Quyết định Khongso

Dự thảo Quyết định quy định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được tổ chức mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung nguồn quỹ bảo hiểm y tế 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:         /QĐ-TTg

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2016

DỰ THẢO 1

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VIỆC THANH TOÁN THUỐC KHÁNG VI RÚT HIV ĐƯỢC TỔ CHỨC MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP QUỐC GIA SỬ DỤNG NGUỒN QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV ( sau đây gọi tắt là ARV) từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Quyết định này quy định việc thanh toán thuốc ARV được tổ chức mua sắm tập trung cấp quốc gia từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế và chế độ hỗ trợ người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế tham gia điều trị ARV.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Tổ chức bảo hiểm y tế;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế điều trị bằng thuốc ARV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế;

c) Người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế tham gia điều trị ARV;

d) Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điều 2. Hình thức mua sắm thuốc ARV

Thực hiện mua sắm tập trung cấp quốc gia theo quy định của Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn.

Điều 3: Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong mua sắm thuốc ARV

1. Bộ Y tế chủ trì tổ chức mua sắm tập trung cấp quốc gia thuốc ARV từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế, ký văn bản thỏa thuận khung với nhà thầu cung ứng thuốc ARV theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu cung ứng theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn.

Điều 4: Quy định hình thức thanh toán thuốc ARV từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế

Căn cứ vào văn bản thỏa thuận khung giữa Bộ Y tế và nhà cung ứng thuốc, BHXH Việt Nam ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu cung ứng thuốc được lựa chọn và thông báo số lượng thuốc ARV dự kiến cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có điều trị ARV trên địa bàn tỉnh, thành phố cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 5. Hỗ trợ chi phí trả thuốc ARV đối với người nhiễm HIV

1. Căn cứ vào khả năng ngân sách, các địa phương chủ động hỗ trợ chi phí đồng chi trả thuốc ARV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế; chi phí thuốc ARV đối với người nhiễm HIV không có thẻ bảo hiểm y tế người nhiễm HIV thông qua Quỹ khám chữa bệnh người nghèo, Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS theo quy định tại các Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và 60/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung nếu có.

2. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế có điều trị ARV cho người nhiễm HIV sử dụng nguồn quỹ khác (nếu có) của đơn vị theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để hỗ trợ phần đồng chi trả thuốc ARV.

Điều 6: Tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày... tháng...năm 2016.

2. Bộ Y tế

- Chủ trì phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức triển khai việc đấu thầu tập trung cấp quốc gia thuốc ARV từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế; Thực hiện việc quản lý, phân phối và điều phối thuốc cho các cơ sở điều trị thuốc ARV trên toàn quốc.

- Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam hướng dẫn quy trình tạm ứng, thanh quyết toán thuốc ARV mua sắm tập trung cấp quốc gia từ nguồn Quỹ BHYT.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Có trách nhiệm bố trí các nguồn kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng nhiễm HIV/AIDS để đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ BHYT; hỗ trợ chi phí đồng chi trả thuốc ARV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xác định nguồn kết dư quỹ khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV/AIDS.

- Chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiện toàn các cơ sở y tế tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đủ điều kiện điều trị thuốc ARV đối với người nhiễm HIV/AIDS.

4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu được lựa chọn trên cơ sở văn bản thỏa thuận khung giữa Bộ Y tế và nhà cung ứng thuốc.

- Phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn quy trình tạm ứng, thanh quyết toán thuốc ARV mua sắm tập trung cấp quốc gia từ nguồn Quỹ BHYT.

5. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm tổng hợp quyết toán thuốc ARV đã sử dụng của địa phương với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

6.Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có điều trị ARV chịu trách nhiệm thanh toán, quyết toán sử dụng thuốc ARV với tổ chức bảo hiểm y tế địa phương theo quy định của Luật bảo hiểm y tế.

7. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP, BTCN các PCN, Trợ lý TTg, TGD cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Công báo;
- Lưu: VT, KTTH(3b).

THỦ TƯỚNG
Nguy
ễn Xuân Phúc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2016
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(31/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Quyết định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung nguồn quỹ bảo hiểm y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung nguồn quỹ bảo hiểm y tế 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành09/09/2016
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (31/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung nguồn quỹ bảo hiểm y tế 2016

         Lịch sử hiệu lực Quyết định thanh toán thuốc kháng vi rút HIV được mua sắm tập trung nguồn quỹ bảo hiểm y tế 2016

         • 09/09/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực