Thông tư Khongso

Dự thảo Quyết định quy định về cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo một số ngành, nghề sử dụng ngân sách nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định về cơ chế đấu thầu đặt hàng giao nhiệm vụ đào tạo ngành nghề sử dụng ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /2015/QĐ-TTg

Hà  Nội, ngày        tháng       năm 2015

DỰ THẢO

 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ ĐẤU THẦU, ĐẶT HÀNG, GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo một số ngành, nghề sử dụng ngân sách nhà nước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo một số ngành, nghề do Ngân sách Nhà nước đảm bảo chi phí đào tạo và tổ chức thực hiện cơ chế đào tạo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định tại Điều 5 Chương I, Người học quy định tại Mục 2 Chương V của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Bộ luật Lao động; ngành, nghề quy định tại Điều 5 của Quyết định này; tổ chức đấu thầu; Người đặt hàng; Người giao nhiệm vụ đào tạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó ưu tiên người học thuộc các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi, người có công với cách mạng, quân nhân xuất ngũ, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người mồ côi không nơi nương tựa, ngư dân đánh bắt xa bờ, lao động nông thôn là người trực tiếp lao động trong các hộ sản xuất nông nghiệp bị thu hồi đất canh tác, đất kinh doanh và các đối tượng chính sách xã hội khác; cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này một số từ ngữ được hiểu như sau:

1. Đặt hàng là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân ký hợp đồng đào tạo với cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo một số ngành, nghề theo nhu cầu của người sử dụng lao động, đảm bảo về số lượng, chất lượng, đơn giá và thời gian đào tạo.

2. Giao nhiệm vụ đào tạo là việc cơ quan nhà nước chỉ định cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo một số ngành, nghề thông qua hợp đồng đào tạo, nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động về số lượng, chất lượng, đơn giá tạm tính, thời gian đào tạo. Giao nhiệm vụ đào tạo, được áp dụng trong trường hợp chưa xây dựng được đơn giá, phải thực hiện theo khối lượng hoặc chi phí đào tạo; hoặc một số ngành, nghề cần đào tạo nhưng không có cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đấu thầu, nhận đặt hàng.

3. Hợp đồng đào tạo là thỏa thuận về nội dung cung cấp dịch vụ đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo nghề nghiệp, được ký giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp cung cấp dịch vụ đào tạo với người sử dụng lao động và người đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo.

4. Người đặt hàng, Người giao nhiệm vụ đào tạo một số ngành, nghề là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Người sử dụng lao động qua đào tạo nghề nghiệp là Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo theo hình thức đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ đào tạo.

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện đào tạo một số ngành, nghề theo hình thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ

1. Người học đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề nghiệp theo hình thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo được lựa chọn ngành, nghề học, cơ sở đào tạo. Việc thực hiện chi phí đào tạo đối với người học được thực hiện thông qua cơ sở đào tạo tổ chức triển khai các khóa đào tạo, phải công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Cơ sở đào tạo đảm bảo đủ các yêu cầu quy định tại Điều 6 của Quyết định này. Trực tiếp thực hiện hợp đồng đào tạo, không chuyển hoặc giao việc thực hiện hợp đồng đào tạo với các cơ sở đào tạo khác.

3. Tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo một số ngành, nghề chỉ thực hiện khi người sử dụng lao động thực sự có nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề nghiệp và Người đặt hàng, Người giao nhiệm vụ đào tạo quyết định đào tạo ngành, nghề, số lượng học sinh cần đào tạo.

Chương II

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ THEO CƠ CHẾ ĐẤU THẦU, ĐẶT HÀNG, GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO

Điều 5. Ngành, nghề đào tạo

1. Những ngành, nghề đặc thù, nặng nhọc, độc hại;

2. Những ngành, nghề mà thị trường lao động thiếu nhưng do chi phí đào tạo cao nên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không muốn đào tạo.

3. Những ngành, nghề thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn;

4. Những ngành, nghề thị trường lao động có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hóa;

Điều 6. Cơ sở đào tạo

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đấu thầu, nhận đặt hàng và nhận nhiệm vụ đào tạo, đáp ứng đủ các yêu cầu sau:

1. Có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đúng ngành, nghề tham gia đấu thầu, nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo;

2. Có đủ cơ sở vật chất, thiết bị đạt chuẩn theo quy định, phù hợp để đào tạo ngành, nghề được đặt hàng, được giao nhiệm vụ đào tạo hoặc tham gia đấu thầu;

3. Có số lượng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ để đào tạo ngành, nghề theo hình thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo;

4. Chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy của những ngành, nghề ký hợp đồng đào tạo đảm bảo chất lượng, đủ thời lượng theo qui định;

5. Có hợp đồng ký với người sử dụng lao động sau đào tạo về số lượng, ngành, nghề được đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo hoặc tham gia đấu thầu;

6. Đảm bảo các điều kiện khác về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo (nếu có);

Điều 7. Mức chi phí đào tạo

1. Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương, học phí và đóng góp của người học theo quy định đảm bảo 100% mức chi phí đào tạo:

- Những ngành, nghề đặc thù, nặng nhọc, độc hại;

- Những ngành, nghề mà thị trường lao động thiếu nhưng do chi phí đào tạo cao nên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không muốn đào tạo.

2. Hỗ trợ chi phí đào tạo:

- Những ngành, nghề thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn;

- Những ngành, nghề thị trường lao động có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hóa;

3- Mức chi phí đào tạo cho từng ngành, nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể do Người đặt hàng, Người giao nhiệm vụ đào tạo ở cấp trình độ cao đẳng, trung cấp phê duyệt phù hợp với chương trình, thời gian đào tạo thực tế và đặc thù của từng vùng, địa phương, không thấp hơn mức chi phí đào tạo tối thiểu cho từng nhóm ngành, nghề đào tạo theo qui định của Bộ Tài chính.

4. Mức chi phí đào tạo cho những ngành, nghề ở trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Ngoài mức chi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 của Điều này, các Bộ, ngành, địa phương tùy theo điều kiện, khả năng ngân sách được giao, bố trí và huy động thêm các nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ đào tạo. Khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí không có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước để ký hợp đồng đào tạo nghề nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các quy định của Quyết định này.

Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện đào tạo

1. Kinh phí thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo, gồm:

a) Ngân sách trung ương;

b) Ngân sách địa phương;

c) Đóng góp của người sử dụng lao động;

d) Học phí và đóng góp của người học theo quy định;

e) Nguồn kinh phí trong, ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Các Bộ, ngành, địa phương quyết định lồng ghép sử dụng nguồn kinh phí được giao từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn hỗ trợ khác để tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo theo quy định tại Quyết định này và Luật Ngân sách nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƠ CHẾ ĐẤU THẦU, ĐẶT HÀNG, GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO

Điều 9. Lập kế hoạch và tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo

1. Hằng năm, 5 năm các Bộ, ngành, địa phương tổ chức xây dựng, phê duyệt kế hoạch đào tạo ngành, nghề trình độ cao đẳng, trung cấp cho người học theo quy định tại Quyết định này trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo nghề nghiệp của từng Bộ, ngành, địa phương, của người sử dụng lao động và kinh phí hỗ trợ đào tạo được giao.

Kế hoạch đào tạo, gồm: danh mục ngành, nghề đào tạo, cấp trình độ đào tạo, số người học, cơ sở đào tạo, địa bàn đào tạo, thời gian đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo, dự toán nhu cầu kinh phí. Đề xuất áp dụng 1 trong 3 hình thức tổ chức đào tạo: đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo.

2. Cơ quan được giao nhiệm vụ, căn cứ kế hoạch đào tạo được duyệt, tiến hành tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo cho cơ sở đào tạo có đủ điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo đúng hướng dẫn quy trình thực hiện của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

3. Việc tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách nhà nước, Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, các quy định tại Quyết định này.

Điều 10. Thực hiện cơ chế đào tạo một số ngành, nghề theo hình thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo đối với người học, người sử dụng lao động sau đào tạo

1. Người học làm đơn đăng ký học ngành, nghề, gửi tới cơ sở đào tạo đủ điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp do mình lựa chọn. Đảm bảo thời gian học đầy đủ chương trình đào tạo theo cấp trình độ đối với khóa học. Chấp hành làm việc ổn định tại nơi người sử dụng lao động tối thiểu là 24 tháng sau khi tốt nghiệp.

2. Cơ sở đào tạo, căn cứ nội dung của hợp đồng đào tạo, tổ chức đào tạo đúng ngành, nghề theo cấp trình độ cho người học. Đảm bảo người học đạt chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 ở trình độ cao đẳng, bậc 2 ở trình độ trung cấp ngay sau khi kết thúc khóa học (tùy theo ngành, nghề quy định bậc chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia). Đối với các khóa học trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng: số người học được cấp chứng chỉ trong khóa học hoàn thành tối thiểu đạt 50% khá, giỏi.

3. Cơ sở đào tạo tổ chức thu, chi đúng chế độ đối với người học và người học thuộc các đối tượng chính sách, ưu tiên theo qui định, ngay trong thời gian đào tạo. Quyết toán kinh phí đào tạo với cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo trên cơ sở: chất lượng đào tạo, khối lượng và kết quả thực hiện hợp đồng đặt hàng đào tạo. Đảm bảo bàn giao 100% số học sinh sau khi tốt nghiệp cho người sử dụng lao động trong vòng 03 tháng kể từ khi học sinh tốt nghiệp.

4. Người sử dụng lao động tham gia vào quá trình đào tạo, đóng góp chi phí đào tạo; bố trí việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp phù hợp với ngành, nghề được đào tạo và ổn định thời gian làm việc tối thiểu là 24 tháng tại nơi người sử dụng lao động.

Điều 11. Trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương và của các Bộ, ngành Trung ương

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì xây dựng danh mục ngành, nghề của bậc học giáo dục nghề nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, người sử dụng lao động làm cơ sở lựa chọn ngành, nghề tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực;

b) Lựa chọn và ban hành danh mục ngành, nghề đặc thù, nặng nhọc, độc hại trên cơ sở Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo nghề nghiệp, để làm cơ sở tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo;

c) Xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đào tạo nghề nghiệp. Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể cho từng ngành, nghề đào tạo để áp dụng tính giá cung ứng dịch vụ đào tạo theo hình thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo;

d) Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương: Quy trình thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo; xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí đào tạo hằng năm, 5 năm; tổng hợp kế hoạch và nhu cầu sử dụng kinh phí gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước để trình Thủ tướng Chính phủ;

đ) Phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng định mức chi phí đào tạo tối thiểu cho từng nhóm ngành, nghề đào tạo và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo một số ngành, nghề theo qui định tại Quyết định này;

e) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của Quyết định này; định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện.

2. Bộ Tài chính

a) Chủ trì xây dựng và ban hành định mức chi phí đào tạo tối thiểu theo nhóm ngành, nghề, trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đào tạo nghề nghiệp. Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo theo cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo nghề, nghiệp.

b) Phân bổ, giao ngân sách hằng năm, 5 năm để thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo cho các Bộ, ngành, địa phương;

c) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo ngành, nghề theo quy định tại Quyết định này và Luật Ngân sách Nhà nước; định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp báo cáo gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm của các Bộ, ngành, địa phương và của cả nước, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu đào tạo ngành, nghề theo hình thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo cho các Bộ, ngành, địa phương;

b) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định này; định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp báo cáo gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành khác

a) Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục ngành, nghề của bậc học giáo dục nghề nghiệp, lựa chọn những ngành, nghề đáp ứng cho các ngành kinh tế mũi nhọn; những ngành, nghề phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành nhưng khó thực hiện xã hội hóa đào tạo, để làm cơ sở tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo.

b) Xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo hàng năm, 5 năm, giai đoạn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định tại Quyết định này, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định giao chỉ tiêu và ngân sách đào tạo.

c) Quyết định cụ thể ngành, nghề, số lượng học sinh; cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo;

d) Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể của từng ngành, nghề để   quyết định đơn giá áp dụng tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo, trên cơ sở định mức chi phí đào tạo tối thiểu theo nhóm ngành, nghề, do Bộ Tài chính ban hành và phù hợp với nguồn kinh phí chi cho đào tạo ngành, nghề được giao hằng năm.

đ) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, các cơ sở khác thuộc phạm vi quản lý chủ động tham gia đấu thầu, nhận nhiệm vụ đào tạo và nhận đặt hàng theo quy định của Quyết định này;

e) Chủ trì thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, các cơ sở khác thuộc phạm vi quản lý về tổ chức đào tạo ngành, nghề theo hình thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo; định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp báo cáo gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Xây dựng, phê duyệt danh mục ngành, nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng ngành, nghề, mức hỗ trợ đào tạo cụ thể đối với từng nhóm ngành, nghề và kế hoạch đào tạo hằng năm, 5 năm theo quy định tại Quyết định này.

2. Quyết định đơn giá đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo, tổ chức đấu thầu trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đào tạo tối thiểu cho từng ngành, nghề do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương và lồng ghép sử dụng các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án để hỗ trợ đào tạo ngành, nghề theo cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo theo quy định tại Quyết định này và Luật Ngân sách Nhà nước, đồng thời phù hợp với số kinh phí được giao hằng năm để tổ chức đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo.

4. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này. Giao Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề, nghiệp ở địa phương tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc quyền quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả đào tạo ngành, nghề theo cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo trên địa bàn.

5. Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo, đài của địa phương có chuyên mục tuyên truyền về hướng nghiệp, đào tạo ngành, nghề, tạo việc làm đối với người lao động theo hình thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo.

6. Chỉ đạo các Sở, ngành tổ chức triển khai các hoạt động hỗ trợ tổ chức sản xuất, tạo việc làm, xây dựng thương hiệu hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm cho người lao động sau đào tạo theo hình thức đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ đào tạo.

7. Giao Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề, nghiệp ở địa phương kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đào tạo ngành, nghề theo cơ chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo trên địa bàn; định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện, kết quả, hiệu quả đào tạo gửi Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề, nghiệp ở Trung ương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong thực hiện đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo

1. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo các cấp trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người học theo hợp đồng đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo và hợp đồng đào tạo theo kết quả đấu thầu đúng quy định.

2. Bố trí thời gian, địa điểm, tiến độ đào tạo khóa học linh hoạt phù hợp với ngành, nghề đào tạo, quy trình sản xuất, chu trình sinh trưởng của cây trồng vật nuôi và điều kiện của người học.

3. Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các quy định về hỗ trợ đào tạo đối với người học của Quyết định này.

4. Quản lý và chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí thực hiện hợp đồng đào tạo theo hình thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo đúng quy định của pháp luật.

5. Báo cáo kết quả, hiệu quả đào tạo các cấp trình độ và việc sử dụng kinh phí thực hiện hợp đồng đào tạo với cơ quan Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề, nghiệp ở địa phương nơi tổ chức đào tạo.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

2. Các hợp đồng đào tạo đang thực hiện, chưa hết thời gian đào tạo, chưa nghiệm thu, thanh lý, thanh quyết toán thì tiếp tục thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2015
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(07/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Quyết định về cơ chế đấu thầu đặt hàng giao nhiệm vụ đào tạo ngành nghề sử dụng ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định về cơ chế đấu thầu đặt hàng giao nhiệm vụ đào tạo ngành nghề sử dụng ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành04/11/2015
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (07/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định về cơ chế đấu thầu đặt hàng giao nhiệm vụ đào tạo ngành nghề sử dụng ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định về cơ chế đấu thầu đặt hàng giao nhiệm vụ đào tạo ngành nghề sử dụng ngân sách nhà nước Thủ tướng Chính phủ

         • 04/11/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực