Quyết định 148/2000/QĐ-BTC

Quyết định 148/2000/QĐ-BTC thành lập Ban quản lý dự án tài trợ chương trình kiểm toán 100 doanh nghiệp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định148/2000/QĐ-BTC thành lập Ban quản lý dự án tài trợ chương trình kiểm toán 100 doanh nghiệp Nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 148/2000/QĐ-BTC NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2000 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN 100 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 62/1999/QĐ-BTC ngày 12/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án nước ngoài tài trợ cho Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại tại Công văn số 205/VPCP-QHQT ngày 3/6/2000 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện cam kết kiểm toán 100 doanh nghiệp nhà nước theo chương trình Quỹ tín dụng Miyazawa của Chính phủ Nhật Bản;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án tài trợ chương trình kiểm toán 100 doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi là Ban Quản lý dự án kiểm toán) do ông Phạm Đình Soạn - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp làm Giám đốc dự án và gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Hoàng Nguyên Học - Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Phó Giám đốc dự án.

2. Nguyễn Đức Tặng - Trưởng ban chính sách tổng hợp, Cục Tài chính doanh nghiệp, Phó Giám đốc dự án.

3. Nguyễn Đức Tiến - Chuyên viên Ban Chính sách tổng hợp, Cục Tài chính doanh nghiệp, Thư ký dự án.

4. Nguyễn Thị Việt Hương - Chuyên viên Ban Xây dựng, Cục Tài chính doanh nghiệp, kế toán dự án.

5. Hà Thị Ngọc Hà - Phó trưởng phòng, Vụ Chế độ kế toán.

6. Nguyễn Ngọc Hưng - Chuyên viên Vụ Tài chính đối ngoại.

Giám đốc dự án quyết định việc tuyển dụng cán bộ làm phiên dịch của dự án sau khi có ý kiến của Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo.

Điều 2. Ban quản lý dự án kiểm toán có trách nhiệm triển khai thực hiện những cam kết trong văn kiện dự án kiểm toán 100 doanh nghiệp nhà nước; quản lý kinh phí của dự án theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước và thoả thuận của các nhà tài trợ; thực hiện nhiệm vụ quy định tại quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Ban Quản lý dự án kiểm toán được mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để tiếp nhận kinh phí của dự án, được sử dụng con dấu của Cục Tài chính doanh nghiệp trong giao dịch công tác.

Giám đốc dự án là chủ tài khoản. Giám đốc quyết định người được uỷ quyền thực hiện việc thanh toán cho các hoạt động của dự án.

Ban Quản lý dự án kiểm toán giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có tên tại Điểm 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN 100 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định 148/2000/QĐ-BTC ngày 19/9/2000)

I. NHIỆM VỤ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KIỂM TOÁN:

1. Tổ chức đấu thầu theo quy định của Việt Nam hoặc các nhà tài trợ lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện chương trình kiểm toán trong dự án.

2. Ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán thắng thầu trong các cuộc đấu thầu.

3. Ký đơn xin rút vốn gửi cho nhà tài Trợ/tổ chức Quốc tế để thanh toán cho các hợp đồng tư vấn.

4. Làm việc với các doanh nghiệp được kiểm toán để chuẩn bị cho việc thực hiện kiểm toán của các công ty kiểm toán thắng thầu; xử lý vướng mắc giữa công ty kiểm toán và doanh nghiệp để bảo đảm kết quả của cuộc kiểm toán.

5. Giám sát quá trình kiểm toán của các công ty kiểm toán;

6. Nhận xét, đánh giá các báo cáo ban đầu, báo cáo kết quả cuối cùng của các công ty kiểm toán, nghiệm thu kết quả kiểm toán và thanh lý các hợp đồng kiểm toán.

7. Tổ chức các cuộc hội thảo đánh giá, triển khai kết quả kiểm toán.

8. Tổ chức quản lý các nguồn kinh phí của dự án và kinh phí của Ban Quản lý dự án theo đúng quy chế của các nhà tài trợ và chế độ của Việt Nam. Lập báo cáo tài chính của dự án theo định kỳ và khi kết thúc dự án.

9. Lập báo cáo theo định kỳ và khi kết thúc dự án để báo cáo Ban chỉ đạo kiểm toán 100 doanh nghiệp Nhà nước và các nhà tài trợ.

10. Thực hiện những quy định về quản lý dự án theo quy định hiện hành.

II. QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KIỂM TOÁN:

1. Trực tiếp làm việc với các nhà tài trợ, các công ty kiểm toán và các doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ của Ban.

2. Trên cơ sở kết quả đấu thầu được ký hợp đồng với các công ty kiểm toán thắng thầu, các nhà tư vấn để triển khai thực hiện dự án, nghiệm thu kết quả kiểm toán và thanh lý các hợp đồng đã ký.

3. Được tiếp nhận các nguồn kinh phí của Bộ Tài chính cấp, của các nhà tài trợ để sử dụng cho hoạt động của Ban Quản lý dự án kiểm toán và công tác kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính và các nhà tài trợ.

III. GIÁM ĐỐC DỰ ÁN:

Giám đốc dự án là người quản lý và điều hành Ban Quản lý dự án, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của dự án.

Giám đốc dự án là người ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng với các công ty kiểm toán thắng thầu thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp.

Giám đốc dự án có thể ủy quyền cho Phó Giám đốc dự án ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với các nhà tư vấn của dự án.

IV. LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KIỂM TOÁN:

1. Ban Quản lý dự án chịu sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo dự án kiểm toán 100 DNNN, thực hiện kế hoạch kiểm toán theo chương trình của Ban chỉ đạo dự án kiểm toán và các văn kiện dự án.

2. Giám đốc dự án và các thành viên khác của dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Giám đốc dự án điều hành hoạt động của Ban. Các thành viên chịu trách nhiệm trước Giám đốc đối với các công việc được giao.

3. Đối với một số công việc cần chuyên môn sâu Ban Quản lý dự án có thể mời các chuyên gia trong và ngoài Bộ Tài chính tham gia để bảo đảm chất lượng công việc.

V. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN:

Nguồn kinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án do Bộ Tài chính cấp hoặc lấy trong Ngân sách của dự án nếu được các nhà tài trợ đồng ý.

Nội dung chi của Ban Quản lý dự án thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính hoặc của nhà tài trợ (trường hợp sử dụng ngân sách của dự án).

Hàng năm và khi kết thúc dự án Ban Quản lý dự án phải báo cáo quyết toán với Bộ Tài chính và các nhà tài trợ (nếu sử dụng ngân sách của dự án).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 148/2000/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu148/2000/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2000
Ngày hiệu lực19/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 148/2000/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định148/2000/QĐ-BTC thành lập Ban quản lý dự án tài trợ chương trình kiểm toán 100 doanh nghiệp Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định148/2000/QĐ-BTC thành lập Ban quản lý dự án tài trợ chương trình kiểm toán 100 doanh nghiệp Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu148/2000/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Tá
        Ngày ban hành19/09/2000
        Ngày hiệu lực19/09/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định148/2000/QĐ-BTC thành lập Ban quản lý dự án tài trợ chương trình kiểm toán 100 doanh nghiệp Nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định148/2000/QĐ-BTC thành lập Ban quản lý dự án tài trợ chương trình kiểm toán 100 doanh nghiệp Nhà nước

            • 19/09/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực