Quyết định Khongso

Dự thảo Quyết định về Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định về Danh mục hệ thống thông tin quan trọng an ninh quốc gia


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /2018/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2018

DỰ THẢO 2
Ngày 31.10.2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN NINH QUỐC GIA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số      /2018/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Công an

a) Định kỳ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ và các bộ, ngành chức năng có liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan, chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật tiêu chí xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia;

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức khảo sát, trực tiếp làm việc, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành chức năng có liên quan, chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thực hiện các quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

2. Bộ Quốc phòng

a) Định kỳ phối hợp với Bộ Công an rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Tổ chức khảo sát, trực tiếp làm việc, hướng dẫn, đôn đốc chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý thực hiện các quy định về bảo vệ an ninh mạng.

3. Ban Cơ yếu Chính phủ

a) Định kỳ phối hợp với Bộ Công an rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật hoặc đưa hệ thống thông tin ra khỏi Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý, báo cáo Hội đồng thẩm định do Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

b) Chù trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức khảo sát, trực tiếp làm việc, hướng dẫn, đôn đốc chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện các quy định về bảo vệ an ninh mạng.

4. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

a) Phối hợp với Bộ Công an rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, cập nhật tiêu chí xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý;

b) Áp dụng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng theo quy định tại Luật An ninh mạng và Nghị định số      /2018/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý;

c) Đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc đưa hệ thống thông tin ra khỏi Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

5. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng tiêu chí cụ thể xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc lĩnh vực quản lý, trên cơ sở đó xây dựng danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia gửi Bộ Công an để thẩm định theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, đánh giá, xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý;

c) Đề xuất sửa đổi, bổ sung vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia đối với những hệ thống thông tin thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Bộ Công an có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thực hiện Quyết định này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
 các Vụ: KTTH, NN, CN, NC, TTTH;
- Lưu: VT.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ AN NINH QUỐC GIA
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TTg ngày        tháng    năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Hệ thống thông tin

(Trong dự thảo này, chỉ xác định khái quát, sau khi gửi xin ý kiến các bộ, ngành chức năng sẽ căn cứ vào kết quả rà soát cụ thể để xác định)

Chủ quản hệ thống

Bộ, ngành chức năng

I. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

1

 

Đơn vị…

Bộ Quốc phòng

2

 

Đơn vị…,

Bộ Công an

3

 

Đơn vị…,

Ban Cơ yếu Chính phủ

II. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

 

Đơn vị…,

Bộ Thông tin và Truyền thông

III. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

1

 

Đơn vị…,

Bộ Tài chính

IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

 

Đơn vị…,

Bộ Giao thông Vận tải

V. LĨNH VỰC NĂNG NƯỢNG

1

 

Đơn vị…,

Bộ Công thương

VI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

 

Đơn vị…,

Bộ Tài nguyên và Môi trường

VII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1

 

Đơn vị…,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

 

 

VIII. LĨNH VỰC Y TẾ

1

 

 

Bộ Y tế

IX. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

1

 

 

Văn phòng Chính phủ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(31/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Quyết định về Danh mục hệ thống thông tin quan trọng an ninh quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định về Danh mục hệ thống thông tin quan trọng an ninh quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành31/10/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (31/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định về Danh mục hệ thống thông tin quan trọng an ninh quốc gia

              Lịch sử hiệu lực Quyết định về Danh mục hệ thống thông tin quan trọng an ninh quốc gia

              • 31/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực