiệm y tế; Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng...

507204. Dược học gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật dược; Kỹ thuật kiểm nghiệm thuốc...

507205. Điều dưỡng, hộ sinh gồm những nội dung chủ yếu sau: Hộ sinh; Điều dưỡng ...

507206. Răng - Hàm - Mặt gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật phục hình răng ...

5076. Dịch vụ xã hội:

507601.  Công tác xã hội gồm những nội dung chủ yếu sau: Công tác xã hội; Công tác thanh thiếu niên; Công tác công đoàn ...

507602. Dịch vụ xã hội gồm những nội dung chủ yếu sau: Dịch vụ chăm sóc gia đình ...

5081. Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân:

508101. Dịch vụ du lịch gồm những nội dung chủ yếu sau: Hướng dẫn du lịch; Quản trị lữ hành; Quản trị du lịch MICE...

508102. Khách sạn, nhà hàng gồm những nội dung chủ yếu sau: Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị nhà hàng; Quản trị lễ tân; Quản trị lưu trú; Pha chế đồ uống; Quản trị khách sạn; Quản trị khu Resort ...

508104. Dịch vụ thẩm mỹ gồm những nội dung chủ yếu sau: Chăm sóc sắc đẹp...

508105. Kinh tế gia đình gồm những nội dung chủ yếu sau: Kinh tế gia đình...

5084. Dịch vụ vận tải:

508401. Khai thác vận tải gồm những nội dung chủ yếu sau: Điều khiển phương tiện thuỷ nội địa; Khai thác máy tàu thuỷ; Điều khiển tàu biển; Bảo đảm an toàn hàng hải; Điều hành chạy tàu đường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Lái tàu đường sắt; Vận tải hành khách, hàng hóa đường sắt; Kiểm soát không lưu hàng không...

508402. Dịch vụ bưu chính gồm những nội dung chủ yếu sau: Dịch vụ bưu chính...

5085. Môi trường và bảo vệ môi trường:

508501. Kiểm soát và bảo vệ môi trường gồm những nội dung chủ yếu sau: Bảo vệ môi trường đô thị; Bảo vệ môi trường biển; Xử lý dầu tràn trên biển; Xử lý rác thải...

508502. Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp gồm những nội dung chủ yếu sau: Bảo hộ lao động ...

5086. An ninh, quốc phòng:

508601. An ninh và trật tự xã hội gồm những nội dung chủ yếu sau: Kiểm soát an ninh hàng không; Kiểm tra soi chiếu an ninh hàng không; Nghiệp vụ an ninh khách sạn; Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn...

508602. Quân sự gồm những nội dung chủ yếu sau: Biên phòng; Chỉ huy tham mưu phòng không không quân; Chỉ huy tham mưu lục quân…

508603. Bảo vệ gồm những nội dung chủ yếu sau: Vệ sỹ...

5090*. Khác:

509001.  Lặn gồm những nội dung chủ yếu sau: Lặn thi công; Lặn nghiên cứu khảo sát; Lặn trục vớt; Lặn hướng dẫn tham quan du lịch...

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2015
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Quyết định sửa đổi 38/2009/QĐ-TTg về Bảng danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định sửa đổi 38/2009/QĐ-TTg về Bảng danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành06/08/2015
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định sửa đổi 38/2009/QĐ-TTg về Bảng danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

              Lịch sử hiệu lực Quyết định sửa đổi 38/2009/QĐ-TTg về Bảng danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

              • 06/08/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực