Quyết định Khongso

Dự thảo Quyết định quy định tiêu hủy và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định tiêu hủy thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu 2017


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:             /2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2017

DỰ THẢO
ngày 29/6/2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TIÊU HỦY VÀ THÍ ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ THUỐC LÁ NGOẠI NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định 77/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung về một số quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định tiêu hủy và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định:

1. Việc tiêu hủy đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng hoặc còn chất lượng được phép chuyển tiêu thụ nội địa nhưng không đáp ứng các điều kiện quy định khoản 3, khoản 4 Điều 3 Quyết định này hoặc được phép xuất khẩu nhưng không xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn quy định.

2. Thí điểm bán đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu ra nước ngoài đối với mặt hàng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh thuốc lá và đáp ứng điều kiện tham gia đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu quy định tại Điều 4 Quyết định này.

2. Các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc quản lý hoạt động thí điểm đấu giá thuốc lá để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện:

1. Trước khi đấu giá, thuốc lá ngoại nhập lậu phải được lấy mẫu gửi đến cơ quan, tổ chức có chức năng phân tích, kiểm nghiệm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chỉ định để phân tích mẫu theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc các quy định an toàn thực phẩm theo quy định để đánh giá chất lượng làm cơ sở áp dụng biện pháp tiêu hủy hoặc cho phép bán đấu giá tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu.

2. Việc đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng phải thực hiện tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản do UBND tỉnh, thành phố quyết định thành lập. Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng sau khi hoàn tất thủ tục đấu giá, doanh nghiệp trúng đấu giá được phép lựa chọn để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu.

3. Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng phải hoàn thành các thủ tục để chuyển tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu trong vòng 90 ngày và không quá 120 ngày đối với trường hợp được gia hạn kể từ ngày trúng đấu giá. UBND tỉnh, thành phố nơi tổ chức đấu giá xem xét việc gia hạn đối với trường hợp này. Thời gian gia hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn 90 ngày nêu trên.

4. Yêu cầu đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu trước khi chuyển tiêu thụ nội địa:

a. Phải được dán tem ký hiệu đấu giá trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường theo quy định của Bộ Tài chính.

b. Phải ghi nhãn hàng hóa, ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam và in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của Bộ Y tế.

c. Phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về công bố hợp chuẩn, hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn và hàm lượng chất độc hại trong thuốc lá như đối với sản phẩm thuốc lá điếu được sản xuất trong nước.

5. Thủ tục xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng sau khi trúng đấu giá thực hiện theo quy định về pháp luật hải quan.

6. Việc xuất khẩu chỉ cho phép thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế (bao gồm cửa khẩu đường sắt, đường thủy, đường biển và đường hàng không) và cửa khẩu chính; không cho phép xuất khẩu bằng đường bộ và đến các nước có chung đường biên giới đất liền.

7. Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu buộc phải tiêu hủy trong các trường hợp sau:

a. Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng;

b. Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng được phép tiêu thụ nội địa nhưng không đáp ứng các quy định tại khoản 3 hoặc khoản 4 Điều này;

c. Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng nhưng không xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

8. Tổng lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để chuyển tiêu thụ nội địa phải nằm trong tổng sản lượng sản xuất và nhập khẩu thuốc lá của toàn ngành theo quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

9. Giá bán thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu ra thị trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

10. Việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để phục phục vụ công tác giám sát, quản lý, chống buôn lậu thuốc lá thực hiện theo quy định hiện hành.

11. Trách nhiệm của Doanh nghiệp trúng đấu giá:

a. Quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này nếu chưa đưa vào tiêu thụ nội địa hoặc chưa làm thủ tục xuất khẩu thì báo cáo UBND tỉnh, thành phố để thực hiện tiêu hủy theo quy định.

b. Trường hợp trúng đấu giá để xuất khẩu phải đảm bảo hàng hóa thực xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu lô hàng xuất khẩu đó thẩm lậu vào Việt Nam.

Điều 4. Điều kiện tham gia đấu giá

1. Doanh nghiệp tham gia đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu phải có một trong các loại Giấy phép: Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá theo quy định. Đồng thời phải là doanh nghiệp đã tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc lá.

2. Doanh nghiệp tham gia đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu phải đáp ứng các điều kiện về người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Bộ Tài chính:

a. Hướng dẫn xác định giá khởi điểm của thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu tham gia đấu giá để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa theo đề nghị của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và giá bán thuốc lá ra thị trường trong nước.

b. Hướng dẫn việc dán tem ký hiệu đấu giá trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

c. Chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, theo dõi việc thực hiện thí điểm đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện.

d. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này khi kết thúc thời gian thí điểm.

2. Giao Bộ Y tế:

a. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc lấy mẫu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu để phân tích, kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng làm cơ sở phân loại, áp dụng biện pháp tiêu hủy hoặc cho phép bán đấu giá để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu.

b. Hướng dẫn việc công bố hợp chuẩn, hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn và hàm lượng chất độc hại đối với thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu trúng đấu giá để tiêu thụ nội địa.

c. Hướng dẫn việc ghi nhãn hàng hóa, ghi nhãn sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam và in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định.

3. Giao Bộ Tư pháp:

Hướng dẫn xử lý vi phạm đối với các trường hợp vi phạm quy định tại Quyết định này.

4. Giao Bộ Công Thương:

Hướng dẫn việc theo dõi, xác định sản lượng thuốc lá nhập lậu bị tịch thu được tiêu thụ nội địa trên cơ sở sản lượng sản xuất và nhập khẩu sản phẩm thuốc lá hàng năm đã được công bố theo quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

5. Giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng:

Chỉ đạo lực lượng Công an, lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Hải quan giám sát chặt chẽ việc xuất khẩu thuốc lá ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

6. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

a. Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tại địa phương ban hành Quy chế đấu giá thí điểm thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu, hướng dẫn chi tiết Hồ sơ đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc quy định tại Quyết định này và pháp luật về đấu giá tài sản. Việc sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá đảm bảo công khai, minh bạch đúng theo quy định pháp luật. Kết thúc quá trình đấu giá UBND các tỉnh, thành phố có văn bản thông báo kết quả gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi.

b. Chỉ đạo các lực lượng chuyên ngành ở địa phương giám sát, quản lý, thống kê số liệu, lưu giữ, bảo quản các lô hàng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu từ khi bắt giữ đến khi hoàn tất thủ tục đấu giá. Trường hợp bán đấu giá để xuất khẩu thì sau khi hoàn tất thủ tục bán đấu giá, UBND tỉnh, thành phố giao cho lực lượng quản lý thị trường phối hợp với lực lượng hải quan và các lực lượng liên quan tổ chức việc giám sát cho đến khi thực xuất khẩu.

c. Tổ chức thực hiện việc tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Quyết định này và có văn bản thông báo kết quả gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, theo dõi.

d. Tổ chức, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện việc đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa theo quy định tại Quyết định này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …./…./ 2017 và thay thế Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu.

2. Thời hạn thí điểm là một năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. Hết thời hạn thí điểm đấu giá tiêu thụ nội địa, hoặc xuất khẩu, nếu chưa có Quyết định bổ sung thì thực hiện tiêu hủy toàn bộ thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban chỉ đạo 389 Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu: Văn thư, KNTN (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2017
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(20/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Quyết định tiêu hủy thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định tiêu hủy thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành29/06/2017
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (20/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định tiêu hủy thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định tiêu hủy thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu 2017

            • 29/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực