Sắc lệnh 158/SL

Sắc lệnh số 158/SL về việc định việc bổ dụng cán bộ công nông vào ngạch thẩm phán và thăng bổ các thẩm phán toà án nhân dân huyện lên toà án nhân dân tỉnh do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 158/SL NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1950

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 13-SL ngày 24 tháng 1 năm 1946 và các sắc lệnh tiếp theo tổ chức các toà án và ngạch thẩm phán;

Chiểu Sắc lệnh số 76-SL ngày 20 tháng 5 năm 1950 ban hành quy chế công chức Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Những cán bộ công nông có thành tích kinh nghiệm có thể được bổ vào một ngạch thẩm phán thích đáng theo đề nghị của một Hội đồng tuyển trách.

Điều 2: Các thẩm phán toà án nhân dân huyện nếu có năng lực và tinh thần phục vụ có thể được thăng bổ lên ngạch thẩm phán toà án nhân dân tỉnh, theo đề nghị của Hội đồng tuyển trách.

Điều 3: Hội đồng tuyển trách nói ở điều 1 gồm có:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp hay người đại diện: Chủ tịch.

- Một đại biểu Bộ Nội vụ Hội viên.

- Một thẩm phán do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đinh Hội viên.

- Hai đại biểu do các đoàn thể công nông đề cử Hội viên.

Điều 4: Một nghị định Bộ Tư pháp sẽ ấn định chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 5: Những điều khoản trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 6: Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 158/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 158/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/11/1950
Ngày hiệu lực 02/12/1950
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước
Download văn bản 158/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 158/SL định bổ dụng cán bộ công nông ngạch thẩm phán thăng bổ thẩm phán toà án nhân dân huyện lên toà án nhân dân tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 158/SL định bổ dụng cán bộ công nông ngạch thẩm phán thăng bổ thẩm phán toà án nhân dân huyện lên toà án nhân dân tỉnh
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 158/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 17/11/1950
Ngày hiệu lực 02/12/1950
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

  • 17/11/1950

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/12/1950

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực