Sắc lệnh 255/SL

Sắc lệnh số 255/SL về việc ấn định cách tổ chức và cách làm việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính trong vùng tạm thời bị địch kiểm soát hoặc uy hiếp do Chủ tịch nước ban hành

SẮC LỆNH

SỐ 255-SL NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 1948

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến,

Xét tình thể hiện thời,

Theo đề nghị của Hội đồng Quốc phòng tối cao,

Sau khi Hội đồng Chính phủ quyết nghị và Ban thường vụ Trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Trong những vùng tạm thời bị địch kiểm soát hay uy hiếp, cách tổ chức và cách làm việc của các HĐND và UBKCHC ấn định như sau này.

TIẾT THỨ NHẤT HĐND

Điều 2

1- Khi số hội viên HĐND còn lại quá một phần ba số đã định thì HĐND đó vẫn đủ thẩm quyền làm việc.

2- Nếu số hội viên HĐND còn lại không được quá một phần ba số đã định thì có thể chỉ định thêm hội viên để tiếp tục làm việc, theo thủ tục sau này:

- Cấp xã: những hội viên HĐND còn lại (kể cả những hội viên là uỷ viên trong UBKCHC xã) đề nghị lên huyện, huyện đề nghị lên tỉnh quyết định.

- Cấp tỉnh: những hội viên HĐND còn lại (kể cả những hội viên là uỷ viên trong UBKCHC tỉnh) đề nghị lên Liên khu, Liên khu lên Bộ Nội vụ quyết định.

Điều 3

Nếu những vùng bị địch tạm thời kiểm soát hay uy hiếp chưa có HĐND, thì có thể chỉ định ra một HĐND lâm thời, theo thủ tục sau này:

- Cấp xã: UBKCHC xã đề nghị lên Huyện, Huyện đề nghị lên Tỉnh quyết định.

- Cấp tỉnh: UBKCHC Tỉnh đề nghị lê Liên khu, Liên khu đề nghị lên Bộ Nội vụ quyết định.

Điều 4

Số hội viên trong HĐND lâm thời xã gồm từ 7 đến 15 người.

Số hội viên trong HĐND lâm thời tỉnh gồm từ 10 đến 20 người.

Số hội viên HĐND lâm thời mỗi cấp sẽ do cấp có quyền chỉ định ấn định.

Điều 5

Nếu có 1 hội viên trong HĐND lâm thời xin từ chức hoặc nếu vì một lẽ gì mà có chỗ khuyết trong HĐND lâm thời, thì việc cho từ chức hay thay thế các hội viên đó sẽ do cấp có quyền chỉ định quyết định.

TIẾT THỨ HAI UBKCHC

Điều 6

Trong những vùng tạm thời bị địch kiểm soát hay uy hiếp, nếu chưa có điều kiện thành lập UBKCHC, các uỷ viên UBKCHC sẽ chỉ định như sau:

- Uỷ viên cấp huyện, xã, thị xã: do UBKCHC Liên khu chỉ định theo đề nghị của UBKCHC tỉnh.

- Uỷ viên cấp tỉnh, thành phố: do HĐQPTC chỉ định, theo đề nghị của UBKCHC Liên khu.

Điều 7

Ở mỗi cấp, sẽ chỉ định 1 Chủ tịch, 1 Uỷ viên quân sự và từ 1 đế 5 uỷ viên khác.

Số uỷ viên có thể tuỳ nghị thay đổi theo hoàn cảnh địa phương, và sẽ do cấp có quyền chỉ định ấn định.

Điều 8

Việc phân công trong UBKCHC sẽ căn cứ vào hoàn cảnh và tình thế địa phương.

TIẾT THỨ BA ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 9

Việc tuyên bố áp dụng sắc lệnh này cho một vùng và tuyên bố tình trạng đó hết, theo thủ tục sau này:

1- Xã, thị xã, huyện: do UBKCHC Liên khu tuyên bố và báo cáo ngay lên Chính phủ.

2- Tỉnh: do HĐQPTC.

Điều 10

Các điều khoản áp dụng cho những vùng tạm thời bị địch kiểm soát hoặc uy hiếp, trái với Sắc lệnh này, đều bãi bỏ.

Điều 11

HĐQPTC và các vị Bộ trưởng các Bộ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Thuộc tính văn bản 255/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 255/SL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/11/1948
Ngày hiệu lực 04/12/1948
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 255/SL

Lược đồ văn bản

Sắc lệnh 255/SL ấn định cách tổ chức làm việc Hội đồng nhân dân Ủy ban kháng chiến hành chính vùng tạm thời bị địch kiểm soát uy hiếp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Sắc lệnh 255/SL ấn định cách tổ chức làm việc Hội đồng nhân dân Ủy ban kháng chiến hành chính vùng tạm thời bị địch kiểm soát uy hiếp
Loại văn bản Sắc lệnh
Số hiệu 255/SL
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Ngày ban hành 19/11/1948
Ngày hiệu lực 04/12/1948
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

  • 19/11/1948

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/12/1948

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực