Quyết định Khongso

Nội dung toàn văn Quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Quyết định 45/2017/QĐ-TTg


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /2019/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2019

DỰ THẢO

 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 1 VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU THÔNG THƯỜNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2017/QĐ-TTG NGÀY 16/11/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2016/QĐ-TTG NGÀY 01/9/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THÔNG THƯỜNG ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Danh mục biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ

“1. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Danh mục (mô tả hàng hóa và mã hàng 08 chữ số) của một số mặt hàng có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại mục I Phụ lục II Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan quy định tại mục II Phụ lục Danh mục Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường ban hành kèm theo Quyết định này.

b) Mức thuế suất thông thường quy định cho mặt hàng khoáng sản, quặng và nhiên liệu khoáng quy định tại mục I Phụ lục Danh mục Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường kèm theo Quyết định này”.

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 2019.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (2b).

THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BIỂU THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU THÔNG THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
     /2019/QĐ-TTg ngày    tháng    năm 2019 của Thủ tướng Chính Phủ)

I. Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu thông thường của một số mặt hàng khoáng sản, quặng, nhiên liệu khoáng

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất

(%)

 

 

 

2502.00.00

Pirít sắt chưa nung.

0

 

 

 

2503.00.00

Lưu huỳnh các loại, trừ lưu huỳnh thăng hoa, lưu huỳnh kết tủa và lưu huỳnh dạng keo.

0

 

 

 

25.05

Các loại cát tự nhiên, đã hoặc chưa nhuộm màu, trừ cát chứa kim loại thuộc Chương 26.

 

2505.10.00

- Cát oxit silic và cát thạch anh

0

2505.90.00

- Loại khác

0

 

 

 

25.10

Canxi phosphat tự nhiên, canxi phosphat nhôm tự nhiên và đá phấn có chứa phosphat.

 

2510.10

- Chưa nghiền:

 

2510.10.10

- - Apatít (apatite)

0

2510.10.90

- - Loại khác

0

2510.20

- Đã nghiền:

 

2510.20.10

- - Apatít (apatite)

0

 

 

 

25.11

Bari sulphat tự nhiên (barytes); bari carbonat tự nhiên (witherite), đã hoặc chưa nung, trừ bari oxit thuộc nhóm 28.16.

 

2511.20.00

- Bari carbonat tự nhiên (witherite)

0

 

 

 

25.18

Dolomite, đã hoặc chưa nung hoặc thiêu kết, kể cả dolomite đã đẽo thô hay mới chỉ cắt bằng cưa hoặc các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); hỗn hợp dolomite dạng nén.

 

2518.30.00

- Hỗn hợp dolomite dạng nén

0

 

 

 

25.26

Quặng steatit tự nhiên, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc mới chỉ cắt, bằng cưa hay các cách khác, thành các khối hoặc tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông); talc.

 

2526.10.00

- Chưa nghiền, chưa làm thành bột

0

2526.20

- Đã nghiền hoặc làm thành bột:

 

2526.20.90

- - Loại khác

0

 

 

 

26.01

Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung.

 

 

- Quặng sắt và tinh quặng sắt, trừ pirit sắt đã nung:

 

2601.11

- - Chưa nung kết:

 

2601.11.10

- - - Hematite và tinh quặng hematite

0

2601.11.90

- - - Loại khác

0

2601.12

- - Đã nung kết:

 

2601.12.10

- - - Hematite và tinh quặng hematite

0

2601.12.90

- - - Loại khác

0

2601.20.00

- Pirit sắt đã nung

0

 

 

 

2602.00.00

Quặng mangan và tinh quặng mangan, kể cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng mangan từ 20% trở lên, tính theo trọng lượng khô.

0

 

 

 

2603.00.00

Quặng đồng và tinh quặng đồng.

0

 

 

 

2604.00.00

Quặng niken và tinh quặng niken.

0

 

 

 

2605.00.00

Quặng coban và tinh quặng coban.

0

 

 

 

2606.00.00

Quặng nhôm và tinh quặng nhôm.

0

 

 

 

2607.00.00

Quặng chì và tinh quặng chì.

0

 

 

 

2608.00.00

Quặng kẽm và tinh quặng kẽm.

0

 

 

 

2609.00.00

Quặng thiếc và tinh quặng thiếc.

0

 

 

 

2610.00.00

Quặng crôm và tinh quặng crôm.

0

 

 

 

2611.00.00

Quặng vonfram và tinh quặng vonfram.

0

 

 

 

26.12

Quặng urani hoặc quặng thori và tinh quặng urani hoặc tinh quặng thori.

 

2612.10.00

- Quặng urani và tinh quặng urani

0

2612.20.00

- Quặng thori và tinh quặng thori

0

 

 

 

26.13

Quặng molipden và tinh quặng molipden.

 

2613.10.00

- Đã nung

0

2613.90.00

- Loại khác

0

 

 

 

26.14

Quặng titan và tinh quặng titan.

 

2614.00.10

- Quặng inmenit và tinh quặng inmenit

0

2614.00.90

- Loại khác

0

 

 

 

26.15

Quặng niobi, tantali, vanadi hay zircon và tinh quặng của các loại quặng đó.

 

2615.10.00

- Quặng zircon và tinh quặng zircon

0

2615.90.00

- Loại khác

0

 

 

 

26.16

Quặng kim loại quý và tinh quặng kim loại quý.

 

2616.10.00

- Quặng bạc và tinh quặng bạc

0

2616.90.00

- Loại khác

0

 

 

 

26.17

Các quặng khác và tinh quặng của các quặng đó.

 

2617.10.00

- Quặng antimon và tinh quặng antimon

0

2617.90.00

- Loại khác

0

 

 

 

27.09

Dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, ở dạng thô.

 

2709.00.10

- Dầu mỏ thô

0

2709.00.90

- Loại khác

0

 

 

 

27.11

Khí dầu mỏ và các loại khí hydrocarbon khác.

 

 

- Dạng khí:

 

2711.21

- - Khí tự nhiên:

 

2711.21.10

- - - Loại sử dụng làm nhiên liệu động cơ

0

2711.21.90

- - - Loại khác

0

2711.29.00

- - Loại khác

0

II. Sửa đổi mô tả hàng hoá của một số mặt hàng

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất

84.57

Trung tâm gia công, máy kết cấu một vị trí nguyên khối (mội vị trí gia công) và máy nhiều vị trí gia công chuyển dịch đa vị trí để gia công kim loại.

 

8457.20.00

Máy một vị trí gia công kết cấu nguyên khối (một vị trí gia công)

5

8457.30.00

- Máy nhiều vị trí gia công chuyển dịch đa vị trí

5

 

 

 

85.39

Bóng đèn dây tóc hoặc bóng đèn phóng điện, kể cả đèn pha gắn kín và bóng đèn tia cực tím hoặc tia hồng ngoại; bóng đèn hồ quang; bóng đèn đi-ốt phát quang (LED).

 

 

- Bóng đèn tia cực tím hoặc bóng đèn tia hồng ngoại; bóng đèn hồ quang:

 

8539.41.00

- - Bóng đèn hồ quang

5

8539.49.00

- - Loại khác

5

8539.50.00

Bóng đèn đi-ốt phát quang (LED)

5

 

 

 

90.18

Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực.

 

 

- Bơm tiêm, kim tiêm, ống thông, ống dẫn lưu và loại tương tự:

 

9018.39

- - Loại khác:

 

9018.39.10

- - - Ống thông đường tiểu

5

(Trong đó: Chữ in nghiêng là bổ sung mới; chữ gạch chân là bỏ)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Quyết định 45/2017/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Quyết định 45/2017/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành14/02/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Quyết định 45/2017/QĐ-TTg

              Lịch sử hiệu lực Quyết định sửa đổi khoản 1 Điều 1 và Phụ lục Quyết định 45/2017/QĐ-TTg

              • 14/02/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực